21
Jisösgöra köiraŋ kölgetka Jerusalem öŋgöyök.
Mak 11.1-11; Luk 19.28-40; Jon 12.12-19
Jisösnöŋ gwarekurupŋi yembuk Jerusalem siti dopdowiba Oil ip kunduŋe Betfage mirinöŋ kaget. Kaba gwarekyahötŋi yahöt melaim etkimamgöra aka kewö jii mörohot, “Miri wösöŋire tatzawi, mönö miaŋgöreŋ anmahot. Anda miaŋgöreŋ aŋgota doŋki ambiŋi kösönöŋ jöhöget kinjawi aka doŋki moröŋi mi miaŋgöreŋök miwikŋaim etkimahot. Mi mönö pösat etkiba memba nöŋgöreŋ kamahot.
“Pösarohotka kunŋan keu kun jiiga kewö jimahot, ‘Kembu-niran mönö miaŋgöra osiza.’ Mewö jiyohotka doŋki mi zilaŋ al etkiiga ki kamahot. Anutunöŋ keu kun kezapqetok azi kungö uruŋe ali jiyöhi, miaŋön ölŋambuk akŋapköra mewö asuhuyök. Keu mi kewö,
* Zek 9.9“O Jerusalem ambazip Zaion kunduŋi liliköba maljei, yeŋgöra mönö kewö jigetka mötme, ‘Mötket, eŋgö kiŋ kembuŋinan mönö eŋgöreŋ asuhuma. Yaŋön guŋbönjönjöŋ aka doŋki qakŋe tata kama. Doŋki lömböt bisimakzawaŋgö moröŋi miaŋgö qakŋe tata kama.’ ”
Jisösnöŋ gwarekyahötŋi melaim etkiiga anda keu jiyöhaŋgö dop ahot. Yetkön doŋki ambiŋi moröŋambuk etkömemba kayohot. Kayohotka malukuŋini qeköba doŋki qakŋire algetka Jisösnöŋ moröŋaŋgö qakŋe öŋgöba tarök.
Mewö tata aniga ambazip kambulelembeŋan göda qeba malukuŋini qeköba köna namŋe tumbulgetka tosatŋan ip uruŋe anda böröŋi qezuŋgata köna namŋe tumbulget. * Sum 118.25, 26Tumbulgetka ambazip kambu jeŋe köl öröba angeri aka andöŋe wuataŋgöba kageri, yeŋön kewö jiba qetket, “Hosana! Anutu möpöseizin. Deiwidkö gwölönarökŋi owe owe! Kembugö qetŋe kamawi, Anutunöŋ mönö i kötuetköma. Hosana! Qetbuŋagi möpöseininga euyaŋgöreŋ öŋgöza! Owe owe!”
10 Mewö qetketka Jerusalem sitinöŋ öŋgöba sitigö ambazip körekŋan auruba göjupmajup aka kewö qesiget, “Azi ki mönö niŋia?”
11 Qesigetka ambazip kambulelembe yeŋön kewö meleŋget, “Yaŋön mönö kezapqetok azi Jisös, Galili prowinsgö Nazaret mirigöra.” Mewö.
Jisösnöŋ jöwöwöl jike jim kömbuhiyök.
Mak 11.15-19; Luk 19.45-48; Jon 2.13-22
12 Jisösnöŋ jöwöwöl jikegö tohoŋ uruŋe anök. Miaŋgöreŋ ambazip eŋgehiga inap bohonŋi memegöra algetka söŋgöröŋi megeri, yaŋön mi pakpak közöl eŋgiiga etket. Moneŋ utekutek ambazip yeŋgö jakeŋini metali anget. Mewöyök kembö bohonŋini memegöra algeri, mieŋgö dum tatatŋini mi tok tötaliga anget. 13  * Ais 56.7; Jer 7.11Mewö aka kewö jii mötket, “Aisaianöŋ keu kun kewö ohoi ahöza, ‘Nöŋgö jikenan mönö köulukö miriŋina akŋapkö qetme.’ Keu mi ahözapmö, iŋini mi utekögetka kegwek-kahasililiŋ yeŋgö baŋet ewö akza.”
