106
Yes Israela tizorzoor Maaron aliŋa. Eemoghon ye ighamgham ŋgar popoia padi
Aleluia! Lolood poia pa Yoova, ve tapaiti pa poia toni. Pasa, ye poia kat.
Lolo ineep tuŋia ila to tamtoghon toni, ve iuluul di irau sawa isob.
 
Sei irau isavia uraat tintina to Yoova ighamgham di?
Ve sei irau ipaiti pa ŋgar popoia naol to ye ighamgham di, ve ipasob di? Eta maau.
Yes to tighagharaat pataŋani to tamtoghon ve titaghon ŋgar deŋia irau sawa isob,
nene pale lolodi poia kat, ve poia to Maaron izaza todi.
4-5 O Yoova, sawa to ugham poian tamtoghon tiom, ve ugham mulin di pa pataŋani todi, matam iŋgal ghou, ve uul ghou paam.
Maaron, yom taum usia yes Israel tinim lem. Yes tamtoghon tiom. Tovenen naghaze taug naghita di tineep pooi.
Leso yeiŋa nilup ghei toman tinimai iza ve nipait ghom.
Yei nisosor wa. Niyel pa ataam tiom ninimale nditimbumai.
Yei nighamgham ŋgar samia. Ŋgar tiei deŋia ila matam maau.
Sawa to nditimbumai tineep izi Isip, yom ugham mbeb gharatooŋadi tintina ivotvot.
Eemoghon tighilaal di maau.
Sawa naol, yom upatooŋ poia tiom padi itaghon ŋgar tiom to lolom ineep tuŋia ila to tamtoghon tiom ve uluul di.
Eemoghon yes tigham ŋgar pa ulaaŋ tiom tonenen maau.
Sawa to tila tivot Te Kaviaaŋa, tizoor aliŋam, ve tipul muridi payom. Igham 14:11+
Eemoghon Yoova, ye iza tiina pa tapiri ve poia toni, ve ighaze igham di tighilaal katin tapiri.
Tauto igham mulin di.
 
Sawa tonenen, ye isaav ariaŋa pa Te Kaviaaŋa, le ivalagi inim ru. Pida ila pa ŋas, pida ila pa waan, ve taan mamaasa ivot.
Ghoro ighereb yes Israela, ve tilaagh ila taan mamaasa to ineep sila kat, ve tivool tila pa dige ite. Igham 14:21+
 
10 Tovenen ye igham mulin di ila koiadi nimadi.
Ye iyoon padi, ve iuul di. Tauto yes to tighur koi padi irau tiwaghamun di maau.
 
11 Sawa tonenen, te itatab koiadi le tisob timatmaat.
Eta ineep muul maau.
 
12 Maaron igham tovene, tauto yes Israela tighur ila saveeŋ mbuaaŋ toni, ve timbou ve tipaiti. Igham 15:1+
13 Eemoghon rikia moghon ve lolodi imaagh pa mbeb gharatooŋadi to ye igham di.
Yes tisaŋan Maaron pa ivotia ŋgar toni padi ne maau.
Tigham mbeb itaghon taudi ŋgar todi.
 
14 Sawa to tinepneep izi ndug balim, luadi itaŋ tighaze le tighan aniiŋ popoia inimale muuŋ tighanghani izi Isip.
Tovenen titoov Yoova tapiri izi ndug balim. Igham 16:3; 1Kor 10:6,9
 
15 Ve Maaron ilooŋ taŋiiz todi, ve igham adi mbeb to tighasoni pani.
Eemoghon ye igham moroghooŋ samia ivot le iwaghamun di paam.
16 Sawa to tinepneep ila inadi to nepooŋ izi ndug balim,
tamtoghon todi pida timundig ve tiŋooŋ pa Mose yesuru togha Aron to Yoova mbesooŋa toni patabuaŋ. Tighaze le tigham uraat to Maaron ighuri ila yesuru nimadi, ghoro poia. Nam 16:1+
 
17 Tovenen taan ikaak, ve Datan yesuru Abiram toman siŋ todi tisob titaptap tizila,
ve taan avo ila iŋgup muul.
 
18 Ghoro yab ivot, ve ighan tamtoghon pida to titaghon di pa ŋgar todi tonowen.
Ndiran samsamiadi tonowen, yab yama ighan di le tisob.
19 Sawa to yes Israela tinepneep izi lolooz Sinai pughu, tigham gol ve tigharaat makau natu tamoot anunu, ve tiput aghedi pani ve tipaiti. Igham 32:4
 
20 Tovenen Maaron todi to iza tiina pa tapiri ve poia toni, yes tipul muridi pani.
Ve tighur mbeb to ighanghan kikiliiŋ ne anunu igham Maaron ina. Ro 1:23
21 Onoon kat, Maaron todi to igham uraat tintina tivot izi Isip, ve igham mulin di, lolodi imaagh pani kat.
 
22 Ye igham mbeb gharatooŋadi tintina izi taan to yes Isipa, * Saveeŋ to timbooda, isaav tovene: ‘taan to yes Hama.’ Hama, nene Isipa izadi ite.
ve igham uraat tintina izi Te Kaviaaŋa dige paam.
Uraat tonowen, tamtoghon tighita di le matughezaaŋ tiina igham di.
Eemoghon yes Israel tigham ŋgar pa mbeb tonenen maau.
 
