6
Nöbö mö bla madmag nɨgön, pɨ ösös rɨ ri aböña
Mat 18:15Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö mö an bli ap kib mag gwogwo adö bli rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ nöbö mö God Inöma nuŋ yuö ñɨŋ kwo mɨd nöbö mö bla, ñɨgö mönö höimöliö mɨda yadön, yad nöl ri abɨŋ, yörbö mɨd ri abɨŋ. “Wop bli an kwo algör ör rɨbä maga rö,” rön, nugw ri aböña. Rom 15:1Nöbö mö ana bli ömörö pɨmɨdɨŋ, ñɨgö uliöxön nugwidɨx mɨdɨŋ, ñɨŋ mɨd ri abɨŋ. Akuyöbö aiöñ aku, Krais lo nuŋ rɨg yadmɨd mag akuyöbö cöña. An keir ap wä i mɨdöl. Nöbö mö bli, an keir nöbö mö wä me cöñ aku, inakmönö höcöña. Nöbö aku nöbö wä mönö nɨ nöbö wä, me rön, aliö rɨbyöx nugumɨjeñ; nɨ keir mag wä rɨlönö mag wä röiö, rön, rɨb akwör yöx nugwöña. Rom 14:12Aku agapɨm: an paŋ paŋ ömörö hörɨrör mɨd aku nugwön, pödpöd pödpöd rön mɨd ri abnɨŋ aku, an keir nugw ri abnɨŋa.
1Kor 9:11,14Makwam nöbö mö Krais mönö wä yad nölmɨdöi bla, nöbö mö mönö aku nugumɨdöi bla, mönö yad nölɨb nöbö mö piaku ñɨgö uplöbölɨŋ; ap wä ñɨŋa mɨd bla ñɨgö bli nuöm nɨg nölɨŋ.
Rom 8:13Makwam, God nöbö u, nɨ ap kib mag gwogwo cɨn aku nugwenɨŋö, rön, nugumɨjeñ. Cɨnɨŋ mag akuyöbö, anɨŋ paiŋö kwo algör cöna. An nugwöla, ap yunɨŋ akwör pɨliöx rag hönɨŋa; hör ap bli pɨliöx rag höinɨŋ. Rɨb ana keir yöx nugwöl akuyöbö ap yunɨŋö, cɨnɨŋ aku, ödöi gwogwo du gɨrön, aŋadö pɨn bɨrön, rɨn öim yönmɨd möla dub mag aku pɨliöx rag hönɨŋa. Makwam God Inöma rɨba nöl aliar ap yunɨŋö, cɨnɨŋ aku, God Inöma anɨŋ raŋ, kömö öim mɨdɨb mag aku pɨliöx rag hönɨŋa. Makwam, ipɨtmɨn nugugɨrön, mag wä rɨ ri aböl mag akwör röböxöinɨŋ, kwockwoc pal ap yuön, mai ap mag wä pɨliöx rag hönɨŋa. 10 Makwam ap nɨmɨb aku ölɨsö pɨlöl wop kɨ, nöbö mö Krais adö mɨdöi bla ñɨgö pɨ ri abɨb maga rɨmɨjön aku, pɨ ri abnɨm. Makwam nöbö mö hör piaku ñɨgö magalɨg paŋ mag akwör cɨnɨm.
Krais an ñöx nɨgön bɨ katlö watlö um sö wöröxöŋ akwör ap dibɨm
11 Nɨ yadmön, nöböhöd na i köp kɨ kai kɨta. Makwam weik imag na keir kai kɨtmɨdɨl aku mɨ, mönö mag dib dib akuyöbö kai kɨtmɨdla.
12 Nöbö mɨxɨña akwör nugwön, aku mag wä, aku mag gwogwo, me rɨmɨdöi nöbö bla, usus rön uña ödöcɨne, rɨmɨdöia. An Krais bɨ bɨ katlö watlö um sö wöröxöŋ mönö aku yadɨŋ, Juda nöbö bli ölɨsö rödön anɨŋ rɨ gwogwam cöñɨŋö, rön, ipöxön aliö yadöia. 13 Uñ ñɨŋa keir ödöröi aku, jɨ Juda lo mönö bla magalɨg mai duölöi. Ñɨgö uña ödöcɨne, rɨmɨdöi aku, mai ñɨŋ wahax pön, Juda nöbö bli ñɨgö yajöña, “An yadmɨn mönö ana pön mɨxɨñ ñɨŋa al aliö röiŋö,” cöña. 14 Makwam nɨ ap paŋyöbö iör rɨbyöx nugwön wahax pɨmɨdla: Jisas nɨ ñöx nɨgön bɨ katlö watlö um sö wöröxɨm, nɨ pɨsaŋ wöröxma aku nugwön mɨ, wahax pɨmɨdla. Nuŋ pɨsaŋ wöröxɨm aku, nöbö aŋadö wöröx akuyöbö alɨg mɨdmön, nöbö mö mögörɨb kɨyöbö ap ñɨŋ wahax pɨmɨdöi bla, nɨ wä röl. Makwam nöbö mö piaku algör nɨ nugumɨn, nɨ hör ap i röxg nɨgmɨn, nöbö aŋadö wöröx nöbö i röxg mɨdla.
15  2Kor 5:17; Gal 5:6Uña ödörönö ödöröl aku hör ap. Makwam God rɨmɨn, nöbö mö yoŋyöbö wöxnö nɨgön nöbö mö nuŋwa mɨdöl aku ap dibɨm. 16 Mönö yadmɨdɨl kɨ mai dumɨdöi nöbö mö bla akwör ñɨŋ Isrel nöbö mö God nöbö mö nuŋwa ödöriö. God ñɨgö uliöxön pɨ ri abaŋ nugugɨrön ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña.
17  2Kor 4:10Nɨ mönö mag paŋyöbö i mɨd aku ñɨgö yadɨba rɨmɨdla. Jisas mönö wä aku yadmön, nɨ palmɨn adlöi bla mɨd aku mɨ, nöbö bli hön nɨ ömörö bli pɨ nölölɨŋ.
18 Haul nöbö mölöu nöbö nɨ bla. Nöbö Dib ana Jisas Krais ñɨgö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨjöna. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

6:1: Mat 18:15

6:2: Rom 15:1

6:5: Rom 14:12

6:6: 1Kor 9:11,14

6:7: Rom 8:13

6:15: 2Kor 5:17; Gal 5:6

6:17: 2Kor 4:10