18
Malönöŋ kapaŋ köla uleriga azi ketaŋan bauköyök.
“Iŋini mönö nalö dop Anutu köuluköba qemalokolip qahö aka malme.” Jisösnöŋ mewö jiba miaŋgö dopkeuŋi kewö jii mötket, “Taon kunöŋ keu jimtekötekö azi kun malök. Yaŋön ambazip yeŋgö keugöra gamuŋi qahö möta nanŋi imbi-imbi mala Anutugö jitŋi oŋgitpileŋbuköra keŋgötŋi qahö mörök. Taon miaŋgöreŋ malö ambi kun malök. Yaŋön sundan dop keu jimtekötekö azi miaŋgöreŋ anda kewö jiba malök, ‘Kunŋan nömbuk aŋgururuk akzawaŋgöra göŋön ölöp bauköm niŋgibanak.’
“Mewö jiiga nalö köröpŋi mi möta andö qeba malökmö, könaŋgep uruŋan kewö jiyök, ‘Nöŋön ambazip yeŋgö keugöra gamuni qahö möta nani imbi-imbi mala Anutugö jitŋi oŋgitpileŋbuköra keŋgötŋi qahö mötzal. Mewö maljalmö, malö kiaŋön mönö keu söksök pöndaŋ jim niŋgiba kamakzawaŋgöra ölan nöhöiga ölöp bauköm waŋgibiga keuŋi teköma. Qahö bauköm waŋgibileŋak ewö, yaŋön mönö qösösök kaiga qeriqeriŋi mötpileŋbuk.’ ”
Kembunöŋ kösohot mi mem teköba jiyök, “Jimtekötekö azi goŋgoŋan keu jiyöhi, mönö miaŋgöra kezap ala könaŋi mötmöriget. Anutunöŋ ambazip nanŋaŋgöra möwölöhöm eŋgiyöhi, yeŋön suŋgem asak bauköm eŋgimapköra köulukögetka Anutunöŋ mönö yeŋgö keuŋini kewöta jim teköi ölöwakŋe. Bauköm eŋgimamgö jiba taŋqaŋ qahö aka nalö qahö könjörari öŋgöma. Mi qahöpmahöp! Nöŋön kewö jibi mötket: Anutunöŋ mönö nalö kude köriiga keuŋini kewöta jim teköi ölöwakŋe. Wölaŋ bauköm eŋgimakzapmö, mi töndup Suep gölmegö azi ölŋan liliŋgöba kaba ambazip kewöt eŋgimawi, nalö miaŋgöreŋ mötnarip ölŋi miwikŋaima me qahöpto?” Mewö.
Farisi aka takis meme yetkö köulukŋiri
Ambazip tosatŋan nanŋinaŋgö mötket öŋgöiga solanŋi diŋdiŋi akzin jiba tosatŋi mötketka eretŋi ahök. Jisösnöŋ i eŋgeka dopkeu kun kewö jii mötket, 10 “Azi yahötŋan jöwöwöl jikenöŋ öŋgöba köuluköyohot. Kunöŋ Farisi aka kunŋan takis meme azia.
11 “Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yaŋön kinda nanŋök kewö köuluköyök, ‘O Anutu, ambazip tosatŋan uruŋini goŋgiiga kalöpmalöp aka sero yoŋgorö ahakze, ni yeŋgö dop qahö maljal me takis meme endu kinjawi, ni yaŋgö dop mewöyök qahö maljal. Miaŋgöra saiwap jim gihizal. 12 Nöŋön sonda dop sömaŋi yahöt nenegö siŋgi malakzal. Nöŋön moneŋ inapni pakpak mendeŋda 10:nöhök mohok Anutugö buŋaya qemakzal.’