23 Tovenen Maaron ighaze iwaghamun di le tisob.
Eemoghon mbesooŋa toni Mose to ye tau isia, iyoon ila Maaron mata inim sigeu pa yes Israela.
Tauto itatan Maaron mbalmbali toni, ve Maaron iwaghamun tamtoghon toni maau. Igham 32:11-14,32+
24 Sawa to yes Israela tigharau taan Kanaan, yes tirere pa taan poia to Yoova ighaze igham padi.
Pasa, tighur ila saveeŋ mbuaaŋ toni maau.
 
25 Yes lolodi pa tilooŋ Yoova aliŋa maau.
Tinepneep ilooŋ ila mbeez todi, ve lolodi ŋurŋuria pa Maaron.
 
26-27 Tauto Yoova iit nima iza, ve imbua saveeŋ ariaŋa ighaze ye pale irab di tisob timatmaat izi ndug balim,
ve ireu papaghu todi timbiriis tirau ndug ndug.
28 Muri ghoro, yes Israela tila tivot lolooz Peor. Sawa tonenen, tila toman yes to timbesmbees pa maaron kaarom Baal.
Pasa, aniiŋ to ndiran tonowen tigham pa maaron maate todi tonowen, yes Israela tighani paam. Nam 25:1+
 
29 Ŋgar to tighami, nene ipas Yoova ate, le ate yabyab kat.
Tauto igham moroghooŋ samia ivot padi.
 
30 Tovenen Pineas imundig ve irab tamtoghon ru to tizoor Maaron aliŋa ne timaat.
Ghoro moroghooŋ samia tonowen isob. Nam 25:1-13
 
31 Ŋgar toni tonowen, tauto Maaron ighita ighaze ye ŋgeu deŋia.
Ve Maaron pale mata iŋgalŋgali tovene itaghoni taghoni gha ila.
32 Yes Israela tila tivot izi ya Meriba, ve tigham Yoova ate yabyab muul.
Sawa tonenen, tigham pataŋani pa Mose paam.
 
33 Pasa, yes tizoor katini le tipas ate.
Tauto igham ŋgar pooi maau, ve ipiyaav aliŋa isosor. Nam 20:1+
34 Sawa to tilooŋ tila taan Kanaan, Yoova isaav ariaŋa padi ighaze tirab yes to tineep tonowe tisob timatmaat.
Eemoghon titaghon Yoova aliŋa maau.
 
35 Yesŋa Kanaana tiluplup di, ve titaghon ŋgar todi.
 
36 Yes timbesmbees pa maaron kaaromŋa todi,
ve ŋgar tonowen inim liis padi.
 
37 Ve tigham taudi ndinatudi nditamoot ve ndiliva, ve tirab di timaat tinim watooŋrau pa avuvu samsamiadi.
 
38 Onoon kat, ndinatudi nditamoot ve ndiliva to ledi sosor eta maau, yes tirab di timatmaat tinim watooŋrau pa maaron kaaromŋa to yes Kanaana.
Siŋ todi to imaliŋ, iwaghamun taan todi le isami ila Maaron mata. Lo 18:10
 
39 Ŋgar to tighami, igham di tisami kat ila Yoova mata.
Yes tipul muridi pani tinimale liva to ipul azuwa ve ila ighurghur maat.
40 Ŋgar to tamtoghon toni Israela tighami, nene igham Yoova ate yabyab kat,
ve lolo padi maau le maau kat.
 
41 Tauto ipul di tila ndug ndug nimadi.
Yes tineep ila koiadi sambadi, ve anadi tiŋgin di.
 
42 Koiadi tonowen tighur pataŋani naol padi,
ve titatan di pa tapiridi, ve tigham di tinim mbesooŋa todi.
43 Sawa naol, Yoova ipas yes Israela tivot pa pataŋani todi.
Eemoghon tighilaal ulaaŋ toni maau, ve tizorzoor aliŋa, ve titaghon taudi ŋgar todi.
Ŋgar todi samia tonowen igham di tiwaghamgham.
 
44 Eemoghon Yoova ighita pataŋani todi, ve ilooŋ taŋiiz todi.
 
45-46 Pasa, mata iŋgal saveeŋ to imbua toman nditimbudi, ve lolo ineep tuŋia ila to tamtoghon toni ve iuluul di.
Tauto itatan mbalmbali toni,
ve igham yes to tikiskis yes Israela ne lolodi isamin di, ve tigham poian di.
47 O Yoova, Maaron tiei, ugham mulin ghei ila koiamai nimadi!
Ughita. Aazne, nineep irau ndug ndug.
Uyou ghei, ve ulup ghei nila taan tiei muul.
Leso lolomai poia payom, ve nipait izam patabuaŋ.
Ve matamai iŋgal izam ve tapirim tiina irau sawa isob.
48 Iit tapait Yoova pa poia toni. Ye Maaron to iit Israela.
Tapaiti to aazne, ve itaghoni taghoni gha ila!
Ve ival tiina pale tisaav tighaze: “Onoon kat.”
Aleluia! Tapait Yoova!

*106:22: Saveeŋ to timbooda, isaav tovene: ‘taan to yes Hama.’ Hama, nene Isipa izadi ite.