15
Awong Yesu puro Pilatora-una bamuwa.
Mt 27:1-2, 11-14; Lu 23:1-5; Yo 18:28-38
Iya gati nenu pirisa babuze aune simaire sao tauyao ge gipao emo ena aune gitau yao dubu apakana awong amimene augairo ge teng sero Yesura wawong etobe bunero puro Pilatora-una bamuwa.* Soremao Ge zo Yohane 18:31-32 auna atu mitiya awiya gi. Puro bamuwa Pilato mene nung atata yero eyero sena, “Ning Yuda emora emo tuwa i?” Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Yore, sinesa ara.” Ayero sena ara. Awong Yesura ge buro newa pirisa babuze mene ge iwi nasani Yesu nung tani meko witao yero nasani nauna ayero sewa. Ayero sewa Pilato mene nung nupema atata yero sena, “Ning ge abena saine yao teng oko i? Awong tani meko nina auna susuwa witao keregatineya, gosinesa.” Ayero sena, arata Yesu mene ge zo oko sao yenu giro Pilato mene kotungno wawong di gauna ara.
Pilato mene Yesu i pasaora daese sena.
Mt 27:15-26; Lu 23:13-25; Yo 18:39–19:16
Dawang sero bonene yaora be kasa naunu Yuda emo mene bunao mani zo eno sinauwa giro Pilato mene mani awiya besinauna. Arare emo zo yazo nuna Barabas amimene emo enane dema bunao gare mitina ara. Awong gavman dari sero winade yero emo ena dewa magayewa, arare awong bunao gare mitiwa. Arare emo dubu bainane mene Pilatora-una kasa yero eyero sewa, “Ning dawang sero tani zo nae eno yero nosa awiya nupema ye.” Ayero sewa nung eyero sena, “Na Yuda emora emo tuwa besero niye eno puganese kotupuneita?” 10 Pilato mene pirisa babuze awong tini kapaore Yesu teba puro baungno nuna-una pugaiwa awiya kotungno aune ayero sena ara. 11 Arata pirisa babuze mene emo dubu baina aeno eyero sewa, “Nung Yesu okowata, Barabas maze besaise sepu.” Emo dubu baina amimene ayero saese sewa tau yenu giro ge dekaongka awiya sewa ara. 12 Ayero sewa Pilato mene nigiro awong eno nupema eyero sena, “Ayero saya aune emo nika ninae nung maze Yuda emora emo tuwa asinowa, nung awiya puro nono yanese sinei?” 13 Ayero senu awong wawa sero nung eno eyero sewa, “I pasaora magayaise.” 14 Ayero sewa Pilato mene abena awong eno eyero sena, “Noeno ayero sinei? Nung pasena no yeni?” Ayero sena, arata awong be kerero wawa sero nupema eyero sewa, “I pasaora magayaise.” 15 Ayero sewa giro Pilato mene emo bauno dubo iwaing yaise sero senu gorobo emo mene Barabas besewa kasa yenu awong Yesu angsi wo aingso mene yao Soremao Ge zo Matiu 27:26 auna atu mitiya awiya gi. amimene wezewa ara. Wezi nete duwa aune Pilato mene Yesu i pasaora daya magayaise sero gorobo emora-una waweng pugaina arauwa.
Gorobo emo mene Yesu izewa.
Mt 27:27-31; Yo 19:2-3
16 Romana emo tuwara gorobo emo ena mene Yesu puro Romana emo tuwara gare witiro sewa gorobo emo apakana nuna-una augaiwa. 17 Augairo taung wori yuyao ine nung eno wosogairo angsi dungne puro ewero aune ziyo nuna-una atu wosogaiwa ara. 18 Ayero yero nung izinasani emo tuwa arugaine nasani eyero sewa, “Wari iwaing, Yuda emora emo tuwa.” 19 Ayero sero ziyo nuna waung mene dedunasani begura nuna tame pisinasani koing gairo nung bowi yaora etotoma yewa ara. 20 Awong nung izinete taung wori yuyao ine awiya dutugairo doro taung wori nuna nupema wosogaiwa punu i pasaora dari sero puro bamuwa arauwa.
Awong Yesu i pasaora dewa.
Mt 27:32-44; Lu 23:26-43; Yo 19:17-27
21 Emo zo yazo nuna Simon, tawing nuna Sairini, nung Alesandato Rufasra maung, nung towang zora atu buro Yerusalem babari sero butunenu awong nung taungno ge tauyao nung eno eyero sewa, “Ning emo euna i pasao ewiya diung.” 22 Ayero sero awong Yesu puro baung tawing yazo Goligata auna yewa ara. Tawing auna yazo awiya susuwa nuna eyao era, “Gitau atora wetu.” 23 Awong ou wain puro dubo dau yaora ou zo yazo mira aune dema dawero nung eno pugaiwa, arata nung oko minao yangduna. 24 Awong nung i pasaora atu niri mene dewa. Dero aune mo nuna bono yari sero awemene mo zo pariniye, asero getuwao zo yazo nuna laki awiya yero mo nuna bono yewa ara. 25 Awong nung dewa awiya wari diti 9 kilok nenu aune nung i pasaora atu dewa ara. 26 Ayero ziyo gomina ika atu susuwa noeno nung dewi auna ge eyero gaero pugaiwa mitina, “Yuda emora emo tuwa.” 27 Be aune awong ugaing yao mani etobe dema i pasao nunato-una dero Yesura-una zo enaba zo enaba yero pugaiwa dopewato ara. 28 [Ayero yewa Tuwa Bayaura ge gitau gaewa awiya me yena. Ge awiya eyero mitiya era,
