19
Saꞌila manuna
(Maki 10:1-12)
Yesu ꞌina eꞌita nidi ꞌilosalonidi ga sena Galili ꞌipilisinena ga Yudia ꞌina senaya ꞌilugu, nate bwasi Yolidani mali esenaya. Ta boda wate sinabwana Yesu simuliyena ga nada ꞌidi toleꞌoasao ꞌigieboboꞌanedi.
ꞌEnega Palisiyao simai ga nuwanuwadi be Yesu sitoo, ꞌenega ꞌena sienaida, sigwae, “ꞌInapwana, kapekapeyana be ꞌaina loegesi manudi tai mwanena ꞌisaꞌilei?”
* Nug 1:27Ta Yesu ꞌigwae, “Buki Tabu ꞌena ꞌetoꞌetoladina niꞌatu wamwalatonina ꞌaene tuta ꞌana ꞌebe eꞌale ꞌenaya Tomweluluwa nina tomota ꞌeluwa ꞌimweluluidi, meꞌolotona ta mewainena, * Nug 2:24; Ep 5:31ga ꞌigwae, ‘Gete ꞌalena ꞌenega tai tamana be sinana ꞌida pilisinedi be mwanena maꞌiyana simiyaluwa, be siteluwa nidi oodi ꞌebweuna tuga.’ Lowa siteluwa nidi simiya dumaduma ta gete tuga niꞌatu sieꞌebweu. Yaubada niꞌatu ꞌiemiya luwedi ꞌenega geyaꞌabo ꞌebweu yaita ꞌiemiya dumedumedi.”
* 2 Loi 24:1-4ꞌEnega siona, sigwae, “Toꞌase manuna Mosese ꞌiloina ꞌaene tai sawesawenaya be pwepwai ꞌena ꞌina guitoyasa ꞌisimane be mwanena ꞌiꞌebwaꞌe be ꞌenega ꞌisaꞌile?”
Ta Yesu ꞌigwae, “Nate ꞌimi debapaꞌala ꞌenega Mosese ꞌitagwala ꞌemiya be mwanemiyao nadigega wasaꞌilaꞌesedi, ta esi gimi tutaya nigeya wate tagwala saꞌila manuna ꞌimiyami. * Md 5:32Ta yaeonami ꞌaene ꞌeguma tai ꞌebweu mwanena nigeya ꞌiloeloegesi ta tai tuga ꞌisasaꞌila be ꞌiaibala mali waine ꞌena, nate ꞌina loelata.”
10 * 1 Ko 7:1-2, 7-9ꞌEnega ꞌina tononoyao sieonena, sigwae, “ꞌEguma tai mamwanena ꞌadi loina gete nadigega ꞌilobwenena be geyaꞌabo tai be waine siaiai.”
11 Ta Yesu ꞌigwae, “Eꞌita gete nigeya tomota maiboꞌadi manudi, ta ꞌeguma Yaubada mwalatoi ꞌiꞌebwaya ꞌaina tomota namo ꞌediya sida mwalatoni 12 ꞌaene ꞌaina ꞌoloto ꞌidi tubuwaꞌunu ꞌenega nigeya sawesawenaya be siai, ta ꞌaina ꞌoloto siꞌewedi ꞌenega nigeya sawesawediya be siai, ta wate ꞌaidi ꞌoloto Yaubada ꞌina loina manuna taudimo siꞌetobodedi be geyaꞌabo siaiai. ꞌEguma yaita ona gete sawesawenaya be ꞌimwalatoni, ma ina mwalatoi ꞌida nuwasabwaleni.”
Yesu gogama ꞌiona obobomedi
(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)
13 ꞌEnega tomota gogama simeꞌedi Yesu ꞌenaya be ꞌaene ꞌida gitoodi be manudi ꞌida sidasida Yaubada ꞌena. Ta ꞌina tononoyao esi gogama nidi siꞌetobodedi. 14 * Md 18:2-3Ta Yesu ꞌigwae, “Geyaꞌabo gogama waꞌetoꞌetobodedi ta esi wada tagwaledi be ꞌeguya sida mai, manuna gogama getedi nadigega Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌilobwene ꞌaiꞌailedi.” 15 ꞌEnega Yesu gogama nidi ꞌigitoodi ga muliyega ꞌipilisinedi.
Toesaesa ꞌebweu Yesu ꞌiguitoyasena
(Maki 10:17-31; Luke 18:18-30)
16 Muliyega ꞌebweu tai Yesu ꞌena ꞌimai ga ꞌigwae, “Toeꞌita, to guinuwa boboꞌana yada guinuwe be ꞌenega yawasigu ataya yada loba?”
