19
Zakiusnöŋ uruŋi meleŋnök.
Jisösnöŋ Jeriko taonöŋ kaŋgota kutuba anmamgö ahök. Miaŋgöreŋ azi kun qetŋi Zakius malök. Yaŋön azi pomŋi aka takis meme yeŋgö jitŋememeŋina malök. Yaŋön Jisösgö kaisoŋgolomŋi ekŋamgö ak waŋgiyökmö, azi töröptökŋaŋgöra ambazip kambu sutŋine kinda kököriba osiyök. “Jisösnöŋ ki kaba neŋgoŋgitma,” jiget möta ekŋamgöra ösumök anda ambazip eŋgoŋgita sikamore ip* Sikamore mi köwu ewöya, kötŋi neneŋa. qakŋe öŋgöba tarök. Tari Jisösnöŋ miaŋgöreŋ aŋgota jeŋan ui öŋgöi eka yaŋgöra kewö jiyök, “Zakius, gi mönö ösumök etnöŋ. Ni merak göhö mire kabi mohotŋe tatpit.”
Mewö jiiga ösumök eta söŋgaiba köl öröm waŋgiiga miriŋe anohot. Anohotka ambazip körekŋan mi eka irikuruk aka kewö jiget, “Mönö wuanöŋgöra siŋgisöndok azi mewöŋaŋgö mire öŋgöba tatza?”
Mewö jigetmö, Zakiusnöŋ ambazip sutŋine aukŋe wahöta kinda Kembugöra kewö jiyök, “Kembu mötnöŋ, nöŋön ainemalukuni bibiŋe mendeŋda likepŋi ambazip wanapŋi yeŋgöra eŋgimam aka denike yeŋgöreŋ öröyuai kun dop oŋgita tilipqilip aka waŋgirali, mi mönö ambemŋi 4:gö dop toroqeba meleŋda eŋgimam.”
Mewö jiiga Jisösnöŋ yaŋgö könaŋaŋgöra kewö jiyök, “Anutunöŋ merak miri kiaŋgö toŋi amöt qem waŋgii letotza. Yaŋön mewöyök Abrahamgö gwölönarökurupŋi yeŋgö sutŋine malja. 10  * Mat 18.11Suep gölmegö azi ölŋan mönö ambazip sohogeri, mi jaruba amöt qem eŋgimamgöra aka erök.” Mewö.
Moneŋ esu 10 mendeŋda eŋgiyök, miaŋgö dopkeu.
Mat 25.14-30
11  * Mat 25.14-30Jisösnöŋ kaba Jerusalem siti dopdowiba keuŋi jii ambazip mi mötkeri, yeŋön kewö mötmöriget, “Anutugö bemtohoŋaŋgö ölŋan zilaŋ asuhuma.” Mewö mötmörigeraŋgöra Jisösnöŋ dopkeu kun kewö jiyök, 12 “Azi qetbuŋaŋambuk kunŋan kewö jiyök, ‘Ni mirini mosöta kantri kunöŋ köröwen anbiga miaŋgöreŋ ni kiŋ kembu kuŋgum niŋgigetka mala liliŋgöba kamam.’ 13 Mewö gölme köröwen anmamgö jiba nup aziurupŋi 10 eŋgoholi kagetka moneŋ esu 10 mendeŋda eŋgiba kewö jiyök, ‘Nöŋön anda mala biaŋ liliŋgöba kamam. Eŋön nalö sutŋe kiaŋgöreŋ moneŋ kiaŋön kölköl-örörö nup memba mem sehime.’ 14 Mewö jiba anökmö, könagesöurupŋan kazik ak waŋgiba kewö jiget, ‘Nini azi kiaŋön nanine azi kembu aka galöm köl neŋgimapkö töközin.’ Mewö jiba welen azi tosatŋi melaim eŋgiget andöŋe anda buzup mi jiget mörök.
15 “Mewö mörökmö, töndup kantri anök, miaŋgöreŋ yeŋön i azi kembu kuŋgum waŋgigetka nanŋi prowinsnöŋ kunbuk liliŋgöba kayök. Kaba nup aziurupŋi moneŋ esu eŋgiyöhi, mi jiiga yaŋgö jeŋe kaŋgotket. Mohot mohot yeŋön kölköl-örörö nup memba moneŋ mem sehigetka dawik asuhuyöhi, mi kondelget ekŋamgöra qesim eŋgiyök. 16 Nup azi mutukŋan jeŋe kaŋgota jiyök, ‘Kembu, nöŋön moneŋ esugi mem sehibiga toroqeba kunbuk esu 10 miwikŋaial.’
