^
HIBRU
Yisu tôc Anötö ndê ŋawasi asê
Anötö toc Atu sa hôc gêlêc aŋela su
Dayob dauŋ bu daso mwasiŋ dandöc taŋli-ŋga dom
Yisu meŋ ti ŋamalac bu kôm Anötö ndê lêŋ nem yac si-ŋga ŋandô sa
Yisu ndê waê hôc gêlêc Moses ndê su
Puc dasap neŋ dakêŋ whiŋ dôŋ-ŋga
Anötö oc kêŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêŋwhaŋ dau
Yisu ti yac neŋ dabuŋsiga atu
Yom pi dabuŋsiga nom-ŋga
Kilisi ndê gweleŋ dabuŋsiga-ŋga
Dayob dauŋ bu dakêŋ whiŋ tôm balêkoc dedec ŋapaŋ dom
Puc dahu neŋ dakêŋ whiŋ siŋ dom-ŋga
Yom naŋ Anötö gic bata, naŋ tidôŋ su
Yom pi dabuŋsiga atu Melkisedek
Melkisedek hôc gêlêc lau dabuŋsiga akêŋ Liwai ndê toŋ, naŋ su
Yisu ndê gweleŋ dabuŋsiga-ŋga hôc gêlêc lau Liwai si su
Yisu iŋ dabuŋsiga pwac wakuc-ŋga
Israel si lôm dabuŋ ŋasakiŋ
Dac Pwac Akwa ma Pwac Wakuc-ŋga
Kilisi kêŋ dau ti da dec gêm yac si
Kilisi gic da lau nom-ŋga tidim tigeŋ eŋ
Kilisi kêmasaŋ seŋ datigasuc Anötö-ŋga
Puc dalhac ŋaŋga-ŋga
Abaŋi Israel-ŋga si lêŋ sêkêŋ whiŋ-ŋga ti dôhôŋ têŋ yac
Taŋtiŋ Yisu ma dalhac ŋaŋga
Anötö kêmatôc lau naŋ iŋ atac whiŋ
Dayob dauŋ bu daso Anötö ndê mwasiŋ dom
Lôc Sainai ma Lôc Sayon sêti dôhôŋ pwac lu-ŋga
Dalic Anötö ndê puc gitôm gêŋ ŋambwa dom
Sakiŋ naŋ gic Anötö tandô ŋayham
Yom ŋambu-ŋga