Pol nuŋ Taitas köp kai kɨtöŋa
1
Nɨ Pol. God nɨ yad nɨgmɨn mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ i mɨdön, Jisas Krais mönö wä pön dub nöbö nuŋ i mɨdla.
God nɨ yad nɨgöŋ aku, nöbö mö nuŋ pɨba rɨmɨd akuyöbö ñɨgö God Mönö aku yad nölmön, ñɨŋ mönö aku nugw pɨ gö nɨgön, mönö mɨ il aku nugw ri abön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨŋ, me rön, God nɨ mabö aku yad nɨgöŋa. Kol 1:27God nuŋ inakmönö i hörölöm. Nuŋ maduar ör mögörɨb rɨ nɨgölöŋ wop aku mönö ma yadön yad nɨgöŋ aku, nöbö mö bɨl kai mönö mɨ nuŋ aku nugw pön, mönö mɨ il aku nugw ri abön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör cöñ akuyöbö, nuŋ ñɨgö öim mɨdɨb mag aku nöiöna.
Wop nuŋ keir yad nɨgöŋ wop akwör, God mönö nuŋwa wöxnö nɨgöŋa. God, Kömö Pɨb Nöbö an aku, nɨ yad nɨgmɨn, mönö wä nuŋwa wöxnö yad nöl yönmɨdla.
Rom 1:7; 2Kor 8:23; Gal 2:3Taitas, nagö köp kɨ kai kɨtmɨdla. God Mönö akwör yad nölmɨdmön, naŋ Krais Jisas nugw pön, mönö wä adö paŋyöbö akwör nugumɨdöla aku mɨ, nagö ha wä nɨ, me rɨmɨdla. Acö God aipam, Kömö Pɨb Nöbö ana Krais Jisas aipam, nagö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdɨŋ, naŋ tar mɨd ri abö.
Nɨ nagö röbö wödoböŋ mögörɨb Krit yad nɨgön yadma, “Nöbö mö ñɨgö Krais mönö wä aku yad nölmɨŋ piaku, naŋ iswob du nugwön, mabö bli rölmɨŋ aku rɨ gɨrön, Jisas nugw pöi nöbö mö nuŋwa mögörɨb hörɨrör mɨdöi bla, ñɨgö nugwidɨx mɨdɨb nöbö bli yad nɨgö,” rɨma.
1Tim 3:2-7; 2Tim 2:24-26Makwam Jisas nugw pöi nöbö mö bla ñɨgö nugwidɨx mɨdɨb nöbö bli yad nɨgnöb, nöbö hör yad nɨgmɨjɨnö. Nöbö mag wä rön mɨd ri abmɨdöi piakwör nugwön yad nɨgö. Mö ñɨŋ paŋyöbö iör pön, mönɨŋ halöu ha kap bla nugwidɨx mɨd ri abaŋ, ñɨŋ Krais nugw pön, acö mam mönö yöxön mai duön amnɨmab rɨmɨdölöi, nöbö piakwör nugwön yad nɨgö. Krais nöbö mö nuŋwa nugwidɨx mɨdɨb nöbö piaku ñɨŋ God mabö nuŋwa keir nugwidɨx mɨdöia. Makwam, nugwidɨx mɨdɨb nöbö piaku ñɨŋ rɨ ri abɨŋ, nöbö mö bli ñɨgö yad höimöubä maga nɨgölaŋ. Nöbö mönö nuö nuö yadmɨdöi piaku, nöbö rɨmgör ölɨsö rödmɨdöi piaku, nöbö röbö ölɨsö nɨmön u pɨlmɨdöi piaku, nöbö öbɨl nuö nuö palmɨdöi piaku, nöbö köme ulnöu rɨg ap bla kib pɨmɨdöi piaku, ñɨgö nugwön yad nɨgmɨjɨnö. Nöbö mö Krais nugw pöi bla ñɨgö nugwidɨx mɨdɨb nöbö piaku, nöbö mö pad piakuyöbö höm, ñɨŋ ñɨgö yad wahax pön, pön ram ñɨŋa yuö kwo pön du nɨgöña; ap agap apɨm wä mɨd piaku madmag nɨgöña; rɨb mɨxɨñ ñɨŋa keir rɨbyöx nölmɨd mag akuyöbö rɨmɨdölöi; nöbö mö rɨb aipam nöbö mö mölyöbö piaku aipam magalɨg pɨ ri aböña; nöbö