Rut i painim kaikai long gaden bilong Boas
Sapta 2
(Sapta 2)
Rut i laik i go painim kaikai
Boas em i wanpela bikman bilong lain bilong Elimelek, em man bilong Naomi bipo. Orait Wkp 19.9-10, Lo 24.19 Rut i kirap na tokim Naomi olsem, “Mi laik i go long gaden na bungim ol het bilong rais bali, ol man bilong katim i lusim i stap. Sapos ol wokman i orait, bai mi bihainim ol na bungim ol pikinini bali.” Na Naomi i bekim tok olsem, “I orait, tambu. Yu ken i go.”
Orait Rut i go long gaden na i bihainim ol wokman na i wok long bungim ol het bali i pundaun i stap. Em i no save olsem, dispela em i gaden bilong Boas, wanblut bilong Elimelek.
Boas i mekim gutpela pasin long Rut
Boas i lusim Betlehem na i kam kamap long ol wokman bilong en, na em i tok gude long ol olsem, “Bikpela i ken i stap wantaim yupela.” Na ol i bekim tok olsem, “Bikpela i ken mekim gut long yu.” Na Boas i askim bosman olsem, “Dispela yangpela meri i bilong wanem lain?” Bosman i bekim tok olsem, “Dispela em i meri bilong narapela ples i bin i kam wantaim Naomi. Tupela i lusim Moap na i kam. Em i askim mi long bihainim ol wokman na bungim ol het bali. Em i wok long moningtaim i kam inap nau, na nau em i malolo liklik.” Orait Boas i tokim Rut olsem, “Pikinini, harim tok bilong mi. Yu no ken i go na bungim ol het bali long narapela gaden. Nogat. Yu mas kisim ol het bali long dispela gaden tasol. Yu mas i stap na wok wantaim ol wokmeri bilong mi. Lukim gut hap ol i wok long en, na yu stap wantaim ol. Mi tok pinis long ol wokman bilong mi long ol i no ken mekim nogut long yu. Na sapos nek bilong yu i drai, orait yu go dring long sospen wara ol i pulimapim pinis i stap.”
10 Na Rut i brukim skru na putim pes i go daun long graun na i tokim Boas olsem, “Mi meri bilong narapela ples. Olsem wanem na yu lukluk long mi na yu mekim gut long mi?”
11 Boas i bekim tok olsem, “Mi harim tok pinis long olgeta samting yu bin mekim long tambu mama bilong yu taim man bilong yu i dai. Na mi save, yu lusim papamama na ples bilong yu, na yu kam i stap wantaim ol lain manmeri yu no bin save long ol bipo. 12 Yu bin kam long God, Bikpela bilong Israel, bilong em i lukautim yu. Na em i lukim pinis olgeta gutpela pasin yu bin mekim na em i ken givim gutpela pe long yu. Em i ken givim yu planti gutpela samting.” 13 Na Rut i bekim tok bilong Boas olsem, “Yu mekim gutpela pasin tru long mi. Mi no gutpela olsem ol wokmeri bilong yu, tasol yu bin tok isi long mi, na dispela i strongim bel bilong mi.”
14 Long taim bilong kaikai, Boas i tokim Rut gen olsem, “Yu kam hia na kisim wanpela bret na putim long wain na kaikai.” Olsem na Rut i sindaun wantaim ol wokman. Na Boas i givim em sampela bali ol i bin kukim long paia. Rut i kaikai na em i pulap, na hap kaikai i stap yet. 15 Rut i kaikai pinis, orait em i kirap na bungim ol het bali gen. Na Boas i tokim ol wokman bilong en olsem, “Yupela larim Rut i bungim ol het bali i stap klostu long ol mekpas. Yupela i no ken krosim em. 16 Na yupela i mas kisim ol het bali long ol mekpas na tromoi i stap, bai em i ken bungim. Yupela i no ken rausim em.”
Rut i go tokim Naomi long ol samting i bin kamap
17 Rut i wok long bungim het bali long gaden inap san i go daun. Em i bungim pinis, orait em i paitim ol het bali na em i kisim kaikai bilong en. Hevi bilong dispela kaikai i olsem 10 kilo samting. 18 Rut i kisim dispela bali i go long taun na i soim long tambu mama bilong en. Na hap kaikai em i no bin pinisim long san, em tu em i karim i go givim long tambu bilong en. 19 Na Naomi i askim Rut olsem, “Nau yu kisim bali we? Yu wok long gaden bilong wanem man? Bikpela i ken mekim gut long dispela man i bin lukim yu na i tingting long yu.” Na Rut i bekim tok olsem, “Nau mi bin wok long gaden bilong wanpela man ol i kolim Boas.”
20 Na Wkp 25.25 Naomi i tok, “Bikpela i ken mekim gut long dispela man. Bikpela i no save lusim promis em i bin mekim long ol man i dai pinis na long ol man i stap yet.” Na Naomi i tok gen, “Dispela man em i wanblut tru bilong yumi. Yumi wanlain tru.”
21 Orait na Rut i tok olsem, “Boas i tokim mi long wanpela samting moa. Mi mas wok wantaim ol wokmeri bilong en i go inap dispela wok bilong bungim bali i pinis.” 22 Na Naomi i tok, “Em i tru, tambu. Sapos yu go wok long gaden bilong narapela man, bai ol wokman bilong dispela man i mekim nogut long yu. Mobeta yu wok wantaim ol wokmeri bilong Boas tasol.” 23 Olsem na Rut i wok wantaim ol wokmeri bilong Boas i go inap wok bilong katim bali na wit i pinis. Na Rut i stap yet wantaim tambu mama bilong en.
Boas i mekim gutpela pasin long Rut
(Sapta 3)

2:2: Wkp 19.9-10, Lo 24.19

2:20: Wkp 25.25