^
FILIPAI
Gao ge.
Paulo nung Tuwa eno dange sena.
Paulo bunao gare atu mitauna amimene Bowi Iwaing soreuna.
Paulo nung naore magayaore eno yawa yawa yena.
Kristo eno tau yero dopanene.
Dubo dekaongka yero mono wina-pung yepu.
Yesu mene nao nuna puro wosiro nauna, deka ayero nanene.
Tuwara ge eno tau-tataware yanene.
Timotira ge.
Epafoditora ge.
Emo Kristo tumo didinowa awong awiya ge emo me.
Tau yero sungno simao panene.
Name uriti napora gerao.
Paulora otao maine auna ge.
Yawa yawa yaora ge.
Filipai emo mene taungna nona Paulo eno pugaiwa nung yawa yawa yena.
Besugaora ge.