^
1 JON
Yumi mas wokabaut long lait
(Sapta 1.1—3.10)
Tok i gat laip i bin kamap ples klia
Yumi mas wokabaut long lait
Krais em i Helpim bilong yumi
Man i save tru long God, em i save bihainim pasin bilong God
Yumi no ken laikim ol pasin bilong graun
Birua bilong Krais em i kamap pinis
Holi Spirit em i save skulim yumi long tok tru
Nau yumi stap pikinini bilong God
Yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela
(Sapta 3.11—5.21)
Jisas i soim yumi long pasin bilong laikim tru ol arapela
Ol Kristen i ken sanap strong long ai bilong God
Yupela i mas traim ol spirit, ol i kam long God, o nogat
Man i laikim tru God em i mas laikim tu ol arapela
Ol Kristen i winim strong bilong dispela graun
God i autim klia tok bilong Pikinini bilong en
Yumi ken save, yumi gat laip bilong i stap oltaim