4
God Mönö paxdöriö aku nöbö mö piaku yad nölö
Nagö mönö kɨ hör yadmɨdöi. Krais Jisas nöbö mö nuŋ piaku magalɨg Kiŋ ñɨŋa mɨdön nugwidɨx mɨjɨnö, rön, höbkal hömɨjön wop aku, nuŋ nöbö mö kömö mɨjöñ bla aipam, nöbö mö wöröxim bla aipam, nuöm nɨg hörɨrör nɨgɨba rɨmɨda. Makwam, God aipam, Krais Jisas aipam nugugu mɨdɨm nugugɨrön, nɨ nagö mönö kɨ yadɨba rɨmɨdla. God Mönö wä aku nöbö mö piaku yad nölö. Nöbö mö akuyöbö wahax pöñɨŋönö wahax peñɨŋö, rön, röböxmɨjɨnö; weik pöñɨŋönö peñ, aku rɨbyöx nugumɨjɨnö; ususör rön God Mönö wä aku yad nölö. Nöbö mö rɨ gwogwam rɨmɨdöi piaku yadyöxö. Nöbö mö mönö ma röböxöi piaku mönö nölö. Nöbö mö ñɨŋ, pödpödiö God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö cɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumɨdöi piaku, ñɨgö tar höimöliö mɨda yad nöl ri ab mɨdö. 1Tim 4:1Aku agapɨm: mai wop aku, God Mönö mɨ ödöriö aku nugwön, nugw peñɨm; yad nölɨb nöbö mö mɨga akwör yölɨŋ pön höŋ, ñɨŋ hör mönö inakmönö hör ör rɨb ñɨŋ keir du adakwör yad nölɨŋ, ñɨŋ nugwön wahax pɨ gɨrön nugw pöña. God Mönö ma aku röböxön, haiwo hör akuyöbö yadɨŋ, rɨmgör nugw pöña.
Makwam naŋ keir, ap agap apɨm cön aku, rɨbyöx nugw ri ab gɨr mɨdö. Ömörö hömɨdaŋ, rɨb mɨga yöx nugumɨjɨnö. Nagö mɨ ususör rön, Krais Jisas mönö wä aku nöbö mö akuyöbö yad nöl yönmɨdö. Nagö God mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa mɨdlö aku mɨ, God nagö mabö bɨl kai yad nɨgöŋ aku, magalɨg rɨp dumɨd dumɨd aŋadö rɨ pörö.
Nɨ womiöx wöröxɨba rɨmɨdlö, röŋa
Pil 2:17Nɨ Krais mabö nuŋwa rɨmön, nɨ nag nɨgɨm mɨdmön mɨdmön, weik pal nɨgɨŋ hañ nuŋwa pɨnaŋ, me rön, nɨ rɨmɨdöia. Makwam, mögörɨb rol il kɨ mɨdɨl kɨ, röböx dub wop aku womiöx ha. 1Tim 6:12Nɨ ususör rön, kɨjaki pɨsaŋ nuö nuö rɨp duön, ödöi womiöx yöra mödö höla. Nɨ ususör rön, Krais Jisas mönö wä aku nöbö mö akuyöbö yad nölɨp dumɨd dumɨd, Krais Jisas nugw pɨ gɨr mɨdön, mabö nɨ yad nɨgöŋ aku röböxöi; rɨg yadöŋ mag akuyöbö akwör magalɨg rɨla. 1Kor 9:24-25Nuŋ Nöbö Dib, nuŋ mönö pɨ nuöm nɨg ri abön yadmɨd aku mɨ, agap apɨm rɨla aku nugugu mɨdön, wop dib nuŋ aku haŋ, nɨ nöbö kömö wä nɨ, me cöna. Makwam nör wöhö; nöbö mö, Nöbö Diba hönɨŋö, rön, wä rɨmɨn nugugɨrön pöx mɨdöi akuyöbö, ñɨgö magalɨg paŋ mag akwör cöna.
