^
MADIU
Yasu Keriso mamali hama ibiniru uru
Merihanda Yasu Keriso taba henenego ogo
Dindi kaundia ni tagira ibiragohayagi howa agali ibiniru ogo
Yo pialu Iyibi penego ogo
Waneiginiru bo wahai henego ogo
Yosebe halu ti Iyibi howa dai binigo ogo
Baboraya biaga Yonehanda bi mana lamialu henego ogo
Yonehanda Yasu baboraya bia henego ogo
Dama Heyolabeme Yasu ko mo bia habehedabe hondole ba hendenego ogo
Yasuhanda Galilini biabe pigane tenialu bialu henego ogo
Yasuhanda agali maria wena minagaru olenego ogo
Yasuhanda mana lawai ha warago bo wiaru mo dabi ha bialu henego ogo
Yasuhanda hari weagoria howa bi mana laminigo ogo
Turu holene ngago ogo
Ibi wá holenelanaga galone ngago ogo
Mosese heneyangi Mana lowinigonaga te ogo
Keba holenenaga mana ogo
Wali agali kayu bulenenaga te ogo
Wali agali dabu buwa waharanaga mana ngago ogo
Mbirale mbira buleore bero lalu bi lowini ngago ogo
Pani badai bulenenaga mana ngago ogo
Waitigi karuhondo gubalini holenenaga mana ngago ogo
Biamogo bia holenenaga mana ngago ogo
Ngode Datagaliwabehondo bi lolenenaga mana ngago ogo
Tomo nane holenenaga mana ngago ogo
Dahuliya andagani homogo holenenaga mo do holene ngago ogo
Tingininaga wá holene ogo
Ngode Datagaliwabebi tínaga mbirale ngamirubi ogo
Marume birago tígua daba ki bulene nawigo ogo
Ngi, lolenebi tai bulenebi, Panga dugua, lolenebi ogo
Panga haraba dorogone anda polene ngago ogo
Irame lini daganegonaga te ogo
I̱na tí manda nabialu nabido lolebero, lenego ogo
Agali kirame anda binigo ogo
Yasu ibugua hongo taraore yu howa mana lawai henego ogo
Yasuhanda agali mbira mo dabi henego ogo
Yasuhanda ami haru haganaga biabe bia haga mbira mo dabi henego ogo
Yasuhanda wali agali dewa mo dabi haga binigo ogo
Yasu piyadagua haruru poa ho heneru ogo
Yasuhanda puyabu ibalahondo bi lenego ogo
Yasuhanda agali kiraha dama daraga hearia wara tagi henego ogo
Yasuhanda agali mbira kuduguhe mo dabi henego ogo
Yasuhanda Madiu olenego ogo
Tomo nane hagane mana winigo ogo
Yairasa wanebi wali Yasunaga agani ela hayagobi te ogo
Yasuhanda agali de kohe kira mo dabi henego ogo
Yasuhanda agali mbira bi nalaga hene mo dabi henego ogo
Yasuhanda wali agali bibahende dara hai ho henego ogo
Yasuhanda abosolo homberiali (12) dabenego ogo
Homberiali (12) biarume biabe bule purogo lenego ogo
Mo tandaga holene tagira ibulebira, lenego ogo
Ngode Datagaliwabehondo hangu gi ho holene ngago ogo
Kerisonaga kogoni lalu latagi holenebi Kerisohondo erembira mulenebi ogo
I̱na mo palia holene yalu ndo mo wai bia holene yalu ibiru, lenego ogo
Emena mulene ngago ogo
Baboraya biaga Yonehanda bi lawia hayago lamule penego ogo
Tano maruha wali agalime mini mbiraore nawi henego ogo
Yasuhanda, I̱ kogoria ha̱lo̱ birule íbu, lenego ogo
Sabada horongi biabe nabiaga winigo ogo
Agali mbira gi kohe henego ogo
Ngode Datagaliwabenaga Biabe Bia Haga dabo helenego ogo
Yasu dama Heyolabelanaga te ogo
Irame lini daganegonaga te ogo
Agalime nabiagane ale bia, lenego ogo
Dama mbira lone dai binigo ogo
Yasu ai̱ya hamenerunaga te ngago ogo
Bi yobage lowa tomo egene polama pene lenego ogo
Bi yobage lolene irane winini lenego ogo
Bi yobage lenegonaga lone garealo minigo ogo
Bi yobage lowa egene ko mbira widi alenaga te lenego ogo
Bi yobage lowa ira masada egenenaga te lenego ogo
Bi yobage lowa yidi te lenego ogo
Bi yobage hangu lowa laminigo ogo
Egene ko mbira widi alenaga bi yobage lamiyago lone garealo minigo ogo
Bi yobage lowa muni dindiha do hene lenego ogo
Mbirale mbira mini pealonaga yobage lowa lenego ogo
Bi yobage lowa wena nunaga te lenego ogo
Mana gahengebi ala tawebi ngago ogo
Nasarete wali agalime Yasu hame nale henego ogo
Baboraya biaga Yone homenego ogo
