9
Ke ka fas ri aragii, “Tekentu kanaka ia fas gam, fal lo gam igii gam ti la, biil biitom rin met, ke rik par matanfuntih ke God in tapiek ini rakrakai.”
Pununfo Iesu i Sokiliis
Metiu 17:1-13; Luk 9:28-36
1Pita 1:17,18Iwon e biing namih, Iesu ka lame pes Pita, Jems ke Jon ma rifet ka tatkau keskes na nenge tara pungpung. Aiwa, rituul ka par pununfo ka sokiliis. Ma kilkiliis kia ka lala pos ma ka kilangkilang. Biil tikas tinaga na piklinbat ifasi in gorse ti kaen ma ik pos arae. Tuul kalalik na fafausum ae, rituul ka par Elaija ru e Moses ru ka tipiek ma ru ka orek tura Iesu.
5-6 Ke tuul kalalik na fafausum ae, rituul ka lala sokeh ma Pita biil mang i usum le sani in use u, pesu ka su tara sau sing Iesu aragii, “Tom fafausum, i rokap le kerer mang agawa. Kemtuulen tel in tuul e palpalbuang, neng kiam, neng ke Moses ke neng ke Elaija.”
Metiu 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22Namih, nenge laukaf ka tapiek ke ka afit ri. Ma kinen tikas ka orek tina laukaf aragii, “Igii e keng kalalik ae ia ier kanaka isi. Gamen wong sing i.”
Aunbiing rituul ka par sabin, fanpil biil mang rituul par tikas, Iesu keskes mang tinaiwa naisa rituul.
Namih, aunbiing rifet pupu la tinbae na pungpung, Iesu ka fakiing rituul aragii, “Gong gamtuul fas tikas ini sani gamtuul par ta u, papang na aunbiing Kalalik ken Kaltu in apti fis tina minet.”
10 Rituul ka im isi kamtinan orek ae ke rituul ka fadiik fis ini rituul tom aragii, “Sani e kamtina e apti fis tina minet?”
11  Malakai 4:5; Metiu 11:14Ke rituul ka diik Iesu aragii, “Isi sani foron tom fafausum ini nagogon ri ka use u le Elaija in tapiek famu lo Mesaia?”
12 Ka kiliis rituul aragii, “Tekentu tom le, Elaija in tapiek famu ma ik fatortores fafis foron tier tikii. Isau le, isi sa ke ri ka siit ta u na Buk na Gogoh le Kalalik ken Kaltu in kalsakai in fuun e fangungut ma rik fakawe ufu? 13 Ia fas gamtuul, Elaija ka tapiek tah ma fanu ri ka tel ta sinang laulau ulo namin wolwol kiri, arae tom ri siit ta u na Buk na Gogoh ulo.”
Iesu i Tel ufu nenge Tanwa Laulau koseng nenge Kalalik
Metiu 17:14-21; Luk 9:37-43
14 Aunbiing Iesu turan tuul kalalik na fafausum kia rifet ka pu unaisan fale berberat na fafausum, rifet ka par tara gur na fanu turan foron tom fafausum ini nagogon ri kawil ta berberat na fafausum ma ri ka fafapue la tura ri. 15 Ma aunbiing sau fanu ae ri par Iesu, ri ka lala bitit ke ri ka filau isi ma ri ka faorek pes u.
16 Ke Iesu ka diik berberat na fafausum kia aragii, “Gam fapue tura ri kunan sanih?”
17 Nenge kaltu tinawii na palgan gur na fanu ae ka kiliis u aragii, “Tom fafausum, ia lame keng kalalik igii usuf o, wara le tanwa laulau i susuef ulo ma biil ifasi in orek. 18 Aunbiing i fatalos u la, in faluut u na nanal, busbus ik suu tina ngusu ke ik faririt ngisa ma ik sorokai e fo. Ia sising ta berberat na fafausum kiam isi rin tel ufu tanwa laulau ae koseng u, isau le biil ri fasih.”
19 Iesu ka kiliis ri aragii, “Gam na ulul igii, gam foron tabun unune. Ia ka kiis dolo ta tura gam. Nangis mang gamek unune? Tangne kalalik ae usuf iau.”
20 Ke ri ka lame u usuf i. Ma aunbiing tanwa laulau i par Iesu, fanpil ka faluut kalalik ae una nanal, ka gokgok ma busbus ka suu tina ngusu.
21 Iesu ka diik taman kalalik ae aragii, “Nangis i tanwara?”
Ka kiliis u aragii, “I tanwara lo na aunbiing i fabiro kalalik biitom. 22 Ka fuun ta e aunbiing tanwa laulau i luu la ini una yiif ke una dan isi siimete u. Male ifasi on tel ufu tanwa laulau koseng u, ke mais kamah ma ok lupes kamah.”
23 Iesu ka fas taman kalalik ae aragii, “Isi sani o ka tara le male ia fasih? Se i unune ifasi in tel foron tier tikii.”
24 Fanpil taman kalalik ae ka tarah, “Ia unune, isau le biil i to laumet. Lupes iau isi unune kiak ik laumet.”
25 Aunbiing Iesu ka par tara gur na fanu ri ka faruru kale ri, ka balkut ufu tanwa laulau ae aragii, “Tanwan baut ke tabilikut! Ia fas o, suu koseng kalalik igii ma gong sabin o susuef ulo.”
26 Tanwa laulau ae ka lala ngangeh ke ka gule faluut kalalik ae ma ka suu koseng u. Ke kalalik ae ka borong la mang ini sut lo aiwa, ma fanu fuun ri ka tara le, “Ka met.” 27 Isau le Iesu ka pose na lima, ka fapti u, ke ka sotih.