14 Mewö aiga jegömöl aka simalokon ambazip jöwöwöl jikenöŋ yaŋgöreŋ kagetka mem ölöwak eŋgiyök. 15 Mewö asuhuyökmö, jike nup galöm aka Köna keugö böhi yeŋön aŋgöletot meyöhi, mi eket aka nahönbörat jöwöwöl jikenöŋ qeta “Hosana! Deiwidkö gwölönarökŋi owe owe!” jigeri, mi eŋgeka urubölö aket.
16  * Sum 8.2Urubölö aka kewö jim waŋgiget, “Morö mi keu qetzei, mi mötzan me qahö?” Jim waŋgigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Ölöp mötzal. Iŋini nalö kungen Buŋa keu ki oyoŋget me qahö, ‘Göŋön mönö nahönbörat aka morösepsep juzu nemakzei, mi kusum eŋginöŋga nangi törörök möpöseim gihimakze.’ ”
17 Mewö jiba eŋgömosöta siti mosöta mare aiga Betani anda ahöyök. Mewö.
Jisösnöŋ fig ip kun qesuahöiga ululuŋgöyök.
Mak 11.12-14, 20-24
18 Ahöba söŋanök wahöta kunbuk sitinöŋ anda nenegö kömuyök. 19 Nenegö kömumba köna jitŋe fig ip * Fig mi sambi ipkö alaŋi kun. Mi nupŋine kömötketka kötŋi nahömŋinambuk asuhugetka gwötpuk nemakze. kun eka miaŋgö könaŋe anök. Anökmö, ölŋi qahö miwikŋaiiga sinŋanök kiniga ehök. Mewö eka ip mi kewö jim waŋgiyök, “Göŋön mönö nalö kunöŋ ölgi kunbuk kude kuŋguman.” Mewö jim waŋgiiga fig ip miaŋön mönö miaŋgöreŋök ululuŋgöyök.
20 Ululuŋgöiga gwarekurupŋan mi eka auruba kewö jiget, “Fig ipnöŋ mönö denöwö ösumok ululuŋgöza?” 21  * Mat 17.20; 1 Kor 13.2Jigetka Jisösnöŋ kewö meleŋnök, “Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Mötnarip töp memba uruyahöt qahö akeak ewö, fig ipköra yuai asuhuzawi, iŋini miyök qahö akeakmö, ki mewöyök ölöp akeak: Kunduŋi kiaŋgö toŋaŋgöra kewö jim kutubeak, ‘Mönö kunduŋi ki qeköba wahöta anda köwetnöŋ alman.’ Mewö jim kutuba Anutu möt nariiga mönö miaŋgö dop ahuma. 22 Wani yuaigöra qesiba köulukömei, mi pakpak buŋa qem aŋgubingö möt narigetka mönö buŋaŋini akŋa.” Mewö.
Jitŋememe yeŋön Jisösgö kukösumŋaŋgö qesiget.
Mak 11.27-33; Luk 20.1-8
23 Jisösnöŋ jöwöwöl jikegö tohoŋ uruŋe anda ambazip kusum eŋgiiga jike nup galöm aka kantrigö jitŋememe tosatŋi yeŋön yaŋgöreŋ kaŋgotket. Kaŋgota kewö qesim waŋgiget, “Gi kiaŋgöreŋ yuai akzani, mi mönö daŋön jim kutum gihiiga ahakzan? Miaŋgö kukösumŋi mi daŋön gihiyök?”
24 Qesim waŋgigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Nöŋön mewöyök keu kun qesim eŋgimam. Mi meleŋ niŋgime ewö, nöŋön mewöyök daŋön kukösum niŋgiiga yuai ki ahakzali, mi jibi mötme. 25 Jonöŋ ambazip o-melun mem eŋgiba malöhi, yaŋön miaŋgö kukösumŋi mi denikeyök meyök? Suep Toŋan waŋgiyök me gölme toŋan waŋgiget?” Mewö qesim eŋgiiga sutŋine eraum möta kewö jiget, “ ‘Kukösumŋan Suepnöhök asuhuyök,’ mewö jibin ewö, yaŋön mönö kewö jima, ‘Iŋini mönö wuanöŋgöra Jon qahö möt narim waŋgiget?’ Mi qahö dop kölja.
