5
Saveeŋ iŋarua yes mbaliiŋ taudi to titatan yes mbolaaŋa
Yam mbaliiŋ taudi, alooŋ. Lolomim isami ve ataŋ tiina pa taumim. Pasa, pataŋani tiina kat ighaze ivot payam tonene. Lu 6:24; 1Tim 6:9
Mbaliiŋ tiam naol to andoundou di, nene pale tisami le tisob. Ve nonogiiŋa tiam popoiadi, up pale iŋut motmotin di. Gol ve silva tiam to asiir iwaghamun di le tisami, nene pale tipatooŋ sosor tiam ivot ighazooŋ, ve tinim pughu pa Maaron ighur atia iŋarua gham, ve yab ighan gham. Pasa, aazne, taneep ila sawa to Maaron ipasob uraat toni toman mbeb tisob. Eemoghon yam azuaria gham pa ndouŋ lemim mbaliiŋ naol naol. Mt 6:19
Aghita. Yes uraata tiam to tighamgham uraat pa uum ve tiluplup aniiŋ tiam, yam awatombanon di, ve aghol poian di maau. Atia todi pida to atatani izi ineep, toman taŋiiz todi, nene imboboob iza ila pa Maaron Ariaŋa To Iŋgin Mbeb Tisob, ve ilooŋa wa. Ve ye pale iyat ŋgar samia to yam agham padi. Lo 24:14+
Nepooŋamim to taan, nene poia le poia kat. Tinimim imbees kat pa mbeb to ulimim. Aghan tiina, aghun tiina, ve atub atub le animale ŋgai to sawa igharau pa tiŋgali. Lu 12:19+, 16:19+
Yes ndiran deŋiadi to ledi sosor eta maau, yam apayoon di pa savsaveeŋ, ve arab di timatmaat. Ve yes tipamuul malmal maau. Mt 5:39
Tayoon ariaŋa ve tasaŋan mulaaŋ to Tiina toit
Tovenen yam toŋvetaz, ayoon ariaŋa pa badooŋ pataŋani, ve asaŋan mulaaŋ to Tiina toit. Agham ŋgar pa yes to tivazog aniiŋ ila uum. Yes tipasul maau. Atedi izi, ve tisaŋan ndag ve uman pa igham aniiŋ anoŋa ivot. Mk 4:26+; Lu 21:19; Hib 10:36+
Yam tovene paam. Atemim izi, ayoon ariaŋa, ve asaŋan Tiina toit. Pasa, sawa to mulaaŋ toni, nene inim igharau wa. Ro 13:11+; 1Pe 4:7
Ayou avomim pa nditamim malep. Pasa, ighaze agham tovene, Maaron pale iŋgabiiz gham paam ve ighur atia payam. Aghita. Ŋgeu to pale iŋgabiiz ghiit ve ighur atia pait, ye inim iyoon ataam avo wa. 1Kor 4:5; Yems 4:11
10-11 Yam toŋvetaz, agham ŋgar pa yes propeta to muuŋ tivotia Maaron aliŋa pa tamtoghon. Onoon, pataŋani naol tivot padi, ve tineep sami. Eemoghon tiyoon ariaŋa, ve timbaad pataŋani naol tonowen. Tauto aazne, tapait di, ve taghita di taghaze Maaron ighur poia toni tiina iza todi. Ŋgar to tighami, nene ipatooŋ gham pa ŋgar to Maaron ighaze ataghoni. Ve agham ŋgar pa Yop paam. Kamos toni, yam alooŋa wa. Ye paam, pataŋani naol tighami. Eemoghon iyoon ariaŋa pa badooŋ pataŋani naol tonowen, le irau Maaron iuuli ve nepooŋ toni poia muul. Ŋgar to Maaron igham pani, nene ipatooŋ ghiit ighaze Maaron toit, ye lolo isasamin ghiit, ve iuluul ghiit pa pataŋani toit. Yop 1:20+, 42:10; Mbo 103:8; Mt 5:12
12 Yam toŋvetaz, mbeb tiina kat to yam irau matamim kisini, nene vene: Ighaze ambua saveeŋ pa uraat ma mbeb eta, yam awaat mbeb eta to sambam ma taan, ma mbeb ite paam iza pa apariaaŋ saveeŋ tiam malep. Ighaze ambua saveeŋ pa agham mbeb eta, ghoro asaav moghon aghaze: “Vee, pale naghami.” Ve ighaze lolomim pa aghami maau, ghoro asaav ghazooŋa aghaze: “You irau naghami maau.” Asaav moghon tovene, ve ataghon saveeŋ tiam. Pa vene, agham sosor ve Maaron ighur atia payam. Mt 5:33+
Suŋuuŋ to ndiran deŋiadi, le tapiri tiina
13 Ighaze tiam eta ineep toman pataŋani, ye irau ighason Maaron pa iuuli. Ve tamtoghon to ighaze ineep poia ve tini iza, ye irau imbou ve ipait Maaron iza. Ep 5:19; Pil 4:6; Kol 3:16
14 Ighaze tamtoghon eta imorooŋ, ye irau imbaaŋ pa yes to tiŋgin lupuuŋ to Krisi. Leso tinim tiliŋ ŋgoreeŋ izala pogho, ve tighason Maaron pa iuuli. Mk 6:13, 16:18
15 Ighaze tisuŋ pa Maaron ve tighur ila tighaze ye irau igharaat tamtoghon tonenen, nene pale Maaron iuuli ve tini poia muul. Ve ighaze tamtoghon tonenen igham sosor eta, nene pale Maaron ireua. Yo 20:23
16 Tovenen yam avotia sosor tiam pa taumim, ve awaghurun taumim ila suŋuuŋ tiam. Leso Maaron iuul gham ve tinimim popoia. Pasa, suŋuuŋ to tamtoghon deŋiadi, le tapiri tiina ve ighurghur anoŋa. Mbo 34:15+; Yo 9:31; 1Yo 1:9
17 Agham ŋgar pa propet Ilia. Ye tamtoghon raraate inimale iit. Eemoghon sawa to isuŋ ariaŋa ve ighason Maaron pa ipoon uman, Maaron ilooŋ suŋuuŋ toni, ve uman rita izi maau le irau ndaman tol ve alulu. 1King 17:1+; Lu 4:25
18 Muri ghoro, Ilia isuŋ muul, ve Maaron igham uman izi, ve aniiŋ titub muul. 1King 18:42+
Tapasaluŋgan yes to tiyel pa ataam to saveeŋ onoon
19 Yam toŋvetaz, ighaze tamtoghon tiam eta iyel pa ataam to saveeŋ onoon, yam lemim uraat pa apasaluŋgani, ve aghami imuul inim itaghon ataam to Maaron. Mt 18:15; Ga 6:1
20 Yam irau awatag kat tovene: Ighaze tamtoghon eta igham sosor ve iyel pa ataam to saveeŋ onoon, ve tiam eta ighami imuul inim itaghon ataam to Maaron, ye pale igham mulin tamtoghon tonenen anunu pa mateeŋ, ve inim ataam pa Maaron ireu sosor toni isob ilale. 1Pe 4:8