Awong nung gigiwa pasena emo ine yenu giro
nung pasena emore dema pugaiwa ara.
Ge awiya gitau gaewa amimene me yena.] 29 Emo bauno mene puma-sauma nasani nung izero nung eno eyero sewa, “Wae, ning emo ibu baina kasero wari be etama gege ibu seka yero aung yari sasa. 30 Ning nika nitope taung aingso nina gera yaora atu sorero i pasaora atu wosi dopase.” Ayero sewa ara. 31 Deka ayero pirisa babuzere sao tauyao ge gipao emo enane mene Yesu izinasani wina-se yewa, “Nung gitau emo ena soreuno kora yero nauna, arata nung nuka nutope soremao ine teng oko. 32 Kristo nung Isreli emora emo tuwa naname noiya amimene yeme i pasora atu wosaise. Wosai giro, ‘Me sena,’ asarinenane.” Ayero wina-se yewa ara. Emo etobe i pasaora mitiwato amimene dema nung izewato arauwa.
Yesu magayena.
Mt 27:45-56; Lu 23:44-49; Yo 19:28-30
33 Wari diti 12 kilok yenu mume baina kasa yero tawing teng yero mitinu 3 kilok yenu 34 aune Yesu mene be kerero eyero sena, “Eloi, Eloi, lama sabaktani.” Ge auna susuwa eyao era, “Tuwa Bayau nana, Tuwa Bayau nana, ning noeno na dotinesi?” 35 Ayero senu emo ena nugu mitiwa amimene ge awiya nigiro eyero sewa, “Gipu. Nung Eliya yau siniya.” 36 Ayero sewa giro mani zo mene sungno baungno witora yabutata zo ou wain dokowang yaora dusero itura diro Yesu mene minaise sero nung eno pugairo eyero sena, “Name nung Eliya mene buro i pasaora atu parinita, awiya garinenane.” 37 Ayero senu Yesu mene nupema aiyamama sero magayena ara. 38 Magayenu ibu bainana mo bainakama Soremao Ge zo Matiu 27:51 auna atu mitiya awiya gi. kimegao awiya ika atu zayero kerero dao etobe yena ara. 39 Gorobo emo 100 auna gitau yao mene Yesu anuwing nasani mitinu Yesu magayenu giro eyero sena, “Emo ewiya nung Tuwa Bayaura mani me.” Ayero sena ara.
40 Bauno ena dema mitiwa. Awong ake ina atu dopero anuwing nasani mitiwa ara. Enana yazo nunae Maria napo nuna Madala, aune Maria zo nung Yakoboto Yosera ai, aune bauno zo yazo nuna Salome. 41 Gitau Yesu Galilaya tawingna atu nasani nauna be aune bauno amimene nung ago nasani nona nuna sasinasani nauwa ara. Aune bauno witao Yesu aune dema Yerusalem atu buro kasa yewa amimene awong aune dema atu dopero mitiwa arauwa.
Awong Yesura aingso puro daba-umana pugaiwa.
Mt 27:57-61; Lu 23:50-56; Yo 19:38-42
42-43 Arimatia napora emo zo yazo nuna Yosefe, nung Yudara gitau yao dubu auna emo zo yazore ara. Nung dema Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna be diya nasani nauna. Arare nung amimene ture itinenu be bonene korayaora be kasa yenu awiro gora awiya Sabat iya dang giro nung tauyero Pilatora-una baungno Yesura aingso pumari sena ara. 44 Yesura aingso pumari senu giro Pilato mene, nung magayetita, asero gorobo emo 100 auna gitau yao yau senu bunu eyero sena, “Yesu magayetita?” Ayero senu gitau yao mene eyero sena, “Nung magayetiya.” 45 Ayero senu giro Pilato mene Yosefe baungno Yesura aingso pumaise sena. 46 Senu Yosefe mene baungno mo neyang yao iwaing zo zuma gaero puro baungno Yesura aingso i pasaora atu batagairo puro mo amimene ewero puro baungno daba-uma wamao auna pugaina. Atu pugairo daba zo dereme yenu baungno daba-umana be awiya gazena ara. 47 Ayero yenu Maria etobe, zo napo nuna Madala, zo nung Yosera ai, amimene daba-umana atu aingso nuna pugaiwa awiya gigiwato arauwa.

*15:1: Soremao Ge zo Yohane 18:31-32 auna atu mitiya awiya gi.

15:15: Soremao Ge zo Matiu 27:26 auna atu mitiya awiya gi.

15:38: Soremao Ge zo Matiu 27:51 auna atu mitiya awiya gi.