^
2 Desalounia
2 Desalounia
Yesu Gelesu Bu Masea, Fofada:su Ba:mu
Wadela:idafa Dunu
Gode da Dili Gaga:ma:ne, Dilima Ilegei Dagoi.
Gode da Nini Fidima:ne Sia:ne Gadoma
Dunu Huluane da Hawa: Hamomu Galebe
Dagosu Sia: