8
Jisösnöŋ ambazip 4000 nene gumohom eŋgiyök.
Mat 15.32-39
Nalö miaŋgöreŋ ambazip kambu ketaŋan dumŋe kunbuk tokoget. Neneŋini qahö malgeraŋgöra Jisösnöŋ gwarekurupŋi eŋgoholi yaŋgöreŋ kagetka kewö jii mötket, “Nöŋön ambazip kambu kieŋgöra wösöni mötzal. Yeŋön nöŋgöreŋ kaba wehön karöbut lök mala kotketka neneŋini qahöwahiga ekzal. Yeŋgöreŋök tosatŋan köröwenök kaba malgetka nöŋön ‘Ölöp miriŋine anme,’ jibi nene qahö negetka öne melaim eŋgibiga könanöŋ anda mala kembaŋe jeŋini gili tirinbirin akepuk.”
Mewö jiiga gwarekurupŋan meleŋda kewö jiget mörök. “Gölme qararaŋkölkölŋe kiaŋgöreŋ kunŋan mönö denikeyöhök numbu nene mewöŋi mi mönö miwikŋaiba kambu ki gumohom eŋgibawak?”
Mewö möta kewö qesim eŋgiyök, “Eŋgöreŋ beret dawik ahöza?” Qesim eŋgiiga “Beret 7 ahöza,” jiget.
Jigetka Jisösnöŋ ambazip kambu mi gölmenöŋ geba tatmegöra jim kutum eŋgiiga geba tatket. Geba tatketka beret 7 mi memba Anutugö saiwap jiba mindipköba gwarekurupŋi eŋgiba ambazip kambu dop sutŋine almegöra jiyök. Mewö jiiga miaŋgö dop alget. Yeŋgöreŋ söra morömorö tosatŋi mewöyök ahöyök. Mi tok memba kötuetköba ambazip kambu dop sutŋine toto qem eŋgimegöra jim kutuyök. Jim kutuiga eŋgiget nemba nem timbireŋgöget. Nem timbireŋgöba nene kitipŋi mosötket geyöhi, mi sakap 7 miaŋgöreŋ qezakögetka numbuŋe qeyök. Azi nene negeri, yeŋgö jaŋgöŋi mi 4000. Negetka melaim eŋgiiga miriŋine anget. Mewö.
Böhi tosatŋan aŋgöletot ekingöra kapaŋ kölget.
Mat 16.1-4
10 Angetka miaŋgöreŋök gwarekurupŋi yembuk waŋgenöŋ öŋgöba distrik qetŋi Dalmanuta miaŋgöreŋ anget. 11  * Mat 12.38; Luk 11.16Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) tosatŋan miaŋgöreŋ kaba Jisösbuk könahiba jitnakölik aket. Keu bötaknöŋ örömapköra esapköm waŋgiba kewö kapaŋ köla qesiget, “Mönö jinöŋga Suepnöhök aŋgöletot kun asuhuiga ekin.” 12  * Mat 12.39; Luk 11.29Mewö jigetka uruŋan lömböriiga osoŋgombuk qeiga jiyök, “O ambazip nalö kewöŋe gölmenöŋ maljei, iŋini mönö wuanöŋgöra Anutugö aiwesök asuhumapköra kapaŋ kölakze? Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Anutunöŋ aiwesök mewöŋi mi qahö memba kondel eŋgima. Ombaŋ saumbaŋ!”
13 Mewö jiba eŋgömosöta kunbuk gwarekurupŋi yembuk waŋgenöŋ öŋgöba aŋgö kutuba likepŋe aŋgotket. Mewö.
Farisi aka Herod yeŋön wösökömbuk ewö akze.
Mat 16.5-12
