26
Usia ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Kini 14.21-22, 15.1-7)
Yudali bu hearume Amasaia hora howa ibu igini Usia ibu aba henegoria kini ha aribia helo dabo helene. Usia ibu mali pira mbirani waragaria (16) hayagola Yudanaga kini hene. Ibu aba Amasaia homayagola ibu kini howa ibugua wai timbuni bialu tano mbira mini Elada winigoria ogoni waitigirunaga giha howa ibuni mo yu dai bini. Ani bialu tano ogoniha mbirale giala hole bu wiaruni mo tiga bialu lone arema bialu hene.
Usia ibu ai̱yahanda ibu taba heneneyangi howa hama ibinigo ibunaga mali pira mbirani waragaria (16) hayagola ibu kini howa ibugua mali pira duriani kira (52) Yarusaleme tanoha haru hene. Ibu ai̱ya Yarusaleme wali mini Yagolia berene. Usia ibugua Anduane Homogo turu helo ibunaga deni howa mana bayale ibu aba Amasaiahanda bialu haga wiadagua talialu bialu haga hene. Segaraiahanda Kini Usia mini mandaru talebu miaga heangi Usia ibugua Anduane Homogo mana bayuwa talialu biaga hene. Ani bialu heangi Ngode Datagaliwabehanda ibuhondo turu halu biamogo bini. Pig 41.15, 2 Bit 24.2, Dan 2.19
Ani biaga howa Usia ibugua Pilidiali baba wai bu pialu wayali howa Gada tanobi Yabane tanobi Asadodo tanobi tano uruninaga ege pabe biaru gialo wahene. Ani buwa Asadodo kawareha Pilidia dindi maruha tano gahenge wabialu ege to̱le̱ pabe bigi bini. Ngode Datagaliwabehanda Usia biamogo timbuniore biyagola ibugua Pilidialibi Meunualibi Arebiali Gurubala tanoha henerubi bibahende bo podalu wayali hene. Usia ibu hongo timbuniore hayagola Amonoalirume ibu andaneha howa ibuhondo dagisi muni miaga hene. Wali agali hapara para bu hearume ibu agali mini lene lalu Iyibi dindihayagi wali agali bu hearumebi ani laga hene.
Usiahanda Yarusalemeha wai mamage anda lu ege pabeni panga mini Pau Lagane Panga heagoriabi Uliyane Panga heagoriabi pabe bu mabu bini heagoriabi bialu mamage helo mo hongo hene. 10 Ibugua dindi ko dalu naibagahabi wai mamage haga anda luni bigi bini. Ibunaga nogo tara tara dewaore hininigo ti iba karulape nelonaga ibugua iba uli dewa dindi bare barehabi dindi bugubugu wiaruhabi tombo wigi bini. Usiahanda e hongolene hame timbuni lowa ibunaga biabe biahaga wali agalime pu mbira mini gerebi mabu barehabi dindi bayale ibane berehabi bilo helaga bini.
11 Usia ibunaga ami agali dewaore wai biagane mana mandabi hongohe bayaleore hene. Usiahanda ibunaga beba gili bia dagala biaga agali Yaiele Maseala libugua biabe ogoni bilo agali mbira Hananaia ibugua libu haru hene. 12-13 Ibunaga ami agali daosini dege handari tebirani karia halu handari duria (307,500) heneru tinaga haru haga agali daosini kirani handari waragaria (2,600) hene. Ti bibahende hongo taraore howa kini waitigi hearu hongo nakarulape hene. 14 Usiahanda ami agalihondo yandarebi humbibi mandabi tingini dambi haganebi danda timubi ege to̱le̱ ba amu holenebi miaga bini. 15 Yarusalemeha agali mandabi maru hearume wai pabeha howa timubi to̱le̱ timbunibi hono gerela howa ba amu holenaga gurayagu̱ ale wabiaga hene. Anduane Homogohanda Usia biamogo timbuniore biaabo hayagola ibu hongoore haabo howa dindi bibahendeha wali agalime Usia ibu mini leneore ka laga hene.
Usia ibu mine hayagonaga pani nenego ogo
(2 Kini 15.5-7)
16 Usia ibu agali hongohe heagola ibunaga mine holeneme ibuni mo ko hene. Ibugua Anduane Homogo ibunaga Ngode Datagaliwabe yo handalu ira hagua ngabilo mini inisenesi loma binigo delaga dabuni delole Anduane Homogonaga andaha pene. Man 32.15, 1 Kin 13.1-4, 2 Bit 25.19 17  Loma binigo mo miaga agali pira halira (80) Asaraia heba Usia haruru pene. 18 Ani haruru puwa tigua ibuhondo lalu, Usia-o í̠na ira hagua ngabilo inisenesi Anduane Homogohondo delolene nawiorego loma binigo mo miaga Arono aguanene kamaru iname dege ani bulenaga loma bini kama. Anduane Homogonaga mana puguarigo ibugua í̠ biamogo nabulebira. Í̠ ibunaga anda loma binigo ogoriani howa abale tagira pu, lene. Har 30.7-8, Dag 3.10, 16.39-40, 2 Bit 19.2
19 Usia ibu inisenesi delagane be yalu lomabu delagane dabu kawareni heyu howa ibugua loma binigo mo miaga biaruhondo keba timbuni hene. Keba timbuni ho hearia ibunaga wanakuini ge hamua ale tagira ibini. 2 Kin 5.25-27 20 Ani biyagola Asaraiabi loma binigo mo miaga maru biarubi Usia handawa bialu mogo timbuni lowa ibuhondo abale tagira pu lene. Anduane Homogohanda pani ngiyago hondowa Usia ibu abaleore tagira pene.
21 Ge hamua ale ogoni dabi habe naheore bu haabo haganego Usia ibu kini andaga yu wahalu ibuni hangu anda mendeha hama pialu Anduane Homogonaga andahabi pobe nahe hene. Ani hayagola ibu igini Yodamahanda kininaga biabe bulene wiaru bialu kini andagabi Yuda dindi bibahendebi ibuni handaya ho hene.
22 Biabe maru Kini Usiahanda bialu henedarunaga Anduane Homogonaga mana latagi haga Emoso igini Aisaia ibugua mbuga mbira ngagoha gilibu winigo nga. 23 Kini Usia homayagola tigua ibu ge hamua ale biyago hondowa ibu kini hora hagaha ndo ibu mamaliru hora haga dindi wini wiagoha dege hora hene. Ani hora hayagola ibu igini Yodamahanda ibu aba henegoria Yuda dindiha kini ha aribia hene. Ais 6.1

26:5: Pig 41.15, 2 Bit 24.2, Dan 2.19

26:16: Man 32.15, 1 Kin 13.1-4, 2 Bit 25.19

26:18: Har 30.7-8, Dag 3.10, 16.39-40, 2 Bit 19.2

26:19: 2 Kin 5.25-27

26:23: Ais 6.1