^
2 TIMOTI
Timotira-una atu tumo diyao me mitauna.
Onesiforora ge.
Ning Tuwara gorobo emo putoungne yero neu.
Tuwara buro-mani Tuwa Bayau mene gosinoi iwaing yero noiya auna ge.
Be besugatinai aune pasena zamariniya.
Tau yero Tuwara ge puro nao auna wini ge.
Ning Tuwara ge me keregatinasani neu.
Paulo buro nuna besugaora be nugu yena.
Besugaora ge.