13
Kákan Monó Namun Ma Varákin Nain Baya Ino
(Matiu 24:1-2; Ruku 21:5-6)
Yisasi kákan monó namun me ampiren eriyákan mana vei eyo iyampon mano véin tiamemí, “Aru soe, onano ma monó namun kákan onámaná kayo vá kama yanasinta vá pókéi uvádan ban mino.”
* Ruk 19:44Máa síkan Yisasi evaránen béin máa sen tiamemí, “Éi ma kákan má oniyaona mai finténa ída mana onámaná áintin benané benané ukhen banten mino. Ída ino. Minó onámaná barákuan karúdantin barará erafuvintin ída mana onámaná benané benané ukhen banten mino.”
Ma Vara Kípan Akhempá Ma Aní Daná Afokáin Nain Baya Ino
(Matiu 24:3-14; Ruku 21:7-19)
Ínaimpáké kákan monó namun e omaren Orifí Anurá Yisasi kumantan Pitan má Yemisin má Yonin má Endurun má betí ana váken betí ankan Yisasin inaemí, “Tetin tisimeno, inte yamusá mai yanasinta afoká inten nafino. Intéa aní daná naré afoká intí tetí óde afová erá mai yanasinta inka afoká in ádé en mino sente rafuno.”
Máa síkan Yisasi vetí ankan tiamemí, “Manáa nanin banta ano siretí ankan maka sinten mifo yafían ná ákona ono. Kokhon banta ano eriven téin tiví taraaren tinten mino séi Tiyarafenu Anin banasi avirantá ma siantan erikhá ein banta uno siren betí ankan mano kokhon nanin banta máka sinten mino. Ínaimpáké tiretí ankan ma aruvin baya vá aruvono van ma siyan nain baya vá ma ininteya ída vá tiretí ankan anú duman duman ono. Mai yanasinta afoká uvintin mi kípan damútasoren mí erinten mino. Mana anan banta ano e manten ena anan banta vá aruvintin inká mana kini kéká ano e manten ena kini kéká bá aruvintin inka manáa akhempá bara kaya intin kákan arafan purinten mino. Mai yanasinta maen anasi ano ma iyampon kaono van inamunan iniyan ai san aureiníi inten mino.
* Mat 10:17-20Máan mi inten mifo siretí ankan dafían ná ákona ono. Betí ankan mano vetíi ánon banta kayorá tiretin kó tiantanten mino. Kó tiantáden betíi monó átaru namun kayofin tiretin ankaminten mino. Ankáden betí ankan téin tiví maman bararasí ono van iniyáken kamanin banta kayo vá kin kayo vá avorá mantaan táden duvun intiya séinti vaya vetí ankan tiamin nono. 10 Ínaimpá mai yanasinta afoká inten mifo kama vaya nare vá minó nanin banta siameno. 11  * Ruk 12:11-12Máan tinten mifo veti ankan ma siretí ankan pákaren ma kópin mo khaintiya sireti ída vá akhokho van eya inte vayá tente rafuno sireya ineine ono. Mai áaurá ma eni ineinefin ma erin nain mai Tiyarafenu anon amen mifo mai vaya vá teno.
12  * Mat 10:21Máan intin be afá aváe ano e mantaren be afá aváen aruan purino van namuro vanta kayo ayampin aminten mino. Amintin be afóe ano e mantaren be akhá aruan purino van namuro vanta kayo ayampin aminten mino. Amintin be akhafana ano e mantaren be anóe afóe aruan purinten mino. 13  * Mat 10:22; Yon 15:21Minó banta ano siretin namu uantanten mifo mai farava ino séin tiví tiretimpin bantin mino. Máan tinten mifo éi iye anó ákona iyá inte fono mai kípan damú éin Tiyarafenu ano evaránen aviranten mino.
Mana Namu Yana Suron Ma Afoká Inain Baya Ino
(Matiu 24:15-28; Ruku 21:20-24)
14  * Dan 9:27; 11:31; 12:11Baru ma namu inain mai namu yana suron mi erintiya siretí ankan onan ono. Béin nan ída vano ma sikhá ein mai varurái mantakhen banten mifo ma vaya ma yankafin nain mano kama vá en inino. Máan ma inain damú minó nanin banta ma Yudiá ma vain mano vá anu yonpimpasá karan orino. 15  * Ruk 17:31Máan ma intin maen má daró ma váin nain banta ano ída vá erafuven má naumpin un pében be amá pinte yanasinta varano. 16 Máan ma intin dunampá ma orikháin nain mano ída vá evaránen bei au anamun ovarano. 