48
Gode da Hobea Misunu Hou amoma Ouligisu Gala
Isala:ili fi dunu! Yuda egaga fi dunu! Nabima!
Dilia da Hina Gode Ea Dioba:le sia:sa,
amola dilia Isala:ili Gode Ema nodone sia:ne gadosa sia:sa.
Be dilia sia: dafawaneyale hame sia:sa.
Be dilia gasa fili, dilia da Hadigi moilai bai bagade amo ea esalebe dunu,
amola dilia da Isala:ili Gode (Ea Dio da Hina Gode Bagadedafa)
amo dili fidima:ne dafawaneyale dawa:, amane sia:sa.
Hina Gode da Isala:ili fi ilima amane sia:sa,
“Na da musa: hemonega hobea misunu hou ba:la:lu, dilima sia:i dagoi.
Amalalu, hedolodafa amo hou dafawane ba:ma:ne, Na da hamoi dagoi.
Dilia da hame nabasu hou, amola gasa fi hou hamomu,
amo Na dawa:i galu.
Dilia da ouli agoane selefamu hamedei,
amola balase defele ga:nasi bagade hamomu, Na da dawa:i galu.
Amaiba:le, Na da dilima hobea misunu hou
amo hemonega ba:beba:le, sia:i dagoi.
Dilia da dilia loboga hamoi ‘gode’ da dilia hou hahamoi dagoi,
amo dilia da sia:sa:besa:le, Na da amo hou da hobea misunu,
hemonega sia:i dagoi.
Be wali Na ba:la:lusu sia:i liligi huluane da hamoi dagoi ba:sa.
Amola amo ba:la:lusu liligi da dafawane, dilia da wali sia:sa.
Wali Na da gaheabolo hou, Na da musa: wamolegei amo hobea misunu,
Na da dilima olelemu.
Na da wali hamonanebeba:le, amo hou da doaga:i.
Agoanewane hou da musa: hamedafa ba:i.
Amo hou da musa: ba:i ganiaba,
dilia da amo hou huluane dawa: dagoi, dilia da sia:na:noba.
Be dilia hou da moloi hame, Na dawa:i galu.
Dilia da eso huluane seselesu dunu agoane esala, dunu huluane da dawa:. Amaiba:le, dilia da Na hobea hamomu hou hamedafa nabi.
Dunu da Na Dio amoma nodoma:ne,
Na da Na ougi dili mae wadela:lesima:ne gagusa.
Na da dili hame gugunufinisimu.
10 Na da se nabasu hou lalu agoane amo ganodini,
silifa ea hou adoba:su agoane, dilia hou adoba:su.
Be dilia da hamedei dunu, amo Na da ba:i dagoi.
11 Be amo hou Na da Na Dio gaguia gadoma:ne fawane hamoi.
Na Dio wadela:lesima:ne, Na da hamedafa ba:mu.
Amola eno dunu da Na Hadigi gilisili lamusa:, Na da logo hamedafa doasimu.
Na Hadigi da Na Nisu fawane gagusa.”
Sailase da Hina Gode Ea Ilegei Ouligisu
12  * Aisaia 44:6; Wamolegei Sia: Olelesu 1:17, 22:13Hina Gode da amane sia:sa,
“Isala:ili fi dunu, Na da dili Nama misa:ne wele sia:nanu, ilegei dagoi.
Na sia: nabima!
Na da Gode amo Hemosu amola Dagosu, eno hame, Na da Godedafa.
13 Na da osobo bagade ea bai amola mu amo Na loboga hamoi.
Na da osobo bagade amola mu Nama misa:ne sia:sea,
ilia da hedolo Nama misini gousa:sa.
14 Dilia huluane gilisima amola nabima!
Na ilegei dunu da Na hanai defele Ba:bilone doagala:mu.
Eno ‘gode’ liligi afae da amo hou ba:la:lumu hamedei.
15 Na fawane da ema sia:i, amola ema misa:ne sia:i.
Na da e gadili masa:ne oule asi, amola e didili hamoma:ne,
Na fawane da ea logo fodoi.
16 Wali, Nama gadenena misa, amola Na sia: nabima.
Hemonega amola fa:no Na da mae wamolegele, sia: moloidafa sia:i.
Amola Na sia: sia:i da Na hamobeba:le, dafawane hamoi ba:i.”
(Wali Hina bagade Gode Ouligisudafa da Ea gasa nama ianu, na asunasi dagoi.)
Hina Gode da Ea fi Dunu Fidima:ne Ilegei
17 Isala:ili Hadigi Gode, dilia Gaga:su, da amane sia:sa,
“Na da Hina Gode, dilia Gode!
Na da dilia hou noga:ma:ne dilima olelesa
amola dilia noga:le masa:ne logo olelesa.
18 Dilia da na sia: noga:le nabi ganiaba,
dilima hahawane hou hano da hafoga:su hame dawa:,
amo defele dilima doaga:la:loba.
Amola hasalasu hou hano wayabo bagade gafului da hano bega: doaga:sa,
amo defele dilima doaga:la:loba.
19 Amola dilia agoane hamoi ganiaba,
diligaga fi ilia idi da sa:iboso ea idi defele ba:la:loba
amola ilia hamedafa gugunufinisimu Na da hamonana:noba.”
20  Wamolegei Sia: Olelesu 18:4Dilia! Ba:bilone soge fisili, hahawane gadili masa.
Amo sia: hahawane wele sia:ma.
Dunu huluane nabima:ne, hahawane agoane sia:mu,
“Hina Gode da Ea hawa: hamosu dunu fi Isala:ili, amo gaga:i dagoi.”
21 Hina Gode da Ea fi dunu amo gia:i bagade hafoga:i soge
amo ganodini oule ahoanoba,
ilia da hano hanai hame ba:i.
Ea hamobeba:le, hano da igi amoga yogosa:i.
E da igi oudahida:le, hano da amo ganodini misi.
22  Aisaia 57:21Wadela:i hamosu dunu da gaga:su hame ba:mu,”
Hina Gode da amane sia:sa.

*48:12: Aisaia 44:6; Wamolegei Sia: Olelesu 1:17, 22:13

48:20: Wamolegei Sia: Olelesu 18:4

48:22: Aisaia 57:21