Wali agali dewaoreme tomo no karula penego ogo
Yasu ibani penego ogo
Yasuhanda wali agali Genesareteni warago bo wiaru mo dabi henego ogo
Mamalime ilili biagane winigo ogo
Wali agali mo ko hagane tene ogo
Wali mbirame Yasuhondo mini mbiraore winigo ogo
Yasuhanda wali agali dewa mo dabi henego ogo
Agali hangu daga lalu daosini mariame (4,000) tomo no karula penego ogo
Agalime nabiagane ale bia, lenego ogo
Perisi agalibi Sadiusi agalibinaga yidi te laminigo ogo
Pidahanda, Mbirali Dabo Helenego ibulebira lowinigo í̠ore kegoni, lenego ogo
Yasuhanda ibuni tandaga nalu homolenenaga te lenego ogo
Yasu mo tara ho hearia ti de hendenego ogo
Yasuhanda igiri mbiraha dama hearia wara tagi henego ogo
Yasuhanda ibuni homolenenaga te halu mende lenego ogo
Ngode Datagaliwabenaga anda dagisi muni minigo ogo
Bolangua ho kago aibe, lenego ogo
Ina ko mo bia holene te lenego ogo
Bi yobage lowa nogo sibi mbira ereba hene lenego ogo
Í̠ hamene mbirame ko biragola bulenego ogo
Bulene nabulenebi ngago ogo
Bi yobage lowa biabe bia hagame ko doma nahaga hene lenego ogo
Agalinime one waholene nawi, lenego ogo
Yasuhanda waneigini emene mo turu henego ogo
Agali daliahe mbira homogo henego ogo
Agalime gerebi mabu biabe binirunaga te lenego ogo
Yasuhanda ibuni homolenenaga te halu tebone lenego ogo
Igiri kiranaga ai̱yahanda Yasuhondo, Mbira bia, lenego ogo
Yasuhanda agali de kohe kira mo dengala henego ogo
Yasu Handame Haga Kini ale howa Yarusaleme anda penego ogo
Yasuhanda Anduane Homogonaga andaha anda puwa binigo ogo
Yasuhanda poge ha henego ogo
Yasu í̠ hongo yu kegoni aiwa ngiyabe, lenego ogo
Bi yobage lowa igiri kirame bini te lenego ogo
Bi yobage lowa, Gerebi mabu hondo ha halimu, lenego ogo
Bi yobage lowa, Wali dabu bialu tomo dawa wini, lenego ogo
Dagisi muni mulene ngabe nawibe, lenego ogo
Homenego agua heyuledabe, lenego ogo
Ngode Datagaliwabehanda mana lo wialu duniniore lo ngago ogo
Mbirali Dabo Helenego ibulebira lowinigonaga hale henego ogo
Yasuhanda, Mana lowinigo lawai haga karubi Perisi agali karubi de hondo halimu, lenego ogo
Yasuhanda tombene hondo kihe hearuhondo bi hongo howa lenego ogo
Tínaga pani nolene ogobi wulebira, lenego ogo
Yasu ibu Yarusalemeni hearu gubalini ho henego ogo
Yasuhanda, Anduane Homogonaga anda gialo waholebira, lenego ogo
Mo ko holenebi mo tandaga holenebi wulebira, lenego ogo
Hiriribi Gibiore Hondolene tagira ibulebira, lenego ogo
Agali Hole Ibiyago lone ibulebirago ogo
Yasuhanda pogenaga te lenego ogo
Horo ogo angiore bulebiralo mbiralime manda nabi ka, lenego ogo
Biabe bia haga mini bilinahe nahelanaga te ogo
Bi yobage lowa wandari pirame binigo te lenego ogo
Bi yobage lowa biabe bia haga tebiralime bini te lenego ogo
Daba ki bumaro bulebirago ogo
Yasu homelo bole manda manda binigo ogo
Wali mbirame Yasu haguaneni weli ngabi odo winigo ogo
Yudasahanda Yasu ndelole penego ogo
Yasu ibunaga talima piaga heba Bolangua Halu Penego Horonaga tomo nenego ogo
Anduane Homogonaga tomo nenego ogo
Yasuhanda, Pidahondo Í̠na i̱ manda nabido lolebere, lenego ogo
Yasu ibu Gedemani puwa Ngode Datagaliwabela bi lalu henego ogo
Yasu mininigo ogo
Ganisolo agalirume godi lelo Yasu haru penego ogo
Pidahanda, Yasu manda nabido, lenego ogo
Yasu Pailate hearia haru penego ogo
Yudasa homenego ogo
Pailatehanda Yasuhondo, Yu wali agalinaga handame haga kini í̠ kebe, lenego ogo
Yasu homelo ba, lenego ogo
Ami agalirume Yasu mege binigo ogo
Yasu ira bangani ba para henego ogo
Yasu tongolo minigo ogo
Yasu tingini hora henego ogo
Egeanda mamage henego ogo
Yasu ibuni mo heya henego ogo
Mamage hayarume lama piyagola hale howa binigo ogo
Yasu ibunaga talima piaga biaru hearia ha pani henego ogo