14 Miaŋgöreŋ aŋgota semön membingö ölum eŋguiga beret mohot-töp mia waŋgenöŋ memba tatket. 15  * Luk 12.1Tatketka Jisösnöŋ kewö jim kutum eŋgiyök, “Iŋini Köna keugö kapaŋkölköl (Farisi) yeŋgö wösökömbukŋini aka Herodkö gipmi kakŋi mietköra mönö galömŋini meme. Mi ölöpŋaŋök qahö kewöta andö qegetka mietkön mönö yist ewö qariba mem bölim eŋgimahot.”
16 Jiiga keu pasetŋi mi qahö möt asariba sutŋine kewö eraum mötket. “Beretnini qahöpköra jiza me denöwö?”
17 Mi eraum mötket kezapŋe geiga kewö jii mötket, “Wuanöŋgöra beretnini qahö jiba eraum mötze? Nöŋgö könaŋamni mi wuanöŋgöra qahö möt kutuze? Mi tok qahö möt asarize me? Urukezapŋinan gwözöŋda tatza me? 18  * Jer 5.21; Eze 12.2; Mak 4.12Jeŋini ahözapmö, töndup qahö ek kutuze me? Kezapŋini ahözapmö, töndup qahö möt asarize me? Yuai asuhuyöhi, mi ölum eŋguza me qahö? 19 Nöŋön beret 5 mi 5000 yeŋgöra mindipköbiga miaŋgö kitipŋi qezakögetka könde dawiknöŋ geba numbuŋine qeyök?” Qesim eŋgiiga “Könde 12,” jiget.
20 Jigetka toroqeyök, “Nöŋön beret 7 mi 4000 yeŋgöra mindipköbiga miaŋgö kitipŋi qezakögetka sakap dawiknöŋ geba kokolak qeyök?” Qesim eŋgiiga sakap 7 jiget.”
21 Jigetka jii mötket, “Miaŋgöra könaŋamni mi mönö tok qahö möt asarize me?” Mewö
Jegömöl azi kun jeŋi metohoyök.
22 Jisösnöŋ gwarekurupŋi yembuk Betsaida taonöŋ kaget. Miaŋgöreŋ kaba jegömöl azi kun waŋgita Jisösgöreŋ kaŋgota böröŋan misirimapkö köuluköm waŋgiget. 23 Köuluköm waŋgigetka jegömöl azi mi böröŋe memba waŋgita miri yaigepŋe anohot. Anda söutnezit jeŋe ala böröŋi nöröpŋe ala qesim waŋgiyök, “Yuai kun ekzan me qahö?”
24 Qesim waŋgiiga jeŋi ui öŋgöiga jiyök, “Ambazip eŋgekzalmö, mi ip tandöktandök aketka imutimutŋanök eŋgekiga anda kaba kinje.”
25 Mewö jiiga kunbuk böröŋan jeyahötŋi misiriiga tohoyohotka törörök uiga asarim sölölöŋgöiga yuai pakpak ölöpŋanök ek teköyök. 26 Ek teköiga melaim waŋgiba kewö jii mörök, “Gi miri kungen kude anmanmö, diŋdiŋanök nangi mirige anman.” Mewö.
Pitönöŋ Jisösgö könaŋi jim miwikŋaiyök.
Mat 16.13-20; Luk 9.18-21
27 Jisösnöŋ Betsaida mosöta gwarekurupŋi yembuk Sisarea Filipai taongö kösutŋe anget. Könanöŋ anda gwarekurupŋi kewö qesim eŋgiyök, “Ambazipnöŋ nöŋgöra denöwö jimakze? Ni niŋia akzal?”
28  * Mak 6.14-15; Luk 9.7-8Jiiga meleŋda kewö jiget, “Tosatŋan ‘Gi Jon O-melun azia akzan,’ jimakzemö, tosatŋan ‘Gi Elaija akzan,’ jimakze aka tosatŋan toroqeba kewö jimakze, ‘Gi kezapqetok azi walŋi yeŋgöreŋök kun akzan.’