17 “Mewö jiiga kewö jii mörök, ‘Mi ölöp. Gi nup meme azi ölöpŋi. Gi yuai morörökŋi memba mi kapaŋkapaŋ aka galöm köla malnöŋga sehiyök. Miaŋgöra nöŋön taon gölme 10 mindiriba göhö böröge albi yeŋgö galömŋina malman.’ 18 Mewö jiiga nup azi alaŋan jeŋe kaŋgota kewö jiyök, ‘Kembu, nöŋön göhö moneŋ esugi mem sehibiga toroqeba kunbuk esu 5 miwikŋaial.’ 19 Mewö jiiga yaŋgöra mewöyök kewö jii mörök, ‘Mi ölöp. Nöŋön taon gölme 5 mindiriba göhö böröge albi yeŋgö galömŋina malman.’
20 “Kunbuk kunŋan kaŋgota jiyök, ‘Kembu eknöŋ. Göhö moneŋ esugi ki. Mi oponöŋ esuhuba lolongöbi ahöyök. 21 Göŋön azi könöpŋambuk akzanaŋgöra aka göhöra keŋgötni möta malal. Gi nangak inap yuai köwenöŋ qahö alnöŋi, mia töndup memamgö mörakzan. Gi nangak nene kötŋi qahö kömötnöŋga asuhuyöhi, miaŋgö ölŋi mi töndup yandiba memamgö mörakzan.’
22 “Mewö jiiga meleŋda kewö jim waŋgiyök, ‘Gi nup azi bölöŋi. Nangak keu jizani, nöŋön miaŋgö dop kewöt gihiba likepŋi meleŋ gihimam. Ni azi könöpŋambuk akzal. Nanak yuai köwenöŋ qahö ala mi memamgö mörakzal. Nanak nene kötŋi qahö kömöta miaŋgö ölŋi mi töndup yandiba memamgö mörakzal. Mi ölöp möta malnöŋ. 23 Gi könani mewö mötagun mönö wuanöŋgöra moneŋ esuni mi benknöŋ qahö alnöŋga qariyök. Mi kölköl-örörö nupnöŋ albanak ewö, miaŋön mönö sehiiga nöŋön kaba suŋambuk membileŋak.’
24 “Mewö jiba azi kösutŋe kingeri, mi kewö jii mötket, ‘Iŋini mönö yaŋgö böröŋeyök moneŋ esuŋi mi waŋgita esu 10 miwikŋaiyöhi, i waŋgime.’ 25 Jii möta kewö jiget, ‘Kembu, yaŋgöreŋ moneŋ esu 10 mi lök ahöza!’ 26  * Mat 13.12; Mak 4.25; Luk 8.18Mewö jigetka meleŋda jiyök, ‘Nöŋön kewö jibi mötket: Ambazip yuai ahöm eŋgizawi, yeŋgöra körek mönö mi toroqem eŋgigetka sehimapmö, kungöreŋ yuai kun qahö ahözawi, morörökŋi mia mönö mewöyök waŋgitketka öne töhön malma.’ 27 Mewö jizalmö, kerökurupnan nöŋön kiŋ kembu aka galöm köl eŋgimamgö tökögeri, i mönö eŋguaŋgita kagetka eŋgeka jim kutubi eŋgugetka kömume.’ ” Mewö.
Jisösgöra köiraŋ kölgetka Jerusalem öŋgöyök.
Mat 21.1-11; Mak 11.1-11; Jon 12.12-19
28 Jisösnöŋ keu mi jim teköba mosöta Jerusalem sitinöŋ öŋgömamgöra mutuk anök. 29 Anda Betfage aka Betani miri yahöt kösutŋire kaba kunduŋi qetŋi Oil ip kunduŋi qerakzei, miaŋgöreŋ öŋgöba gwarekyahötŋi yahöt melaim etkiyök. Melaim etkimamgö aka 30 kewö jiyök, “Miri wösöŋire tatzawi, mönö miaŋgöreŋ anmahot. Anda miaŋgöreŋ aŋgota doŋki moröŋi kösönöŋ jöhöget kinjawi, mi miwikŋaimahot. Doŋki mi dölökŋa, azi kunöŋ qakŋe qahö tatatŋa. Mi mönö pösata memba ki kamahot. 31 Pösarohotka kunŋan ‘Mi wanigöra pösatzahot?’ jiba qesim etkiiga kewö jimahot, ‘Kembuniran miaŋgöra osiza.’ ”
32 Mewö melaim etkiiga anda jiyöhaŋgö dop miwikŋaiyohot. 33 Miwikŋaiba doŋki moröŋi pösatpitkö ahotka toŋan jiget, “Hei! Doŋki moröŋi mi wanigöra pösatzahot?”