17  * Ruk 23:29Máan ma intin maí damú amúbá nanin kayo vá arará iyampon ma nan kuviyain nanin kayo va san mi sirunken mino. 18 Amúkesiná mai avúava sinta iyon ma in damú ída vá afoká ino. 19  * Dan 12:1; Rev 7:14Maí damú kákan uman mi vanten mifo esé ma Tiyarafenu ano ma araíen inaru vara ma uvarein táké ma eren tare ma varúnará ída máan ukhein uman pefá afoká ukharen mino. Ínaimpá ída máan uman banten mino. 20 Bafan mano ma máan damú ída ma maman asíkaí intin maen minó nanin bantan afeyoranten mifo veyan ma fe iyákein nanin banta van ma iniyáken maen maí damú maman asíkaí inten mino. 21 Máan ma intin maí damú manáa vanta ano siretí ankan tiaminten mino, “Onano masí na Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta van mino. Áa mesápá ban mifo onano.” Máan ma sintiya siretí ankan ída vá mai van mumunan ono. 22  * Rev 13:13Manáa vanta kayo ano eriven kampun ten máa sinten mino, “Téi Tiyarafenu Anin banasi avirano van ma siantan erikhein banta uno. Téi mana sakhanampa vanta uno,” siren ara ara avúavá daná afoká en ara ara yoran baranten mino. Máan tinten mifo veti ankan ma kanaí inten Tiyarafenu ano ma veyan iyádan bain nanin banta kéká kanaíen kufa uádanten mino. 23 Máan tukhen mifo siretí dafíaná ákona ono. Téi minó dana san inka siretin tiamé uno.
Banta Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino
(Matiu 24:29-31; Ruku 21:25-28)
24  * Yoe 2:10, 31; 3:15; Rev 6:12-13Máa siren Yisasi enádá betí ankan tiamemí, “Mai minó uman ma kípavintin
“ ‘áau ano ída e unintin
biyon mano enádá ída kanten mino.
25 Máan tintin inaruráké ofu kayo kararen eravintin
inarurá ma ákona yanasinta vain mano kayamana inten mino.’ Ais 13:10; 34:4
26  * Rev 1:7“Máan ma sin nain maí damú betí ankan onantin mi Banta Anin mano kakhan má ákona vá mamaren ayompin erinten mino. 27  * Mat 13:41Eriven maen maí damú bei enisori kayo siantantin oriven beyan ma iyákaré ein nanin banta avían átaru inten mino. Béi mino inaru vá bara vá ma o útúkein akhen páke yeren aviranten mino.
Fiki Yaa Anará Ma Afova Varan Baya Ino
(Matiu 24:32-35; Ruku 21:29-33)
28 Ena aní daná ba san Yisasi afova siamemí, “Fiki yaa ana ano sétin afova simé iyan mino. Daa ayan mano ma amun amun in ma auyen amun basen oriyan maen mai inka á kanten mino siya ono. 29 Máan manan ukhen mino ínaimpá ma siretí ankan onesin ma mai yanasinta afoká inti vá mai inka erikhen onará mantakhen mino vá te afová ono. 30 Téi fura siré tiretin tiamé uno. Ma ma saréa ma vain mai nanin banta ída fúkantin mi minó mai yanasinta afoká inten mino. 31 Máan tintin maen inaru vá bara vá kípanten mifo séinti vaya ída aiyoranten mino.
Ída Mana Nanin Banta Ano Yisasi Ma Erin Nain Damú Bá Áau Vá Afová Ukhen Mino
(Matiu 24:36-44)
32 “Ída mana nanin banta ano mai yamú bá mai áau vá afová ukhen mino. Inarurá bain enisori kéká bá Tiyarafenu Anin má ano yere ída afová ukhen mifo ve Afóe veyáká anan mai yaná afová ukhen mino. 33 Máan tukhen mifo siretí ankan utá are yafíke vá bano. Tiretí ankan ída afová ukha ono inte áau rasá mai afoká inten nafino. 34 Mai máan mi ukhen mino. Mana vanta ano ma ve amá me ampiren enafá orono van maen bei yoran banta kayorái veina yaná daíden amé iyan mino. Máan turen maen mi onará ma yafisin banta van kama vá eya yafiseno sé iyan mino.
35  * Ruk 12:38“Máan tukhen mifo siretí ankan dafian ná ákona ono. Tiretí ankan ída afová ukha ono intéa yamusá mai má afóe erinten nafino. Béi inúpákesá erinten nafi áa inuran aúbanasá erinten nafi áa kokore asin pintesá erinten nafi áa ákura sá erinten nafino mai siretí ída afová ukha ono. 36 Tiretí ankan aunká bakharé esin béi ainen eren e onanten mino. 37 Ma ma séi ma siretin tiamerúna mai vaya anan minó tiamé uno, ‘Tiretí dafíke vá bano.’ ”

*13:2: Ruk 19:44

*13:9: Mat 10:17-20

*13:11: Ruk 12:11-12

*13:12: Mat 10:21

*13:13: Mat 10:22; Yon 15:21

*13:14: Dan 9:27; 11:31; 12:11

*13:15: Ruk 17:31

*13:17: Ruk 23:29

*13:19: Dan 12:1; Rev 7:14

*13:22: Rev 13:13

*13:24: Yoe 2:10, 31; 3:15; Rev 6:12-13

*13:26: Rev 1:7

*13:27: Mat 13:41

*13:35: Ruk 12:38