2
Krais nuŋwör rɨmɨn, an kömö mɨdöla
Kol 1:21; 2:13Ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdim aku, ñɨŋ nöbö mö aŋadö wöröx nöbäpö röxg mɨdmɨdöia. Kol 3:7; Tait 3:3Nöbö mö mögörɨb il kɨ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi mag akuyöbö, ñɨŋ keir höd algör ör rɨmɨdöia. Höd wop aku, inöm adöx sö mɨdöi bla nöbö dib ñɨŋa rɨg rɨ mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör ör rɨmɨdöia. Inöm aku nuŋ nöbö mö God Mönö yöxmɨdölöi bla yuö ñɨŋ kwo mɨda. Kol 3:6Makwam höd an magalɨg paŋ mag akwör rɨmɨdmɨŋa. Rɨb ana keir yöx nugumɨdmɨŋ mag akwör rɨ gɨrön, rɨb hör bli yöx nugub maga nɨgölmɨn, ap kib mag gwogwo akwör rɨmɨdmɨŋa. Makwam, nöbö mö bla rɨ gwogwam rɨm, God ñɨgö paiŋö ölɨŋ höb diba nölɨba rɨmɨd mag aku, an algör ör rɨmɨdmɨŋa.
4-5  Rom 6:11-13Makwam, an nöbö mö aŋadö wöröx nöbäpö röxg mɨdmɨn, God pɨsaŋ mɨdɨb maga nɨgölmɨn, God nöbö mö öim öim lɨb pɨlɨm nugw Nöbö aku, anɨŋ madmag ödöriö nɨgön, Krais pɨsaŋ kömö pa. God nuŋ ñɨgö lɨb pɨlɨm nugw aku mɨ, ñɨgö kömö pa. Kol 2:12God anɨŋ Krais pɨsaŋ pabɨl nölön, adöx yöd röul adö kau sö pön wölu Krais Jisas pɨsaŋ römɨd nölöŋa.
Makwam God alöŋ mag aku, nöbö mö mai yöx pön höñ bla, ñɨŋ God nuŋ anɨŋ ñöx nɨgön Krais Jisas nugwo agal abön, anɨŋ rɨ ri aböŋ aku nugwön, God nuŋ nöbö wä keiryöbö ödöriö, nöbö mö mɨ göj uliöx aku nugwɨŋ, me rön, aliö alöŋa. God ñɨgö uliöxön kömö pa. Krais mönö wä aku nugw pim aku mɨ, nuŋ aliö alöŋa. Makwam ñɨŋ Krais nugw pɨmɨn ñɨgö pa aku, ölɨsö ana keir rɨmɨn anɨŋ pö, rön, yadmɨjeñ. God nuŋwör ñɨgö ap wä aku hör nöla. 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9Ñɨŋ Krais nugw pɨm ñɨgö pa aku, ñɨŋ ap wä i rölim. Makwam, ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö dubä maga nɨgöl. 10  Tait 2:14Makwam God anɨŋ pön Krais Jisas nöbö mö nuŋwa rɨ nɨgöŋ aku, God maduar ör rɨbyöx nugwön, an kömö paŋ, an piöŋö nöbö mö bla ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abɨŋ, me rön, anɨŋ aliö alöŋa.
Krais nuŋ Juda nöbö mö bla pön, Juda nöbö mö yöi bla pɨsaŋ pɨ nɨgliu nölöŋa
11 Ñɨŋ nugwöia, nuö nuöm ñɨŋ bla Juda nöbö mö yöia nugwön ñɨgö yöx pön hömä aku, ñɨŋ kwo algör ör Juda nöbö mö yöi. Juda nöbö mö bla ib ñɨŋa keir yadön, ‘uña ödörö’ rɨmɨdöia. Nöbö piaku ñɨŋ mɨxɨñ akwör aliö alöia. Makwam ñɨgö Juda nöbö mö yöi bla iba yadön, ‘uña ödörölö’ rɨmɨdöia. 12  Rom 9:4; Kol 1:21Makwam uplöbmɨjeñ. Ñɨŋ höd Krais ada bli mɨdölim; ñɨŋ Isrel il aku rɨŋadö mɨdmä; God mönö ölɨsö ma yad nɨgöŋ aku nugwölim; ñɨŋ mögörɨb il kɨ mɨdmä, jɨ God nugumɨdölim. 