^
Luk
Manö nöd
Ejol, ber mɨhau Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb yag daunabil, a ga
Ejol apöm Maria nɨp haga, “Jisas yag daunabön,” a ga
Maria am nubi Ilisabed nɨp nɨŋa
Maria God hib nɨpe hagö adö ara
Ilisabed ñɨ nɨpe Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb u nɨp yag daua
Sekaraia God hib nɨpe hagö adö ara
Maria Jisas yag daua
God ejol ap kaj sipsip mukep bɨ gau kalɨp haga
Kaj sipsip mukep bɨ gau am Jisas nɨp nɨŋla
Josep Maria ber mɨhau Jisas nɨp dam God sabe ram u ud arlö
Bɨ Simion aip nɨbi Ana aip Jisas nɨp nɨŋmil mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨlö
Ber mɨhau Jisas ud ado gɨ Nasared arlö
Jisas nɨpe God sabe gep ram u ara
Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb manö hag ña
Herod Jon nɨp nagɨ la
Jon Jisas nɨp ñɨg pak ña
Jisas nɨhi bɨ
Seden Jisas nɨp manö piral haga
Jisas ram mɨnöŋ Galili iƚ göm manö hag ña
Nasared nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udagla
Jisas kɨjaki aiön pi hag höŋ yua
Jisas nɨbi bɨ iru nöp gö kamɨŋ la
Jisas ram mɨnöŋ mɨgan rɨmnap amöm kalɨp manö hag ña
Jisas hagö kabsaƚ iru nöp udla
Jisas, bɨ wös hapeb la ap gö, kamɨŋ la
Jisas, bɨ ñɨmagö ma kɨƚa ga ap gö, kamɨŋ la
Jisas bɨ nɨpe Lipai nɨp uda
God nɨp sabe gep gasɨ u nöp nɨŋöm nan magö ñɨŋagla
“Yɨharɨŋ mɨdep ñɨn i nɨhön gɨnɨg anɨg gabim?” ö gɨla
Jisas, bɨ ñɨmagö pɨno ga ap gö, kamɨŋ la
Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ uda
Nɨbi bɨ iru nöp Jisas mɨdeia au aula
Nɨbi bɨ mög gep rö gau hainö mɨñ mɨñ gɨnaböl
Kale nɨŋ aij gɨmim
Koƚmaƚ kale gau kalɨp mɨdmagö lɨmim
Nɨbi bɨ gau kalɨp manö kub hagagmim
Mab aij pɨlöp, mab naij pɨlöp
Bɨ mɨhöp ram mɨhöp gɨlö
Jisas bɨ wög gɨ ñeb ap gö kamɨŋ la
Jisas nɨbi adu ñɨ nɨpe uma u nɨp gö, kamɨŋ ara
Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb bɨ nɨpe mɨhöp Jisas nɨŋnɨg arlö
Bɨ si udmɨdöp nɨbi ap
Nɨbi rɨmnap Jisas aip arla
Gɨñbɨƚ magö rö u, manö hod rɨk haga
Jisas, gɨñbɨƚ magö u manö hod rɨk haga u, manö iƚ u haga
Hapö lau pi gagep
Jisas nɨme nɨmam bɨ gau
Jisas hagö, yɨgön kub udeia u ur ga
Bɨ kɨjaki aiön pi halö u, Jisas gö, kamɨŋ la
Pai ap uma Jisas gö uraka; nɨbi ap Jisas nɨp ud nɨŋö kamɨŋ la
Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ gau hag ke ke yua
Herod gasɨ iru nɨŋa
Jisas nɨbi bɨ iru nöp nan ñɨŋeb ñö ñɨŋla
Pida haga, “Ne Krais u,” a ga
Jisas haga, “Umem kauyaŋ uraknabin,” a ga
Jisas hañ romaŋ nɨpe u ke yabɨƚ la
Ñɨ pro kɨjaki abaŋ ala ap Jisas gö, kamɨŋ la
Jisas, “Yɨp mumug gɨnaböl,” a ga
An nɨbi bɨ kub mɨdeinaböl?