leia mɨjnɨŋö, rön, öim öim God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨbyöx nugwön, ususör rön rɨg yadmɨd mag aliö akuyöbö cöña. Ñɨŋ keir Krais mönö ma höd yad nölmɨn nugwim akwör nugw pɨ cɨcɨ nɨgön rɨ gɨrön, Krais nöbö mö piaku ñɨgö Krais mönö paxdöriö akwör yad nöl ri abɨŋ, ñɨŋ nugw pön rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña. Nöbö mö mönö paxdöriö aku röd abmɨdöi piaku, ñɨgö mönö paxdöriö adaku yad nöl ri abɨŋ, mönö paiŋö yadɨb maga nɨgen.
10  1Tim 4:7Aku agapɨm: Krais nöbö mö nuŋwa mɨdölɨŋö, rɨmɨdöi nöbö mö akuyöbö mɨga akwör God Mönö aku röd abön, mönö inakmönö piaku pön nöbö mö bli ñɨgö yad nölön, pön pɨxɨp ödöi gwogwo aku dumɨdöia. Nöbö piaku mɨga akwör nöbö Juda yöbö. Ñɨŋ Krais nugw pöi aku, jɨ Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨŋ Krais nugw pön, uña ödöröñ aku mɨ, Krais nöbö mö nuŋwa mɨjöñɨŋö, rɨmɨdöia. 11  2Tim 3:5-6; 1Pit 5:2Nagö yadaŋ ñɨŋ mönö inakmönö aku röböxɨŋ. Rɨg ap piaku pɨnɨŋö, rön, ñɨŋ mönö inakmönö akwör yad nölmɨn, nöbö bli nöbö mö halöu ha ram ñɨŋa pɨsaŋ hölɨmmɨdöi piaku magalɨg mönö inakmönö aku nugw pöia.
12 Krit yöbö mönö yadɨb nöbö ñɨŋ keir i yadöŋa, “Nöbö mö Krit piaku öim mönö inakmönö hörön, mag gwogwo akwör rön, ipɨtön mabö rölöi; ap wä mɨga akwör pɨnɨŋö, rön, wöñö höpebö röxg mɨdöiŋö,” röŋa. 13  2Tim 4:2Nöbö Krit yöbö mönö yadöŋ aku mɨ ödöriö yadöŋa. Aliö almɨdöi aku, naŋ ñɨgö mönö ölɨsö yadön yadyöxaŋ, ñɨŋ inakmönö hörmɨdöi adaku röböxön, Krais mönö wä paxdöriö akwör nugw pɨŋ.
14  1Tim 4:7Ñɨgö mönö ölɨsö yadön yadyöxaŋ, Juda nöbö mö hör haiwo maduebö piaku yadmɨdöi mag aku röböxɨŋ; nöbö mö Krais mönö ma aku höj nugwön, ñɨgö al aliö cɨnö, rɨmɨdöi nöbö piaku, mönö ñɨŋ aku yöxmɨjeñ.
15 God nöbö mö wä nuŋ piaku ap bli hölul rɨmɨdölöi; ap wä me rön amnɨmab pɨmɨdöia. Jɨ nöbö mö ap kib mag gwogwo akwör rɨmɨdöi piaku aipam, nöbö mö Krais nugw pölöi piaku aipam, ap mɨga akwör hölul rɨmɨdöia. Nöbö mö piaku röxgöb, rɨb mag ñɨŋa aŋadö gwogwo rɨmɨn, rɨbyöx nugw ri abmɨdölöi. 16  1Jon 1:6; 2:4God Mönö nugw pön, nöbö mö nuŋwa mɨdölɨŋö, rɨmɨdöi aku, jɨ ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag aku nugwön nugwöla, ñɨŋ God nöbö mö nuŋwa yöi. Ñɨŋ God Mönö wä rɨg yadmɨd mag akuyöbö höj nugumɨdöi aku mɨ, ñɨŋ ap wä i rɨb maga nɨgöl. Almɨdöi mag aku God nugumɨn ölɨsö wöla.

1:2: Kol 1:27

1:4: Rom 1:7; 2Kor 8:23; Gal 2:3

1:6: 1Tim 3:2-7; 2Tim 2:24-26

1:10: 1Tim 4:7

1:11: 2Tim 3:5-6; 1Pit 5:2

1:13: 2Tim 4:2

1:14: 1Tim 4:7

1:16: 1Jon 1:6; 2:4