29  * Jon 6.68-69Mewö jigetka kewö qesim eŋgiyök, “Aka nanŋinak nöŋgöra denöwö jize? Ni niŋia akzal?” Qesim eŋgiiga Pitönöŋ kewö meleŋnök,
“Gi Anutugöreŋ Amötqeqe Toŋi Kraist akzan.”
30 Mewö jiiga könaŋi aukŋe jiget kunŋan mötpapuköra soŋgo köhöikŋi al eŋgiyök.
Jisösnöŋ kömumamgö keuŋi jiyök.
Mat 16.21-28; Luk 9.22-27
31 Jisösnöŋ gwarekurupŋi könahiba kewö kusum eŋgiyök, “Suep gölmegö azi ölŋan mönö sihimbölö gwötpuk mötma. Kantrigö jitŋememe, jike nup galöm aka Köna keugö böhi yeŋön mönö andö qeba qegetka kömuma. Kömui wehön karöbut teköiga kömupnöhök wahötma.” 32 Jisösnöŋ keu mi qahö köyatiba aukŋe jiiga Pitönöŋ miaŋgöreŋök öröm waŋgiba göraŋe anda könahiba qetal waŋgiyök. 33 Qetal waŋgiiga liliŋgöba gwarekurupŋi uba eŋgeka Pitö qetala kewö jim waŋgiyök, “Gi keu mötmörizani, mi Anutugöreŋ keuya qahöpmö, gölme ambazip aka Satangö sihima. Miaŋgöra Satan, gi mönö dölki nöŋgö jemesoholneyök kesalnöŋ.” Mewö.
Kraist wuataŋgöbingö söŋgöröŋi.
34  * Mat 10.38; Luk 14.27Jisösnöŋ ambazip kambu aka gwarekurupŋi eŋgoholi kagetka keu kewö jii mötket, “Kunŋan nöŋgö andöne kamamgö mötzawi, yaŋön mönö nanŋi urusileŋaŋgö sihim kömbönaŋi bölöŋi andö qeiga sisitŋi megetka sihimbölö mi bisimakŋa. Mi maripomnöŋ kömumawaŋgö dop mökösöŋda ni nuataŋgöba kama. 35  * Mat 10.39; Luk 17.33; Jon 12.25Kunŋan malmalŋi nanŋaŋgöra aŋgön köla nanŋi imbi-imbi maljawi, yaŋön mönö malmalŋi ölŋi jöhöi sohoma. Sohomapmö, kunöŋ gölmegö malmalŋi mi ni aka nöŋgö Ölöwak Buŋanaŋgöra aka köleŋda tököm niŋgimawi, yaŋön mönö malmal ölŋaŋgö könaŋi miwikŋaiba köhöiba malma. 36 Kunŋan gölmeŋi gölmeŋi mieŋgö öröyuaiŋi pakpak köl öröi buŋaŋi an teköiga uruŋaŋgö malmalŋi mem sohoba silebile mala kömuiga Anutunöŋ keuŋi jim teköiga uŋaŋan ayuhuiga qahö dop kölma. Sukinapŋi miaŋön mönö urusösöŋgai qahö ak waŋgima. Qahöpmahöp! 37 Körek neŋön mönö bohonini jöhöbingö osibin. 38 Ambazip kambuŋi kambuŋi nalö kewöŋe gölmenöŋ qesabulum aka siŋgisöndok tosatŋi aka malakze. Kunŋan yeŋgö sutŋine nöŋgö qetni aka Buŋa keuni memba et aljawi, mi Suep gölmegö azi ölŋan mewöyök ehöröŋ kölma. Yaŋön könaŋgep Suep garata töröŋi yembuk ki etketka Iwiŋaŋgö asakmararaŋi eka aurugetka yaŋön azi me ambi mewöŋi mönö ehöröŋ köl waŋgima.” Mewö.

*8:11: Mat 12.38; Luk 11.16

*8:12: Mat 12.39; Luk 11.29

*8:15: Luk 12.1

*8:18: Jer 5.21; Eze 12.2; Mak 4.12

*8:28: Mak 6.14-15; Luk 9.7-8

*8:29: Jon 6.68-69

*8:34: Mat 10.38; Luk 14.27

*8:35: Mat 10.39; Luk 17.33; Jon 12.25