13 “Mewö köuluköyökmö, takis meme yaŋön waŋgömŋi kunöŋ kinda Suepnöŋ eu umamgö gamuŋi möta böröŋan jeŋi esuhuba kewö köuluköyök, ‘O Anutu, siŋgisöndok azi ni mönö ak kömum niŋgiman.’ 14  * Mat 23.12; Luk 14.11Nöŋön kewö jibi mötme: Yaŋön mönö Anutugö jeŋe solaniba miriŋe liliŋgöyökmö, Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yaŋön mewö qahö. Denike yeŋön nanŋini uruŋini memba öŋgömei, Anutunöŋ mönö i körek memba et al eŋgimapmö, kunŋan nanŋi uruŋi memba etmawi, Anutunöŋ mönö i memba öŋgöba al waŋgima.” Mewö.
Jisösnöŋ nahönbörat kötuetköm eŋgiyök.
Mat 19.13-15; Mak 10.13-16
15 Ambazip tosatŋan nahönbörat morömorö mewöyök eŋguaŋgita Jisösnöŋ böröŋan eŋgimisirimapköra yaŋgöreŋ kaget. Kagetmö, gwarek yeŋön mi eka jim qetal ak eŋgiget. 16 Mewö aketmö, Jisösnöŋ nahönbörat mi köl öröm eŋgii kagetka kewö jiyök, “Nahönbörat moröŋi mi ölöp eŋgömosötketka nöŋgöreŋ kame. Anutunöŋ ambazip mewö mia bemtohoŋi buŋa qem eŋgima. Miaŋgöra i kude jöhöm eŋgime. 17 Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Kunŋan Anutugö bemtohoŋi mi nahönbörat ewö buŋa qahö qem aŋgumawi, yaŋön mönö miaŋgö uruŋe aŋgotmamgö osima.” Mewö.
Jisösnöŋ azi pomŋi kungö qambaŋ keu jiyök.
Mat 19.16-30; Mak 10.17-31
18 Galömkölköl azi kunŋan Jisösgöreŋ kaba kewö qesim waŋgiyök, “Böhi ölöpŋi, nöŋön mönö denöwö aka malmal köhöikŋaŋgö buŋa qem aŋgubileŋak?”
19 Qesim waŋgiiga kewö jii mörök, “Gi nöŋgöra ‘Böhi ölöpŋi’, mi wuanöŋgöra jizan? Anutu mohotŋan ölöpŋi akza. Azi kunŋan i ewö ölöpŋi qahö akza. 20  * Eks 20.12-16; Dut 5.16-20Gi jöjöpaŋ keu ki möt teközan, ‘Sero yoŋgorö kude akŋan, Ambazip kun kude qenöŋ kömuma, Yoŋgorö kude meman, Jitnöŋ alal keu kude jiman, Iwinamgi mönö göda qem etkimakŋan.’ ”
21 Mewö jiyökmö, galömkölköl azinöŋ kewö jiyök, “Mi pakpak mönö gwaböneyök tem köla mala kotzal.” 22 Jii Jisösnöŋ möta kewö jii mörök, “Mohot-kungöra kewö osizan. Gi mönö anda sukinapki pakpak söŋgöröŋi memegöra alnöŋ moneŋ kaiga meŋdeŋda ambazip wanapŋi eŋgiman. Mewö aknöŋga sukinapki ketaŋi (guli masapu, milyön kina ewö) mi Suep mire ahöm gihima. Mewö aka ni nuataŋgöba kaman.” 23 Mewö jiyökmö, azi miaŋön kindiŋbirik malöhaŋgöra aka keu mi möta wösöbirik aka jeŋi asöliiga öne mosöta anök.
24 Wösöbirik ahöhi Jisösnöŋ mi eka kewö jiyök, “Yei! Ambazip moneŋ inapŋinambuk yeŋön mönö Anutugö bemtohoŋnöŋ aŋgotpingö lömböriba kupuk-kapak akŋe. 25 Mi kewö jim tuarimam: Sömbup ketaŋi kamel mi kondi kinimŋe ölöp qahö aŋgotma. Miaŋgö dop ambazip pomŋi yeŋön Anutugö bemtohoŋ uruŋe aŋgotpingö lömböriba qaköme.”
26 Keu mi jii mötkeri, yeŋön kewö jiget, “Opopoŋ! Ambazip daŋön mönö Suepkö buŋaya akawak?” 27 Mewö jigetka kewö meleŋnök, “Ambazipnöŋ mi esapköba osiba qakömakzemö, Anutunöŋ mönö yuai pakpak ölöp ahakza. Yaŋön yuai kun aka memamgö qahö osiba qakömakza.”