26 “Me ‘Gölme ambazipnöhök asuhuyök,’ jibin ewö, neŋön mönö ambazip kambu yeŋgöra keŋgötnini möta osibin. Könagesö pakpak yeŋön mönö Jongöra ‘Kezapqetok azia akza,’ jiba malje.” 27 Keu mewö kewöta Jisösgöra kewö meleŋget, “Mi qahö mötzin.” Mewö meleŋgetka Jisösnöŋ kewö jii mötket, “Mewö aiga nöŋön mewöyök yuai ki ahakzalaŋgö kukösumŋi daŋön niŋgiyök, mi qahö jibi mötme.” Mewö.
Kungö nahönyahöt yetkö söpsöpkeu
28 Jisösnöŋ söpsöpkeu kun kewö jiyök, “Iŋini keu kiaŋgöra denöwö mötmörize? Azi kun nahönyahötŋi yahöt malget. Nalö kunöŋ iwiŋiran nahönŋi kungöreŋ anda kewö jiyök, ‘Nahöni, gi ölöp merak nöŋgö wain kösö nupne anda nup meman.’
29 “Mewö jiiga kewö meleŋnök, ‘Ni töközal.’ Mewö jiyökmö, könaŋgep keuŋi miaŋgö möt böliba eleŋda anda nup meyök. 30 Miaŋgö andöŋe iwiŋiran nahönŋi kungöreŋ anda nahönŋi mutukŋaŋgö jiyöhi, keu miyök jii mörök. Mi möta keu kewö jiba meleŋnök, ‘Oŋ! Ketaŋamni, ölöp anmam.’ Mewö jiyökmö, töndup qahö anök.”
31 Jisösnöŋ mewö jiba qesim eŋgiyök, “Yahöt yetköreŋök daŋön mönö iwiŋiraŋgö jitŋi tem kölök?” Mewö qesim eŋgiiga kewö meleŋget, “Nahönŋi mutukŋi yaŋön.” Mewö meleŋgetka kewö jii mörök, “Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötme: Takis meme ambazip tilipqilipŋinambuk aka köna ketaŋi ambi yeŋön mönö iŋini eŋgoŋgita mutuk Anutugö bemtohoŋ uruŋe öŋgöme.
32  * Luk 3.12; 7.29-30“Keu miaŋgö könaŋi kewö: Jon O-melun azinöŋ eŋgöreŋ kaba Anutugö jeŋe solanibingö könaŋi kondeliga iŋini yaŋgö keuŋi mi qahö möt narigetmö, takis meme ambazip tilipqilipŋinambuk aka köna ketaŋi ambi yeŋön mönö i möt narim waŋgiget. Yeŋön i möt narim waŋgigeri, iŋini mi eka töndup könaŋgep mewöyök nanŋini qahö möt bölim aŋguba eleŋda i qahö möt narim waŋgiget.” Mewö.
Wain kösö nup galöm bölöŋi mieŋgö dopkeu
Mak 12.1-12; Luk 20.9-19
33  * Ais 5.1-2Jisösnöŋ jiyök, “Dopkeu kun kewö mötme: Gölme toŋi kunöŋ wain kösö nup kun köla kömörök. Köla kömöta selŋi memba liliköyök. Mem liliköba kötnöŋ wain jout ketaŋi kötnöŋ meyök. Miaŋgöreŋ waingö ölŋi ala könanöŋ tözöhölget oŋan lalanöŋ geyök. Wain jout ketaŋi mi kötnöŋ memba wain yoŋgorö membepuköra galöm meme jake köröpŋi köweŋambuk meyök. Yuai pakpak mem teköba wain nup galöm tosatŋi miwikŋaim eŋgiba kewö jiyök, ‘Mönö nup memba ölŋaŋgö bahöŋi nanŋini memba bahöŋi toŋi ni niŋgime.’ Mewö jiba nup mi böröŋine ala eŋgömosöta kantri kunöŋ anda malök.
