^
1 Tesalonika
Nikaili emasina tale uneira niaikaaiaa aTesalonika ngatoa
Uunguaane Pol eTesalonika
Pol ghe annaaili tani laa tara aTesalonika ngatoa
Masi kiukiu Timoti ghe oghiaa mae sio
Ita toka tani amasimasi God
Maemaeaane Vau ngepona ateva
Airuuruu tale inangari niloeloe