83
Isala:ilima ha lai Fi Hasalasima:ne Sia:ne Gadosu.
Gode, Di ouiya:le mae dialoma! Di hamedigili mae dialoma!
Mae ouiya:ma!
Ba:ma, Dima ha lai dunu da dodona:gi bagade,
amola Dima higa:i dunu da Dima odoga:sa.
Ilia da Dia dunu fi ilima hamomusa: sia: wamo ilegesa!
Ilia da Dia gaga:i dunu fi amo wadela:lesimusa: wamo sia: ilegesa.
“Misa!” ilia da sia:sa.
“Ninia da ilia fifi asi amo wadela:lesila:di,
amasea, Isala:ili da gogolesa, gogoleidafa dialoma:ne.”
Ilia da ilia hamomusa: ilegei amo hamomusa: sia:nu
amola Dima didili hamomusa:, eno dunuma gilisisa.
Idome fi dunu amola Isiama:iele fi dunu,
Moua:be fi dunu amola Ha:galaide fi,
Giba:le, A:mone amola A:malege fi dunu, amola Filisidini amola Daia fi dunu.
Asilia fi amolawane da ilima madelale amola gasa bagade fili,
A:moulaide amola Moua:be (Lode egaga fi) ilima gilisisa.
* Bisisu 4:6-22, 7:1-23Di da Midia:ne fi amola Sisela amola Ya:bini ilima Gisione Hanoga hamoi,
amo defele ilima hamoma.
10 Di da ili Enedo sogebia hasalasibiba:le,
ilia da:i hodo da osobo da:iya dasale sa:i.
11  Bisisu 7:25; 8:12Di Olebe amola Sibe, elama hamoi defele, ilia bisilua amo ilima hamoma.
Di da Siba amola Sa:lamouna hasalasi defele, ilima hamoma.
12 Elea da amane sia:i,
“Ania da Gode Ea Soge amo anigili lamu.”
13 Gode! Gulu defele ili dudulisima!
Widi gisi bioi defele foga mini masa:ma.
14 Lalu da iwila soge nesea,
lalu gona:su da agolo soge amo madelala asili, nene ahoa.
15 Amo defele, wadela:i hou hamosu dunu
Dia gasa bagade mulu amoga sefasima!
Amola Dia gasa bagade fo amoga ili beda:ma:ma.
16 Hina Gode! Ilia odagi amo gogosiasuga dedebosima,
amola Dia gasa bagade hou amo dawa:digima:ma.
17 Ilia da mae fisili eso huluane,
hasalasu amola beda:su bagade fawane ba:mu da defea.
Ilia da dafawane gugunufinisi galea fawane bogogia:ma:ma.
18 Difawane da Hina Gode, amo ilia dafawane dawa:ma:ma!
Amola Difawane da osobo bagade amo ganodini Ouligisudafa
amo ilia dawa:ma:ma.

*83:9: Bisisu 4:6-22, 7:1-23

83:11: Bisisu 7:25; 8:12