^
ABOSOLO
Ngode Datagaliwabehanda ibu Dinini ngulebero lenego ogo
Yasu Dahuliya andaga iraga henego ogo
Mbirali Yudasa pani ho aribia helo dabenego ogo
Ngode Datagaliwabe Dinini dalinigo ogo
Pidahanda bi mana laminigo ogo
Wali agali dewaoreme mini beregedalu baboraya binigo ogo
Keriso hameigini howa mana bayale binigo ogo
Agali ge kohe mbira dabi henego ogo
Pidahanda Anduane Homogonaga andaha howa mana laminigo ogo
Pida Yonela garabaya andaha helenego ogo
Yasu mana yu tiga biarume Ngode Datagaliwabehondo, Elahe holene ngi, lenego ogo
Tinaga mbirale wiaru tale binigo ogo
Ananaia Sabairala libugua binigo te ogo
Agalime nabiagane alebi nahendene alebi binigo ogo
Dahuliyalime abosolo biaru garabaya golope henego ogo
Abosolo biarume gi nahe howa bi lenego ogo
Gamalielehanda bi lenego ogo
Abosolo biarume Yasu mininaga taga pani turu howa nenego ogo
Biamogo biaga agali kariali dabenego ogo
Yu agali marume godi lole Sibeni minu yalu penego ogo
Sibenihanda Ganisolo agali biaruhondo bi lenego ogo
Sibeni homelo to̱le̱me bo wahenego ogo
Solohanda Keriso hameigini hearu mo tandaga henego ogo
Samaria wali agalihondo Bi Mana Debene laminigo ogo
Pilibihanda Idiobia agali mbirahondo Bi Mana Debene laminigo ogo
Solohanda Yasuhondo mini mbiraore winigo ogo
Solo Damasagasani howa Yasu mana lamialu henego ogo
Solo ibu Yarusaleme penego ogo
Pida ibu Lida tanonibi Yoba tanonibi howa bialu henego ogo
Dahuliyali mbirame Koniliasa bi laminigo ogo
Pidahanda de gandeba hendenego ogo
Pida ibu Koniliasa andaga penego ogo
Pidahanda bi mana laminigo ogo
Ngode Datagaliwabehanda wali agali tara tarahondo ibu Dinini minigo ogo
Pidahanda wali agali Yasu mana yu tiga biaga Yarusalemeni hearuhondo bi laminigo ogo
Keriso hameigini Andiogo dindini henego ogo
Yamese homelo benegobi Pida dariba henegobi ogo
Pida golope henego ogo
Herodo homenego ogo
Banabasa Solola dabowa, Libu pudaba, lenego ogo
Banabasa Solola Saibarasani howa binigo ogo
Pisidia dindinaga tano Andiogo penego ogo
Polo Banabasaleme Aigoniama tanoni howa binigo ogo
Polo Banabasalame Lisidarani howa binigo ogo
Siria dindinaga tano mini Andiogo libu dai binigo ogo
Mana lo tiga bule Yarusalemeni ngoai henego ogo
Wali agali tara tara Yasu mana yu tiga bu hearuhondo beba pelenego ogo
Polo Banabasalame lai lalu hangu hangu henego ogo
Timodi ibu Polo Sailasala heba penego ogo
Polohanda Toroasani howa de gandeba hendenego ogo
Lidiahanda Yasuhondo mini mbiraore winigo ogo
Polo Sailasala Pilibaini garabaya binigo ogo
Polo Sailasalame Tesalonaigani howa binigo ogo
Polo Sailasalame Beriani howa binigo ogo
Polo Sailasalame Adeneni howa binigo ogo
Polohanda Korindini howa Yasu mana lamialu henego ogo
Siria dindinaga tano Andiogo Polo dai binigo ogo
Aboloso ibu Ebesanibi Korindibi Yasu mana lamialu henego ogo
Polo Ebesani howa Yasu mana lamialu henego ogo
Sibanaga iginirume binigo ogo
Ebesani howa gungu binigo ogo
Polo ibu Masedoniabi Agaiabi penego ogo
Polohanda Yudigasa mo heya henego ogo
Toroasani howa Miledasa penego ogo
Keriso hameigini Ebesani hearunaga agali ala hene miniwi hearuhondo Polohanda bi lamialu penego ogo
Polo ibu Yarusaleme penego ogo
Yarusaleme puwa Polohanda binigo ogo
Yu agali hearume Polo mininigo ogo
Polo ibunime, Agua biru, lalu bi tene lenego ogo
Polo ibuni Yasuhondo mini mbiraore pigane winigo te laminigo ogo
Anduane Homogohanda Polohondo, Wali agali tara tarahondo bi mana lamule pu, laminigo ogo
Polohanda Ganisolo agali hearuhondo bi lenego ogo
Yu agalirume Polo homelo bole manda manda bu henego ogo
Gabumane haru haga Peligisi hearia Polo haru penego ogo
Yu agalime, Polo ko biya, lenego ogo
Polohanda Peligisi hale helo bi lenego ogo
Polohanda Peligisibi ibu one Durusilabihondo bi lenego ogo
Polohanda, Lomonaga Kini karia godi lo polebero, lenego ogo
Pesedasahanda Polonaga te Agiriba laminigo ogo
Polohanda Agiriba hale helo bi lenego ogo
Polo ibuni Yasuhondo mini mbiraore pigane winigo te laminigo ogo
Polo ibuni biabe bialu hene te Agiriba laminigo ogo
Polo ibu iba sibini biralu Lomo pole penego ogo
Iba sibi ibani wiaria puyabu timbuni ibinigo ogo
Iba sibi podo baga binigo ogo
Polohanda Malada dindini howa binigo ogo
Polo Malada howa Lomo penego ogo
Polohanda Lomoni howa Yasu mana laminigo ogo