Sapta 34
Moses i dai
Moses i lusim stretpela ples bilong Moap, na i go antap long maunten Nebo, na i go antap long kil bilong maunten Pisga long hap sankamap bilong taun Jeriko. Na Moses i sanap long dispela hap na Bikpela i soim em olgeta hap graun em i laik givim long ol Israel. Bikpela i soim em hap graun bilong Gileat i go inap long taun Dan long hap not, na olgeta hap graun bilong lain Naptali na bilong lain Efraim na Manase, na graun bilong lain Juda i go inap long biksolwara Mediterenian long hap san i go daun. Na em i soim Moses bikpela graun long hap saut bilong Juda, na stretpela graun i stat long Jeriko, dispela taun i gat planti diwai det, na i go inap long Soar long hap saut. Orait Stt 12.7, 26.3, 28.13 na Bikpela i tokim Moses, “Mi bin promis long Abraham na Aisak na Jekop long givim dispela graun long ol tumbuna bilong ol. Nau mi larim yu i lukim. Tasol mi no ken larim yu i go insait long en.”
Olsem na Moses, wokman bilong God, i stap long dispela hap bilong graun Moap na i dai, olsem Bikpela i bin tokim em pinis. Na Bikpela i planim bodi bilong Moses long wanpela ples daun long Moap long hapsait bilong taun Betpeor. Na inap nau i no gat man i save matmat bilong Moses i stap long wanem hap bilong dispela ples daun. Moses i gat 120 krismas pinis na em i dai. Na em i strongpela yet, na ai bilong en i gutpela. Moses i dai pinis na ol Israel i stap long stretpela graun bilong Moap, na ol i krai long em inap long 30 de.
Bihain long dispela, orait God i givim Josua, pikinini bilong Nun, planti gutpela save na tingting, long wanem, Moses i bin makim em i kamap senis bilong en. Na ol manmeri i harim tok bilong Josua na ol i bihainim ol lo Bikpela i bin givim ol long han bilong Moses.
10 Inap Kis 33.11 nau i no gat wanpela profet long Israel i wankain olsem Moses. Bikpela i bin toktok wantaim Moses olsem tupela man i save toktok. 11 Bikpela i bin salim Moses long wokim ol kain kain bikpela mirakel samting bilong mekim save long king bilong Isip na long ol ofisa bilong en na long kantri bilong en olgeta. Ol arapela profet i no inap wokim wankain mirakel olsem Moses i bin wokim. 12 Na ol i no inap long mekim ol bikpela samting bilong pretim ol manmeri olsem Moses i bin mekim long ai bilong olgeta Israel.

34:4: Stt 12.7, 26.3, 28.13

34:10: Kis 33.11