^
Udom
Got ken keiyo ak bom gánlawin sung.
Got ami keng kudew yak wanang kinim ban keibiw dibu sung.
Kiba kibiliwso ban keimin wanang kinim.
Yu kayak im aket fukanin sawa abem afan kale abo naduwo Got kin dim ken keidokabuwo kalin sung uta ko.
Nuka adikum ban keimin so kuw.
Got kanoyama yak alam kin dim ken keibuw uta ko.
Ebadakkam ata numi kit kukumin.
Got am aket kiba ken keiyámino kalin uta ko.
Addam ata fikalanámin takadusa, kata Yesus ata biyámin takadusa.
Nuka ban keimin uyo kudá takas maek kaek abe naduw kamane Yesus so buduw.
Kidel biyámin leiw uta kudálawo kam kit moduk kala.
Nuka aket tem alokso keimin kukuw uta fakudumo kalin uta ko.
Sawa abem be mafak bá kalin umi mit.
Kukuw mafak so kukuw kidel so kinim aket tem wasi ginanin sung.
Au kalaw, Sinik Abem ata kam kin modak.
Yanol kawák uyo abid tikin kidel kuw teinokabuw kalin uta ko.
Got ami Yesus Kadais dim aket kukáyamin sung uta ko.
Got so Yu Kayak wanang kinim so sung uta ko.
Got aka Isadael kayak iyo itam sunoma banim.
Got kalfalawin sung uta ko.
Kalam biyámin kukuw uyo Got kudawal.
Wanang kinim Got afan kalin gawman sawa abem abodino kalin uta ko.
Madik imi aket dawkáyamin sung uta ko.
Kiba wanang kinim madik iyo itam liwin báyo kalin uta ko.
Yak madik iyo kanoyamaw ban keimin báyo kalin uta ko.
Faul alam wok fakudin sung bakosa uta ko.
Faul yak itamono kalbino kalin sung uta ko.
Faul ami Got afan kalin wanang kinim weng umuyam sidiwano, yakin sung uta ko.
Adik adik kalfalin weng.