34 Jigetka kewö meleŋnohot, “Kembuniran miaŋgöra osiza.” 35 Mewö jiba memba Jisösgöreŋ kaba malukuŋini qeköba doŋki qakŋe tumbula jigetka Jisösnöŋ öŋgöba tarök. 36 Mewö tata aniga ambazip kambu yeŋön göda qeba opo malukuŋini qeköba köna namŋe tumbulget.
37 Tumbulgetka anda Jerusalem dopdowiba Oil ip kunduŋaŋgö sörökŋe geiga gwarek kambu pakpak yeŋön könahiba söŋgaiba aŋgöletot pakpak kukösum qakŋe mei ekeri, mieŋgöra qet ketaŋi qeta Anutu möpöseim waŋgiba 38  * Sum 118.26kewö jiba qetket, “Anutu möpöseizin. Kiŋ Kembugö qetŋe kamawi, Anutunöŋ mönö i kötuetköma. Luaigi aka qetbuŋagi möpöseininga Suepnöŋ euyaŋgöreŋ öŋgöza. Owe owe!”
39 Mewö qetketka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) tosatŋan ambazip kambu sutŋine kinda kewö jim waŋgiget, “Böhi, mönö gwarekurupki jim eŋginöŋ.” 40 Mewö jim waŋgigetka kewö meleŋnök, “Nöŋön kewö jibi mötme: Yeŋön göröŋ kinbeak ewö, köt yeŋön mönö silata qetpeak.” Mewö.
Jisösnöŋ Jerusalem sitigöra sahörök.
41 Jisösnöŋ Jerusalem dopdowiba siti mi eka sahörök. 42 Sahöta kewö jiyök, “Eŋgöreŋ luai denöwö ahubawak! Iŋini miaŋgö könaŋi wehön kiaŋgöreŋ möt kutugetka dop kölbawakmö, nalö kewöŋe mi jeŋini qahö tohozawaŋgöra aka tölapŋe ahöza. 43 Miaŋgö könaŋi kewö: Nalö kun kam kuŋgumawi, miaŋgöreŋ kerök yeŋön kaŋgota kiripo köhöikŋan siti ki kuŋgum liliköba likeplikep eu emu kinda gwan ala kahasililiŋ ak eŋgime. 44 Anutunöŋ mesohol köla eŋgoholiga iŋini nalö bohonŋi mi qahö möt kutuba nesampurek aka Anutu andö qeba laŋ mala kotzei, miaŋgöra kerök yeŋön köndeŋmöndeŋ eŋgigetka mirigö köt kun mi köt kungö qakŋe qahö kinmapmö, siti kiaŋön mönö qeqelaŋlaŋ ahöma. Yeŋön jike miriŋini köndeŋda moröurupŋini siti uruŋe maljei, mi eŋgum ureime.” Mewö.
Jisösnöŋ jöwöwöl jike jim kömbuhiyök.
Mat 21.12-17; Mak 11.15-19; Jon 2.13-22
45 Jisösnöŋ keu mi jim teköba jöwöwöl jikegö tohoŋ uruŋe anda inap bohonŋi memegöra algeri, mi könahiba közöl eŋgiiga etket. 46  * Ais 56.7; Jer 7.11Közöl eŋgiba kewö jii mötket, “Aisaianöŋ keu kun kewö ohoi ahöza, ‘Nöŋgö jikenan mönö köulukö miriŋina akŋa.’ Keu mi ahözapmö, iŋini mi utekögetka kegwek-kahasililiŋ yeŋgö baŋet ewö akza.”
47  * Luk 21.37Jisösnöŋ nalö dop jöwöwöl jikenöŋ öŋgöba Buŋa keu kusum eŋgiba malök. Mewö malökmö, jike nup galöm aka Köna keugö böhi yeŋön tokoba kantri jike kaunsöl yembuk eraum möta kewö jiget, “Mönö denöwö jiinga qegetka kömumbawak?” 48 Mewö jigetmö, ambazip kambu pakpak mieŋön yambuk qekötahöba Buŋaŋi kezap ala mötket. Miaŋgöra “Mönö denöwö akinak?” jiba köna kun qahö miwikŋaiget. Mewö.

*19:4: Sikamore mi köwu ewöya, kötŋi neneŋa.

*19:10: Mat 18.11

*19:11: Mat 25.14-30

*19:26: Mat 13.12; Mak 4.25; Luk 8.18

*19:38: Sum 118.26

*19:46: Ais 56.7; Jer 7.11

*19:47: Luk 21.37