Pol Epesas nöbö mö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
1
Apos 18:19-21; 19:1Nɨ Pol. God nɨ yad nɨgmɨn, Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö i mɨdön, ñɨgö God nöbö mö nuŋwa taun dib Epesas mɨdöi bla, köp kɨ kai kɨtmɨdla.
God Acö an aipam, Nöbö Dib Jisas Krais aipam, ñɨgö uliöxön pɨ ri abɨŋ, ñɨŋ mɨd ri aböña.
Krais pɨsaŋ mɨdöl aku, nuŋ inöm ana ap wä nölmɨda
Epes 2:6Nöbö Dib ana Jisas Krais Nuö nuŋwa God nugwo ri ablaŋe cɨnɨm. Nuŋ Ha nuŋwa nugwo agal abmɨn hön anɨŋ pɨmɨn mɨ, nugwo cɨrɨpmɨn, adöx yöd röul adö kau sö ap wä wä mɨd akuyöbö magalɨg inöma anɨŋ nöla. Jon 15:16Mögörɨb maduar ör ib hör i rɨ nɨgölöŋ wop aku God yadöŋa, “Krais nöbö mö nuŋwa mɨjöñ akuyöbö, ñɨŋ nöbö mö lei gudogudö, nöbö mö hölul mɨdöl nɨ bla mɨjöñɨŋö,” röŋa.
Makwam, maduar ör ib hör i God nöbö mö madmag nɨgön, Jon 1:12rɨb nuŋ akwör yöx nugwön yadöŋa, “Ha na Jisas Krais ñɨgö pön nöbö mö akuyöbö, halöu ha na keir röxg mɨdɨŋ, nɨ keir ñɨgö pön rɨg winö,” röŋa. Aliö rön, Ha madmag yöbö nuŋ aku amɨn agal abmɨn hön, anɨŋ pɨ Nuö imag rola nɨgöŋ aku mɨ, an wä rɨmɨn nugugɨrön ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ.
Epes 2:7; Kol 1:14Jisas Krais hañ nuŋwa pɨnmɨn wöröxön anɨŋ wobön höbkal pɨmɨn, God, Nöbö wä ödöriö aku, anɨŋ mɨ göj uliöxön, ap kib mag gwogwo röl bla nugwön röböxa. Makwam, an nugumɨn God nuŋ nöbö mö bla mɨ göj uliöxa. God nuŋ rɨbyöx nugw ri abön ap akuyöbö magalɨg nugw aku, anɨŋ ap wä wä piaku amnɨmab nöla. Rom 16:25Makwam God nuŋ Krais pɨsaŋ agapɨm rɨba röŋ aku, ap umadiö mɨdmɨd aku anɨŋ wöxnö yadɨm nugwöla. 10  Kol 1:16,20God wop mai yad nɨgöŋ wop aku, ap adöx yöd röul adö kau sö aipam, ap mögörɨb il kɨ aipam, Krais paŋyöbö akwör nuŋ magalɨg nugwidɨx mɨjöna.
11  Rom 8:28-29God nuŋ keir rɨbyöx nugwön yad nɨgöŋ aku, magalɨg rɨba rɨmɨda. God nuŋ keir rɨbyöx nugwön yad nɨgöŋa, an Krais cɨrɨpöl nöbö mö bla, nöbö mö nuŋwa keir wöxnö nɨgnɨŋa. God nuŋ maduar ör ib hör i aliö rɨbyöx nugwöŋa. 12 Nuŋ alöŋ mag aku, an nöbö mö Krais nugwo höd nugw pɨmɨŋ bla, God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, röŋa. 13 Makwam ñɨŋ kwo algör ör, Krais mönö wä, nöbö mö kömö pɨb mönö mɨ aku nugw pɨmɨn, God ñɨgö pön, Inöm Leia yuö ñɨŋ kwo nɨgön, Krais nöbö mö nuŋwa ödöriö yad nɨga. 14  2Kor 1:22God Inöma yuö an kwo mɨd aku mɨ, an nugwöla, God ap wä wä nöbö mö na mai nöinö, röŋ, ap bla, an mai pön mɨd ri abnɨŋa. Makwam, God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ.
Pol nuŋ God höjöpalöŋa
15 Makwam, nɨ höd nugumön, ñɨŋ Nöbö Dib Jisas nugw pön, nöbö mö nuŋ bla ñɨgö madmag nɨgmɨdöi aku, 16 nɨ ñɨgö uplöböi; öim öim ñɨgö, me rön, God nugwo ri ablaŋe rön, höjöpal gɨr mɨdla. 17  Kol 1:9Nöbö Dib ana Jisas Krais God nuŋ aku, Acö Nöbö wä keiryöbö aku, nugwo öim yad nugwön yadmɨdla, nuŋ Inöma ñɨgö nöiöna nugwön Inöma nuŋ ñɨgö rɨb wä nölön, God nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku ñɨgö yabuaŋ, ñɨŋ God nugwo nugw ri aböña. 18 God höjöpalön yadmɨdla, nuŋ madmag ñɨŋa yuö kwo mil nuŋwa mäp ixaŋ, Krais nöbö mö nuŋwa ap wä keiryöbö nölɨba rɨmɨd aku nugwöña. Ap wä aku nöinö, rön, God ñɨgö yad wö röŋa mɨ. 19  Kol 1:11God höjöpalön yadmɨdla, nuŋ madmag ñɨŋa yuö kwo mil nuŋwa mäp ixaŋ, nuŋ Nöbö ölɨsö keiryöbö ödöriö rɨmɨn, an nöbö mö Krais mönö wä nugw pɨmɨdöl bla ölɨsö aku pɨb maga rɨ aku nugwöña. Ölɨsö aku God iŋsö nuŋ akwör mɨda. 20  Sam 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12Krais aŋadö wöröxɨm, God ölɨsö nuŋ mag akwör Krais pabɨl nölön, adöx yöd röul adö kau sö pön wölu imag mɨrɨx nuŋwa adö nɨgöŋa. 21  Kol 1:16; 2:10Krais nuŋ du God pɨsaŋ römɨd gɨ mɨd aku, inöma adöx yöd röul adö kau sö höd nugwidɨx mɨdmɨdöi bla aipam, inöma adöx yöd röul adö kau sö mai nugwidɨx mɨjöñ bla aipam, ib ñɨŋa magalɨg il yöra bö mɨdmɨn, Krais ib nuŋwa mɨ bɨl sö mɨdɨm nugugɨrön, magalɨg mo nuŋwa mɨda. 22  Sam 8:6God nuŋ nöbö mö ap bla magalɨg pɨ Krais moa nɨgöŋa. Makwam an Krais nöbö mö nuŋ bla magalɨg, God nuŋ Krais nugwo yöcmaca yad nɨgöŋa. 23  Rom 12:5; Epes 4:10,15; Kol 1:18An Krais nöbö mö nuŋ bla Krais mɨxɨñ nuŋwa mɨdöla. Krais yöcmaca aipam mɨxɨña aipam mɨd maku pal.

1:1: Apos 18:19-21; 19:1

1:3: Epes 2:6

1:4: Jon 15:16

1:5: Jon 1:12

1:7: Epes 2:7; Kol 1:14

1:9: Rom 16:25

1:10: Kol 1:16,20

1:11: Rom 8:28-29

1:14: 2Kor 1:22

1:17: Kol 1:9

1:19: Kol 1:11

1:20: Sam 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12

1:21: Kol 1:16; 2:10

1:22: Sam 8:6

1:23: Rom 12:5; Epes 4:10,15; Kol 1:18