^
Karesia
Porini Amusin Baya Ino
Kama Vaya Mana Anan Ban Mino
Yisas Karaisin Pinté Erikhein Bayan Pori Siyan Mino
Ena Aposeri Kayo Ano Ma Porin Má Ará Mana finí Ein Baya Ino
Pori Ma Pitani Namu Avúavá Maman Dákó Ein Baya Ino
Yisasintá Ma Mumunan Iyain Nanin Banta Van Ma Funtákein Kéká Ino Sein Baya Ino
Man Baya Ma Yakhafin Avúavá Bá Mumunan In Avúavá Bá Baya Ino
Man Baya Vá Tiyarafenui Iyáantan Baya Fáke Vá Ino
Man Baya Maen Mai Setisi Yafisin Tifóe Ino
Yisas Karaisin Pintéi Tiyarafenu Akhafanaí Ukhé Tiféuno
Mumunan Nanin Banta Ano Ma Tiyarafenu Ina Yanasinta Varan Nain Baya Ino
Pori Ma Karesiá Nanin Banta Van Ma Inikhein Baya Ino
Akhan Nú Saran Núká Ma O Siaren Tikhein Baya Ino
Yisas Karaisi Anon Tetin Kama Uren Kusin Timirá Bá Tifé Uno
Kantá Aunani Ákonará Ma Van Baya Ino
Intéa Ayun Ná Doká Inte Fo Mai Yanái Yuyasin Nono
Porini Kípan Baya Ino