28 Aunbiing Iesu turan berberat na fafausum kia ri ka kau una fel ke ri ka diik fakum u sau aragii, “Isi sani ke biil ifasi kemen tel ufu tanwa laulau koseng u?”
29 Iesu ka kiliis ri aragii, “Ini sising sau, ifasi rin tel ufu matngan tanwa laulau arae.”
Iesu ka Ororek sabin isi Minet kia
Metiu 17:22-23; Luk 9:43-45
30 Ri ka apti tinaiwa ma ri ka soleng falifu na Galili. Iesu biil i ier le tikas in usum na falifu ae ri la wah, 31 wara le i famam fausum berberat na fafausum kia. Ke Iesu ka tarah, “Rin ta ufu Kalalik ken Kaltu una liman fanu. Rin siimete u, ma nami na ituul e biing ik apti fis.” 32 Isau le biil ri to malal na kamtinan orek kia ke ri ka binbin sabin isi rin diik u.
Se i Laumet?
Metiu 18:1-5; Luk 9:46-48
33 Ri ka tapiek na Kapernaum. Ma aunbiing ri tinawii na palgan fel, Iesu ka diik ri aragii, “Sani gam fafapue la kuna tole sal?” 34  Luk 22:24Isau le biil ri kiliis u, wara le ri fapue ta tole sal le se i laumet lo ri tikii.
35  Metiu 20:26,27; 23:11; Mak 10:43,44; Luk 22:26Iesu ka kiis ke ka kam sangful ini u e kalalik na fafausum kia ma ka tara sing ri aragii, “Male tikas i ier isi in famu, ke in kiis na kesting tutus ma ik tapiek tom foim ken fanu tikii.”
36 Ka tangne pes nenge fabiro kalalik, ka fasoti u na fatpoto ri, ka diit pes u ke ka tarah, 37  Metiu 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20“Male tikas i somangat pes ti fabiro kalalik arae neng igii na asang, i somangat pes iau sabin. Ke male tikas i somangat pes iau, biil i somangat pes iau sau, i somangat pes ier tom ae i wuun ufu ta iau.”
Se Biil i Tikale Kerer i Neng lo Kerer
Luk 9:49-50
38 Jon ka tara sing Iesu aragii, “Tom fafausum, keme par nenge kaltu i tel ufu foron tanwa laulau ini asam ke keme ka tikale u, wara le biil i neng lo kerer.”
39 Ke Iesu ka tarah, “Gong gam tikale u. Biil ifasi tikas in fatapiek ti fakileng ini asang ke nami sau ik use ti tier laulau ulo iau. 40  Metiu 12:30; Luk 11:23Wara le se biil i tikale kerer, i neng lo kerer. 41  Metiu 10:42Tekentu kanaka ia fas gam, male tikas i faumin gam ini ti kap na dan, wara le gam ke Karisito, in kep fasuat kia tom.
Foron tier ae i Faluut Fanu la na Sinang Laulau
Metiu 18:6-9; Luk 17:1-2
42 “Male se i faluut tikas lon birbiron berberat igii ae ri unune lo iau na sinang laulau, in rokap ulo le rin kabet ta ti tara fat na kongkongo ma rik fadom ta u na palgantes. 43-44  Metiu 5:30Male nenge limam i faluut o na sinang laulau, bus ufu. In rokap le on kep liu fitliu ini kumuk, tarama o ka sok ini iwu e limam turim na tara yiif ae biil i met la. 45-46 Male nenge kekem i faluut o na sinang laulau, bus ufu. In rokap le on kep liu fitliu ini kumuk, tarama ri ka lin o turan iun kekem turim una tara yiif.* Fale tom tasum na Buk na Gogoh ri wol le fale orek sabin na rina igii, i aragii: Aiwa na yiif ae, foron sisii ae rin sus pununfo ri, biil ri met la, ke yiif sabin ae biil i met la. 47  Metiu 5:29Male nenge kolson matam i faluut o na sinang laulau, au ufu. In rokap le on kau na matanfuntih ke God ini in tikii sau e kolson matam, tarama ri ka lin o ini iun kolson matam turim una tara yiif ae biil i met la. 48  Aisaia 66:24Aiwa,
‘foron sisii ae rin sus pununfo ri, biil ri met la,
ke yiif sabin ae biil i met la.’ ”
49 Fan Iudaia ri fafuu foron fafen la usuf God ini tes, arae sau rin fafuu fanu tikii ini yiif.
50  Metiu 5:13; Luk 14:34,35“Tes i rokap, isau male in rop e musmus lo, ke arafa sabin gamen famusmus fafis u arae? Biil ifasi. Tes i farokap foron inen la, arae gam sabin gamen tapiek arae rokap na tes ae in fatapiek siaroh na fatpoto gam.”

9:2: 1Pita 1:17,18

9:7: Metiu 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22

9:11: Malakai 4:5; Metiu 11:14

9:34: Luk 22:24

9:35: Metiu 20:26,27; 23:11; Mak 10:43,44; Luk 22:26

9:37: Metiu 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20

9:40: Metiu 12:30; Luk 11:23

9:41: Metiu 10:42

9:43-44: Metiu 5:30

*9:45-46: Fale tom tasum na Buk na Gogoh ri wol le fale orek sabin na rina igii, i aragii: Aiwa na yiif ae, foron sisii ae rin sus pununfo ri, biil ri met la, ke yiif sabin ae biil i met la.

9:47: Metiu 5:29

9:48: Aisaia 66:24

9:50: Metiu 5:13; Luk 14:34,35