107
Tapait Maaron pa poia toni
Lolomim poia pa Yoova ve apaiti. Pasa, ye poia kat.
Lolo ineep tuŋia ila to tamtoghon toni, ve iuluul di irau sawa isob.
Yes to Yoova igham mulin di ila koiadi nimadi, irau tisavia saveeŋ tonene.
Pasa, ye iyoon padi ve ipas di tivot pa pataŋani todi, ve igham di tineep pooi.
 
Muuŋ, koiadi tigham di tila tineep irau ndug ndug.
Pida tineep ila pa ndug to ndag iza pani, ve pida tineep ila pa ndug to ndag izila.
Pida tineep ila pa rag pughu, ve pida tineep ila pa yavaar pughu.
Eemoghon Yoova iyou di timuul pa taudi ndug todi.
Tamtoghon pida, tiwalaghlaagh izi ndug balim to le ya maau.
Ve tikalkaal ataam tighaze tila ndug eta, leso tineep tonowe. Eemoghon tindeeŋ ataam eta maau.
 
Pitool di, ve murun di, le tapiridi isob.
 
Tovenen tineep sami.
Eemoghon sawa to titaŋ roran Yoova pa ulaaŋ, ye iuul di pa pataŋani todi tonowen.
 
Ve ipatooŋ di pa ataam to deŋia ve tuku.
Tauto titaghoni, ve rikia tila tivot ndug poia, ve tineep tonowe.
 
Tovenen yes irau lolodi poia pa Yoova, ve tipaiti pa poia toni.
Pasa, ye lolo ineep tuŋia inim to iit tamtoghon, ve ighamgham uraat gharatooŋadi pa iuul ghiit.
 
Yes to murun di, ye ighamgham adi ya, leso tighun le isooŋ di.
Ve yes to pitool di, ye irau di pa mbeb popoia le tiraua kat. Mt 5:6; Lu 1:53
10 Tamtoghon pida, yes tineep ila ndoroom tiina lolo, ve rismoghon tone timaat.
Yes tineep ila ruum to yabyabuuŋ lolo, ve ravraav toman sen ighan nimadi ve aghedi, le tisami kat.
 
11 Pasa, tizorzoor Maaron aliŋa.
Maaron Tiina To Ilib Pa Ndimaronŋa Tisob, yes tiveleg saveeŋ toni inimale mbeb sorok.
 
12 Tauto ye ighur uraat pataŋani kat iza todi, leso itatan di.
Yes irau tilaagh deŋia maau, ve titaptap tizi. Pasa, timbadbaad mbeb pataŋani. Ve ledi tamtoghon eta to irau iuul di ne maau.
 
13 Tovenen tineep sami.
Eemoghon sawa to titaŋ roran Yoova pa ulaaŋ, ye iuul di pa pataŋani todi tonowen.
 
14 Ye ipas di tivot pa ndoroom tiina tonowen lolo, ve igham di tivot tila ghazooŋa.
Ve ikuup motin ravraav toman sen pa nimadi ve aghedi. Lu 1:79
 
15 Tovenen yes irau lolodi poia pa Yoova, ve tipaiti pa poia toni.
Pasa, ye lolo ineep tuŋia inim to iit tamtoghon ve iuluul ghiit.
Ve ighamgham uraat gharatooŋadi pa iit tamtoghon.
 
16 Ataam ariaŋadi to ruum to yabyabuuŋ to tigharaat di pa mbaras, ye irab balagin di.
Ve ain ariaŋadi to tipalot ataam, ye iŋgor polpolin di.
17 Tamtoghon pida, yes tighamgham ŋgar to borouŋa, ve tinoknok zoraaŋ saveeŋ.
Yes tighamgham sosor, tovenen timorooŋ, ve yabyabuuŋ tiina igham di.
 
18 Lolodi pa tighan aniiŋ eta maau. Sawa to tighita aniiŋ eta, atedi inaunau ve tilulu.
Tovenen tineep ila naal avo wa.
 
19 Yes tineep sami.
Eemoghon sawa to titaŋ roran Yoova pa ulaaŋ, ye iuul di pa pataŋani todi tonowen.
 
20 Ye isaav, ve tinidi popoia muul.
Muuŋ, tineep ila naal avo. Ve ye igham mulin di pa mateeŋ.
 
21 Tovenen yes irau lolodi poia pa Yoova, ve tipaiti pa poia toni.
Pasa, ye lolo ineep tuŋia inim to iit tamtoghon ve iuluul ghiit.
Ve ighamgham uraat gharatooŋadi pa iuul iit tamtoghon.
 