13  Kol 1:20Höd God mɨdɨm ñɨŋ pad mɨdmä, jɨ weik Krais hañ nuŋwa pɨnöŋ aku mɨ, Krais Jisas pɨsaŋ God mɨd il yöra höia. 14  1Kor 12:13Makwam, Krais Jisas nuŋ wöröxöŋ aku döŋö, an Juda nöbö mö bla, Juda nöbö mö yöi bla rɨb gwogwo yöxön nuö nuö rɨmɨdöl kul mibɨl yöbö aku, Krais nuŋ mɨ hajal abön, il mös pɨ nɨgliu nöl nɨgmɨn, an il paŋyöbö iör mɨdöla. 15  Kol 2:14Krais Jisas mɨxɨñ nɨgön wöröxöŋ aku döŋö, Juda lo mönö adadö bla magalɨg aŋadö pöröŋa. Krais Jisas wöröxöŋ aku, mai Juda nöbö mö bla il aku keir, Juda nöbö mö yöi bla il aku keir mɨdön nuö nuö reñ; nöbö mö piaku magalɨg il paŋyöbö iör mɨdön tar mɨjöñɨŋö, rön, wöröxöŋa. 16  Sek 9:10; Kol 1:20,22Krais Jisas mɨxɨñ nuŋwa bɨ katlö watlö um sö wöröxöŋ aku, il mös hogwa pön God pɨsaŋ nɨgliu nölöŋa; nuö nuö rɨb mag aku aipam pɨl pal nɨgöŋa. 17  Ais 57:19Höd mɨ hörɨrör mɨdmɨdöl aku, jɨ God pɨsaŋ nɨgiö paŋör mɨdɨb mönö wä mag aku Krais Jisas nuŋ rag duön, ñɨgö nöbö mö pad piaku mɨdmɨdöi bla yad nölön, an Juda nöbö mö womiöx mɨdmɨdöl bla yad nölön, röŋa. 18 Krais Jisas ubalɨja anɨŋ adö paŋyöbö rödöŋ aku, God Inöma nuŋ paŋyöbö mɨd akwör rɨmɨn, il an hogwa mösör Acö mɨd yöra dub maga ra.
An Krais Jisas adö mɨdöl bla, God ram nuŋwa röxg mɨdöla
19  Epes 3:6Makwam, weik nöbö mö mögörɨb hör piakuyöbö röd hön mɨdmɨdöi mag akuyöbö röxg mɨdölöi. Nöbö mö bɨl gɨ yönmɨdöi akuyöbö mɨdölöi. God nöbö mö nuŋwa hödyöbö piaku pɨsaŋ röbön, nöbö mö nuŋwa ödöriö mɨdöia. 20  1Kor 3:11Makwam, an God höjöpalɨb rama röxg mɨdöla. Krais Jisas rama alɨg pɨ gɨ mɨdɨb padö dib mibɨl yöbö bö mɨda. Jisas mönö wä pön dub nöbö bla aipam, God mönö yadɨb nöbö bla aipam, ram padö ulmɨdö rɨb rɨb bla pɨlmɨdöi mag akuyöbö alɨg mɨdöia; ram möxnö yöx gɨm rɨg mɨd akuyöbö ñɨŋ alɨg mɨdöia. 21  1Kor 3:16Krais Jisas rama alɨg pɨ gɨ mɨdɨb padö dib mibɨl yöbö bö mɨdaŋ, ram aku magalɨg nɨgliu nölaŋ dib röxön, Nöbö Diba höjöpalɨb ram lei nuŋwa nɨgöna. 22  1Pit 2:5Makwam, ñɨŋ Epesas nöbö mö Krais adö mɨdöi bla, God nuŋ ñɨgö kwo algör ör pɨ ram aku pɨsaŋ pɨ nɨgliu nöl nɨgaŋ, God Inöma nuŋ hön ram aku mɨjöna.

2:1: Kol 1:21; 2:13

2:2: Kol 3:7; Tait 3:3

2:3: Kol 3:6

2:4-5: Rom 6:11-13

2:6: Kol 2:12

2:9: 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9

2:10: Tait 2:14

2:12: Rom 9:4; Kol 1:21

2:13: Kol 1:20

2:14: 1Kor 12:13

2:15: Kol 2:14

2:16: Sek 9:10; Kol 1:20,22

2:17: Ais 57:19

2:19: Epes 3:6

2:20: 1Kor 3:11

2:21: 1Kor 3:16

2:22: 1Pit 2:5