17 Ta Yesu ꞌigwae, “Toꞌase manuna guinuwa boboꞌadi manuna ꞌuenaida ꞌeguya? Manuna ꞌebweuna namo toboboꞌana ꞌimiyami, ꞌenega ꞌabo nuwanuwayo be yawasiyo ataya ꞌuloba ꞌilobweneyo be tauna ꞌina loinao ꞌumuliyedi.”
18 * Sia 20:12-16; Lo 13:9Ga tai nina ꞌienaida, ꞌigwae, “To loina?”
Ta Yesu ꞌigwae, “Geyaꞌabo loemwawasa; geyaꞌabo loelata; geyaꞌabo ꞌipwala; geyaꞌabo simana kabokabo; 19 ta tamayo be sinayo ꞌuda ꞌamayabedi; be wate gosemwao ꞌuda obobomedi nadigega tauyo ꞌamu oboboma.”
20 Ga tubuwao nina ꞌigwae, “Loina getedi maiboꞌadi yamuliya ꞌaiꞌailedi, ta toꞌase wate yada guinuwe?”
21 * Md 6:20; Gu 2:45* Md 13:22Ta Yesu ꞌigwae, “ꞌEguma nuwanuwayo be adeliyo maiboꞌana boboꞌana, ꞌuila ꞌimu ꞌasaya be ꞌimu gwegwe maiboꞌadi ꞌuegimwaneyedi be ꞌadi maisa ꞌueguyaiyedi togomabeso ꞌediya, ta ꞌenega ꞌumama be ꞌumuliyegu, be ꞌenega maꞌetamo esaesa galewaya ꞌuloba.”
22 Tai nina Yesu ꞌina ona gete ꞌinonona ga ma ina nuwamwau ꞌiila. Tauna ꞌana yakwala nigeya yauna ta ꞌina gwegwe yau wawasae ꞌiegagaledi.
23 ꞌEnega Yesu ꞌina tononoyao ꞌieonedi, “Onaꞌaiꞌaila, toesaesao ꞌidi lugu Yaubada ꞌina ꞌebeloina solanaya mwauna. 24 Ta wate yaeonami ꞌaene yobai kameli ꞌina lugu siyaluma ꞌana lobwalena ꞌenega mwauna, ta esi toesaesao ꞌidi lugu Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌenaya mwau wawasae.”
25 Yesu ꞌina tononoyao ꞌina ona gete sinonona ga nuwadi ꞌiowana wawasae, ta sigwae, “ꞌEguma gete nadigega, yaita sana sawesawenaya be ꞌebe gwausowala ꞌiloba?”
26 Ga Yesu ꞌiduneyedi ta ꞌigwae, “Yage gete mwau wawasae tomota ꞌediya, ta esi Yaubada ꞌenaya yage maiboꞌana kapekapeyadi.”
27 * Md 4:18-20ꞌEnega Pita ꞌilolagata ga ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌaboꞌama mwaꞌadega? Manuna ꞌima gwegweyao maiboꞌadi niꞌatu ꞌapilisinedi ta ꞌamuliyemu.”
28 * Et 3:21Ta Yesu ꞌieonedi, “Onaꞌaiꞌaila, maꞌetamo baleꞌu ꞌana gieauwau ꞌenaya ꞌaboꞌagu Tomota Natuna ꞌigu ꞌebemi esaesa ꞌena yada miyatowa, ta wate ꞌomi ꞌigu tononoyao wate tuwelo ꞌimi ꞌebemiya tuwelo ꞌediya wate wamiyatowa be me Isileli ꞌidi susuyao tuwelo wada loinedi. 29 Be ꞌeguma yaisigedi ꞌomi ꞌimi anuwao nai tasimiyao nai nuumiyao nai tamamiyao be sinamiyao nai natumiyao nai ꞌimi tanowayao wapilisinedi, maꞌetamo yage nidi wapilisinediya ꞌadi lopaꞌelu ma ꞌadi loeposeyana analedi wada lobadi, yawasimi ataya maꞌiyana. 30 Ta gete tuga tonuganao yaudi maꞌetamo sida muliya, ta taudi simulimuliya maꞌetamo sida nugana.

*19:4: Nug 1:27

*19:5: Nug 2:24; Ep 5:31

*19:7: 2 Loi 24:1-4

*19:9: Md 5:32

*19:10: 1 Ko 7:1-2, 7-9

*19:14: Md 18:2-3

*19:18: Sia 20:12-16; Lo 13:9

*19:21: Md 6:20; Gu 2:45

*19:21: Md 13:22

*19:27: Md 4:18-20

*19:28: Et 3:21