Jisösgö nup memegö töwaŋi
28 Pitönöŋ keu mi möta meleŋda kewö jiyök, “Mötnöŋ, neŋön mönö miri gölmenini mosöta gi guataŋgöba kain.” 29 Mewö jiiga Jisösnöŋ kewö jii mötket, “Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Kunŋan Anutugö bemtohoŋaŋgöra aka yuai kun mosöröhi, - mi miri gölmeŋi, anöm-moröŋi, darumunŋi me iwinamŋi - mi eŋgömosöriga 30 Anutunöŋ mönö salupŋe toroqeba oŋgita likepŋi meleŋ waŋgiiga mi gölmegö malmalnöŋ mema aka malmal könaŋgepŋe malmal köhöikŋi teteköŋi qahö buŋa qem aŋguma.”
Jisösnöŋ kömumamgö keuŋi jiiga karöbut ahök.
Mat 20.17-19; Mak 10.32-34
31 Jisösnöŋ gwarekurupŋi 12 mi öröm eŋgii kagetka kewö jiyök, “Mötket, nini Jerusalem öŋgöbin. Kezapqetok ambazipnöŋ Suep gölmegö azi ölŋaŋgöra keu pakpak ohogeri, mi mönö ölŋambuk ak teköma. 32 Kunöŋ i mamalolo mem waŋgiiga kian gawman yeŋgö böröŋine gema. Yeŋön jijiwilit aka mepaiköba keu töhöreŋ jim waŋgiba söutkölap qeme. 33 Söutkölap qeba ihilek wahiŋambuknöŋ tauköm waŋgiba qeget kömuma. Kömumba wehön karöbut aiga kömupnöhök wahötma.”
34 Mewö jiyökmö, gwarek yeŋön keu mi qahöpmahöp möt asariget. Keu jiyöhi, mi asa-asambötŋe ahöiga mi qahö möt kutuget. Mewö.
Jisösnöŋ jegömöl azi kun mem ölöwahök.
Mat 20.29-34; Mak 10.46-52
35 Jisösnöŋ anda Jeriko mire dopdowiiga jegömöl azi kunŋan nene moneŋ waŋgimegöra uleta köna jitŋe tarök. 36 Tariga ambazip kambu könanöŋ oŋgita angetka kourukŋini möta “Wanat yuai asuhuza?” jiba qesim eŋgiyök.
37 Qesim eŋgiiga kewö jiget, “Jisös, Nazaret azinöŋ mönö könanöŋ kaba goŋgitmamgö akza.”
38 Jigetka kewö qerök, “Jisös, Deiwidkö gwölönarökŋi! Gi mönö ak-kömum niŋgiman!”
39 Mewö qeriga ambazip mutuk angeri, yeŋön bök tatmapköra qetal waŋgigetmö, yaŋön kapaŋ köla qet gigilahöyök, “Deiwidkö gwölönarökŋi! Gi mönö ak-kömum niŋgiman!”
40 Qet gigilahöiga Jisösnöŋ dörök ala kewö jim kutuyök, “I mönö böröŋe memba nöŋgöreŋ kame.” Jiiga memba dowe kaŋgotketka kewö qesim waŋgiyök,
41 “Alani! Gi mönö wani yuai ak gihimamgöra mötzan?” Qesim waŋgiiga jiyök, “Kembu! Ni jeni kunbuk umamgöra mötzal.”
42 Jiiga Jisösnöŋ kewö jii mörök, “Mönö jegi unöŋ. Mötnaripkan mönö mem ölöwak gihiza.”
43 Mewö jiiga miaŋgöreŋök jeŋi tohoiga törörök uba Anutu möpöseiba Jisös wuataŋgöba andöŋe anök. Ambazip pakpak yeŋön yuai mi eka Anutu möpöseiget. Mewö.

*18:14: Mat 23.12; Luk 14.11

*18:20: Eks 20.12-16; Dut 5.16-20