Sameria kai Jisas nɨp udagla
Bɨ ap Jisas nɨp haga, “Yad ne aip ajeinabul,” a ga
Jisas bɨ nɨpe iru nöp hag yuö am ram mɨnöŋ ke ke arla
Pen ilön kub udnaböl
Bɨ nɨpe hag yua gau ado gɨ aula
Jisas Nap God nɨp aij a ga
Jisas, bɨ aij Sameria nɨbö u, manö hod rɨköm haga
Jisas nɨpe Mada Maria añɨl mɨhau ram kale ara
God nɨp sabe gɨnɨg, anɨg göl rö hagmim, a ga
Jisas Seden kƚö udöm nan gagep rö gab, a gɨla
Kɨjaki aiön pi nan gau kauyaŋ ado gɨ aunɨm rö löp, a ga
Nan ap ke gö nɨŋun, a gɨla
Sɨb aŋ gau rö mɨdagaimim
Kale Perisi prɨ halö mɨdpim, a ga
Nan pi göm gɨpal gau waiö nɨŋnaböl
God nɨp nöp pɨñɨŋ gɨmim
Jisas nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim u, nɨbi bɨ gau waiö hagmim
Nan iru udun, a gɨmim, gasɨ u nɨŋagmim
God hanɨp abad mɨdeinab, a gɨmim, gasɨ iru nɨŋagmim
Ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au nan aij aij ud magum gɨmim
Gɨjɨn gɨmim mɨdaimim
God nɨp wög gɨ aij gɨmim
Nɨbi bɨ rɨmnap Jisas nɨp udagöm asɨk ke ke lɨnaböl
Krais u auub a göm nɨŋagla
Bɨ nöp manö kub hagnab u aip manö ud asɨkmim
Kale nan si nan naij gɨpim u arö gagnabim u, umnabim
Mab ap magö pɨlagöp
Jisas nɨbi jöl magö dudu ga u gö, yɨdun ga
Mab masded magö u, manö hod rɨköm haga
Ajöŋ pro u
Jisas Jerusalem nɨŋö mög ga
Jisas, bɨ ñɨmagö ma hu ga ap nɨp gö, kamɨŋ la
Hon hib kub mɨdeiaŋ, a gɨmim, gasɨ u nɨŋagmim
Nan kub ñɨŋnaböl u, manö hod rɨköm haga
Gasɨ nɨŋ aij gɨmim, yɨp lau adö aumim, a ga
Kaj sipsip ap ur ga
Mani kabö magö ap ur ga
Ñɨ ap nap nɨp arɨk ara u, manö hod rɨköm haga
Bɨ wög abadep bɨ u, manö hod rɨköm haga
Bɨ mani halö bɨ ap aip, Lasaras aip
Nan si nan naij gep magö u
Nɨŋ udep magö u
Bɨ wög gɨ ñeb ap wög nɨpe
Bɨ unbö sɨduŋ laŋ wös gɨsa la gau, Jisas gö, kamɨŋ la
God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab
Bɨ manö ud asɨkep ap, nɨbi adu ap
Bɨ Perisi ap, bɨ dakɨs udep ap
Jisas ñɨ pai pro gau kalɨp ud nɨŋa
Juda bɨ kub ap nan iru mɨdeia
Jisas kauyaŋ, “Yɨp al pak lɨlö, umem uraknabin,” a ga
Jisas bɨ amgö we ga u gö, amgö ñɨl nɨŋa
Sakias, bɨ dakɨs udep ap
Bɨ unbö sɨduŋ laŋ mani udla u, manö hod rɨköm haga
Jisas Kiŋ rö Jerusalem ara
Jisas Jerusalem nɨŋöm mɨɫöŋ ga
Jisas God sabe gep ram raul mɨgan yaŋ ara
“Nöp an hagö anɨg gɨ ajabön?” ö gɨla
Bɨ wain wög adɨŋ abad mɨdeila gau, manö hod rɨköm haga
“Rom bɨ kub Sisa nɨp dakɨs ñun aka wasö?” gɨla
Nɨbi bɨ uraknaböl u, hag nɨŋeb ap
“Nɨhön gɨnɨg yɨp Mesaia a göm nɨŋagpal?” ö ga
Lo manö hag ñeb bɨ gau gɨpal rö gagmim, a ga
Nɨbi adu ap God nɨp nan kub ña
God sabe gep ram u gɨ naij gɨnaböl, a ga
Hainö mɨŋör kub aunab, a ga
Jerusalem gɨ naij gɨnaböl, a ga
Bɨ Ñɨ nɨpe mailö halö aunab, a ga
Mab wasɨŋad u, manö hod rɨköm haga
Nɨŋ aij gɨmim mɨdaimim, a ga
Judas Jisas nɨp mumug ga
Pasopa nan ñɨŋnɨg gɨjɨn gɨla
Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp bred wain ña
Bɨ nɨpe gau, “Kale wasö, yad nöp bɨ kub mɨdpin,” a gɨla
Pida, “Jisas nɨp nɨŋagpin,” a gɨnab
Mani rin, wadɨ, ru mɨlö kɨd
Jisas Olip Dum au Nap nɨp sabe ga
Jisas nɨp ud sɨsɨ lɨla
Pida, Jisas nɨp nɨŋagpin, a ga
Jisas nɨp hag juöl gɨ, pakla
Juda bɨ kub manö ud asɨkep gau Jisas nɨp manö kub hagla
Gapna Pailod Jisas nɨp manö nɨŋa
Jisas nɨp dam kiŋ Herod mɨdeia au arla
Juda nɨbi bɨ gau, “Jisas nɨp al pak lɨmim,” a gɨla
Jisas nɨp mab ba laŋ cɨpɨƚ pak lɨla
Jisas uma
Josep nɨpe Jisas hañ romaŋ dam rɨgöl ga
Jisas uraka
Bɨ mɨhöp ram rɨƚɨg agƚö Emeas arlö
Jisas bɨ nɨpe gau nɨp waiö nɨŋla
Jisas ap ran jak ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au ara