34 “Mala mali ölŋi öliyöhaŋgö nalöŋi (yambu 5) töriiga miaŋgöreŋ welenqeqeurupŋi kun melaim eŋgiiga galöm yeŋgöreŋ anda wain nup ölŋaŋgö bahöŋi waŋgimegöra jiget. 35 Jigetmö, galöm yeŋön i eŋgömemba jöhöba tosatŋi kömbinöŋ sepgwörörök eŋguba tosatŋi eŋguget kömugetka tosatŋi kötnöŋ gila eŋguget kömuget. 36 Miaŋgö andöŋe welenazi tosatŋi toroqeba melaim eŋgiiga gwötpuk aketmö, i mewöŋanök öröm ureim mem eŋgiget.
37 “Mewö aketka wain nup toŋan keu jaruba jiyök, ‘Nani nahöni mönö göda qem waŋgime me denöwö?’ Mewö jiba qöndökŋi mi nahönŋa melaiiga yeŋgöreŋ anök. 38 Anökmö, wain nup galöm yeŋön nahönŋi eka sutŋine kewö eraum möta jiget, ‘Yaŋön mönö börösamotŋaŋgö toŋi akŋa. Ayop, mönö memba qein kömuiga wain kösö nupŋan mönö nanine buŋanina akŋa.’
39 “Mewö jiba memba jöhöba gilgetka nup yaigepŋe geiga qeget kömuyök. 40 Wain nup toŋan mi möta kaba nup galöm mi mönö denöwö ak eŋgima?”
41 Jisösnöŋ mewö qesiiga kewö jiget mörök, “Galöm bölöŋi mi mönö köndeŋda yaijapaleleŋ mem eŋgima aka nup galöm dölökŋi miwikŋaim eŋgiba wain kösö nupŋi yeŋgö böröŋine alma. Yeŋön ölŋi ölimawaŋgö nalöŋe bahöŋi törörök waŋgimakŋe.” 42  * Sum 118.22-23Jisösnöŋ mi möta kewö jii mötket, “Buŋa Kimbigö keu ki nalö kungen oyoŋget me qahö, ‘Miri meme yeŋön köt tandö kun andö qeba öne mosötket taröhi, miaŋön mönö tandö kömbönaŋi aiga miwikŋaiget. Miaŋön tiŋgiriga mirinöŋ gororoŋgöba eta kölma. Kembunöŋ tandö mi kuŋguiga jeninan ehinga qetbuŋabuk aiga welipkömakzin?’
43 “Miaŋgöra kewö jibi mötme, Anutunöŋ mönö bemtohoŋi eŋguaŋgita ambazip kambu kun eŋgiiga yeŋön miaŋgö ölŋi ölöp kuŋgumakŋe. 44 Kunŋan tandö bohonŋi miaŋgöreŋ tötöŋgata eta qemawi, mi mönö sileŋi kutumutumapmö, ain tandö miaŋön jöla tala kungö qakŋe eta kölmawi, mi mönö körek qözömözö-zamgöma.”
45 Jisösnöŋ mewö jiiga jike nup galöm aka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋön dopkeuŋi mi möta könaŋi möt asariba kewö jiget, “Mi mönö neŋgöra jiza.” 46 Miaŋgöra i memba jöhöbingö mötketmö, ambazip kambu yeŋgöra keŋgötŋini möta osiget. Ambazip kambu yeŋön Jisösgöra mötketka kezapqetok azia ahök. Mewö.

*21:5: Zek 9.9

*21:9: Sum 118.25, 26

*21:13: Ais 56.7; Jer 7.11

*21:16: Sum 8.2

*21:19: Fig mi sambi ipkö alaŋi kun. Mi nupŋine kömötketka kötŋi nahömŋinambuk asuhugetka gwötpuk nemakze.

*21:21: Mat 17.20; 1 Kor 13.2

*21:32: Luk 3.12; 7.29-30

*21:33: Ais 5.1-2

*21:42: Sum 118.22-23