^
Ipises
Niarangise manga, isaa ta Karisto
Nikaili emasina tale nilooloo sae
Ita ghe mene mauluela ta Karisto
Kateva nonga ita ta Karisto
Pol ghe uungu ta taumattu ngeleka atoa
Ita uungu eitauaa tee Karisto
Am toka nongina taumattu tale mallanga atoa
Vause atoa me taita atoa lailai ila
Aliki etoa me tamaira me kinaira atoa
Tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloannaaira, me vauira atoa
Ghinna niaiuvii kanna God
Airuuruu tale inangarina Pol