Timoti. Ödöi i mɨjön aku, nɨ mɨdɨl kɨ yadkap hane. 10  Apos 15:37-39; 2Kor 8:23; Kol 4:14Nöbö nɨ pɨsaŋ mɨdmɨdöl piaku, weik nɨ pɨsaŋ yörɨk mɨdölöi. Nöbö nagö Demas, ap mögörɨb il kɨ madmag nɨgön, nɨ aŋadö röböxön, mödö taun dib Tesalonaika duöŋa. Nöbö nɨ Kresej nuŋ Galesia Propins duöŋa. Taitas nuŋ Dalmesia Propins duöŋa. 11 Nöbö paŋyöbö Luk ör nɨ pɨsaŋ mɨdöla. Krais Jisas mabö rɨmɨdɨl yörɨk, Mak nuŋ mabö rɨ ri ab mɨda. Makwam, naŋ du Mak yölɨŋ pön haŋ, nɨ pɨsaŋ yörɨk mɨdön mabö rɨ nölaŋ. 12 Nɨ Ticikas yad abmön Epesas duöŋa. 13  Apos 20:6Hönö wop aku, taun dib Troas hön, ij ap uñ mɨxɨl na aku, nöbö nagö Kapas rama nɨgɨm makwam pön hane; ödöia mɨjön aku, köp nɨ rogw rɨ wob gɨ mɨd piaku magalɨg pön rag hane; nöi mɨjön aku, hön meme sipsip uña iba alɨg kai kɨtim piakwör pön rag hane.
14  Ais 59:18; Rom 2:6Nöbö kapa mabö rɨmɨd Aleksada nɨ rɨ gwogwam ödöriö röŋa. Nɨ alöŋ mag aku, Nöbö Diba nugwo paiŋö algör ör cöna. 15 Krais Jisas mönö wä yad nölmɨdöl aku, Aleksada nuŋ mɨ rɨ gwogwam röŋ aku mɨ, nɨ rɨ gwogwam röŋ mag akuyöbö nagö kwo algör ör rɨb maga rɨmɨd makwam, nugw ri ab gɨ mɨdö.
16 Nɨ höd mönö diba yadim wop aku, nöbö i nɨ höglöm adö nugugu mɨdɨm mönö diba yadölim; ñɨŋ magalɨg nɨ röböxmä. Makwam God ñɨgö rɨb aku yöx nugu gɨrön mɨdölaŋ. 17 Nɨ mönö diba yadim aku, Nöbö Diba nɨ nugwidɨx mɨdmɨn nugugɨrön, mönö wä nuŋ aku nöbö mö piakuyöbö mɨga akwör hön mɨdim bla, ñɨgö amnör yad nölmön nugumä. Nöbö Diba rɨmɨn, hön laiön aku nɨ öbɨx nɨmɨb maga nɨgölöŋ. 18 Nɨ nugula, Nöbö Diba nɨ nugwidɨx mɨdmɨn, ap gwogwo i nɨ rɨb maga nɨgen; nuŋ nɨ kömö pön, mögörɨb wä nuŋ adöx yöd röul adö kau sö yöraku pön wöliöna. Nöbö Dib aku, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Pol yada, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” ra
19  Apos 18:2; 2Tim 1:16-17Mö Prisila aipam, nöbönɨŋ nuŋwa Akwila aipam, nöbö nagö Onesiporas nöbö mö ram nuŋwa mɨdöi piaku aipam ñɨgö yajɨnö, Pol “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rö, rö.
20  Apos 19:22; 20:4; Rom 16:23Nöbö nagö Erastas yörɨk hölöŋ; mɨd taun dib Korid piaku. Nöbö nagö Tropimas nugwo ap rɨmɨn, nɨ nugwo röböx höm taun dib Mailitas.
21 Hödal diba höb wop aku igöp mɨd makwam, ödöia mɨjön aku, hödal hen adaku rɨmɨg hö.
Makwam Yubulas, Pudens, Lainas, Klodia, Krais Jisas nöbö mö nuŋwa taun dib Rom kɨ mɨdöi akuyöbö magalɨg, “Nagö mɨdlö ä?” rɨmɨdöia.
22 Timoti, Nöbö Diba nagö pɨsaŋ mɨjöna.
God ñɨgö magalɨg uliöxön pɨ ri aböna.

4:3: 1Tim 4:1

4:6: Pil 2:17

4:7: 1Tim 6:12

4:8: 1Kor 9:24-25

4:10: Apos 15:37-39; 2Kor 8:23; Kol 4:14

4:13: Apos 20:6

4:14: Ais 59:18; Rom 2:6

4:19: Apos 18:2; 2Tim 1:16-17

4:20: Apos 19:22; 20:4; Rom 16:23