22 Tovenen yes irau tigham watooŋrau pani, ve tipaiti pa poia toni.
Ve lolodi poia kat, ve timbou tiina, ve tisavia uraat tintina to ye ighamgham di.
23 Tamtoghon pida, yes tiza waaŋ,
ve tiraav tila ndug mala, leso tiraukol.
 
24 Yes tighita katin Yoova tapiri,
ve uraat tintina to ye ighamgham di ila te pogho.
 
25 Pasa, ye isaav ariaŋa,
ve yaghur tiina iza le ipei dibom tintina.
 
26 Dibom tonowen indae waaŋ todi iza kat,
ve ipuli izi le rismoghon tone indal izila mazovan tiina lolo.
Tovenen matughezaaŋ tiina igham di, le tapiridi isob.
 
27 Ve tiwataptap tinimale yes to tighun ve tiwaghamgham.
Yes to te ve tiwatag ghamuuŋ pooz. Eemoghon tirau mbeb eta maau.
 
28 Tovenen tineep sami.
Eemoghon sawa to titaŋ roran Yoova pa ulaaŋ, ye iuul di pa pataŋani todi tonowen.
 
29 Ye igham yaghur ate izi, ve dibom imaat. Yona 1:15; Lu 8:24
 
30 Yes tighita taun izi, le lolodi poia.
Ve Yoova igham di tila tilooŋ ndug to tighaze tila pani.
 
31 Tovenen yes irau lolodi poia pa Yoova ve tipaiti pa poia toni.
Pasa, ye lolo ineep tuŋia inim to iit tamtoghon ve iuluul ghiit.
Ve ighamgham uraat gharatooŋadi pa iuul iit tamtoghon.
 
32 Tovenen ighaze ival tiina tilup di pa suŋuuŋ, ndiran tonowen pale tila toman di, ve tinidi iza pa Yoova ve tipakuri.
Ve sawa to yes daba tilup di, ndiran tonowen pale tineep toman di, ve yesŋa tipait Yoova iza.
33 Yoova irau igham ya tintina timaak le timamaas kat, tinimale ndug to le ya maau.
Ve ya to tivotvot ila taan lolo ne paam, ye irau ipoon di le taan lolo imamaas.
 
34 Ighaze ndug eta tinoknok ghamuuŋ ŋgar samia, ye irau iwaghamun taan todi to ŋgoreeŋa tiina, leso isami, ve mbeb eta itub ila muul maau.
 
35 Ve ighaze ndug eta le ya maau, ye irau igham ya ivot pani, ve ireer tiina.
Taan to lolo mamaasa, ye irau igham ya ivot pani.
 
36 Yes to pitool di, ye igham di tila tineep ila taan poia tonowen,
ve tighami inim ledi ndug to nepooŋ.
 
37 Tovenen yes tivazog aniiŋ ve vaen ila, ve tighita anoŋa katindi tivot.
 
38 Yoova ighur poia toni izaza todi, tauto timasa tinim ival.
Ve mata pa makau, mekmek, ve sipsip todi paam, le timasa tinim naol.
 
39 Ighaze tamtoghon to Maaron koiadi titatan di le tapiridi isob, ve tigham samin di, le tineep sami toman lolodi ipataŋan,
 
40 nene pale Yoova iuul di, ve itatan daba to koiadi tonowen.
Pale igham di tiwaghamgham, ve tiwalaghlaagh izi ndug balim to le ataam eta maau.
 
41 Eemoghon yes to tineep ila pataŋani lolo ve mbolaaŋ igham di, ye ipas di tivot pa pataŋani todi, ve mata padi le timasa tinim ival.
 
42 Ŋgar toni tonowen, ndiran deŋiadi tighita, le lolodi poia kat.
Ve ndiran samsamiadi tisob ledi saveeŋ eta muul maau. Saveeŋ todi isob.
 
43 Tamtoghon to le ŋgar, ye irau igham ŋgar pooi pa mbeb tonene, ve mata iŋgalŋgal ŋgar to Yoova to lolo ineep tuŋia ila to tamtoghon toni ve iuluul di.