4
Setänä iqu, Jisasi Ique yamwiqä äwimiŋqeŋqä* Matiu 4:1-11; Makä 1:12-13
1-2 Iŋgaŋi Dŋä Äŋguä Iqu Jisasi Iqueqä äwqä imä kuapänä muŋgaŋga, Iqu aŋgu wätŋqä, eqä Jotänä iuŋi ävämakqe. Iqisaŋi Dŋä Äŋguä Iqu Jisasi Ique iwimäkqaŋgi, Iqu aŋä avqŋqä imä hiunji 40 äpmakqe. Iqu iu pmetaŋga, Setänä iqu, Jisasi Iqu suqä quvqä imäkätŋqä duŋqä yamwiqä äwimiŋqe. Imŋi Jisasi Iqu buayä maŋqä äpmenjaqänäqe, hiunji yäpakä iqueŋi Iqu buayä dä äwikqe.
Iŋgaŋi Setänä iqu, “Si Goti Hanjuwä Iqueqä Ymequki etaŋgutqe, hikä tqu buayä kunmäknätŋqä, kukŋuä tuvä” ätukqe.
Iŋäqe Jisasi Iqu kimaŋi, “Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui tii äqänä.
Ämaqe buayä dutanä pmeqä hmanjqä’ ” Kukŋuä-suqä 8:3 ätukqe.
I tquaŋga, Setänä iqu ätuma äyäqe, aŋä-himqä eeqänäŋä qua täuŋi maqänä ämotquakqe. Ämotquetä tii ätukqe. “Aŋä-himqä eeqänäŋä täuŋi, nyi Si misŋqä ktapmqänä. Itaŋi, Si yoqä naqä qondŋqinyä. Nätmatqä eeqänäŋi, ŋqä ae änyimäŋgqeqä. Itaŋgi nyi ämaqä hŋque wimqä etaŋgutqä di, nyi äwimqänä. Iŋi Si qoŋä änäuktäutnä, nyaqä yoqe haqeu mamäuqaŋgtqe, eeqänäŋä tä Tqä hiäŋqiyä” ätukqe.
I tquaŋga Jisasi Iqu kimaŋi, “Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi tii äqänä,
‘Si qoŋä äuktäutnä, Goti Hanjuwä tqä Naqä Iqueä yoqenä haqeqä ämamäutnä, wäuŋui Iqueqenä iqaŋginyä’ äqänänä” Kukŋuä-suqä 6:13 ätukqe.
Itaŋi, Setänä iqu Jisasi Iqueŋi, Jerusälemäŋqä ätumä äwäqe, hiqäva-imäkqä aŋä atääqä yäŋgisa ätqäteqe, “Si Goti Hanjuwä Iqueqä Ymequki etaŋgutqe, qua mäŋi ikuapmäuvä. 10 Ii tiinjqä. Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi tii äqänä.
‘Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä eŋätqe, si äŋguä mikipŋqänä ätuäŋqiyä. 11  Iŋi tqä yuki, hikä iu hui matäveqä isŋqä diŋqe, iqua hipae hevqä mäkiqutäpŋqäuä,’ äqänän䔧 Apqä Bukä 91:11-12 ätukqe.
12 I tquaŋga Jisasi Iqu kimaŋi tiiŋä ätukqe. “Bukä iuŋi tii äqänä.
‘Si Goti Hanjuwä tqä Naqä Ique, yamwiqä mävqä panä’ äqänänä”* Kukŋuä-suqä 6:16 ätukqe.
13 Iŋgaŋi Setänä iqu, Jisasi Iqueŋi yamwiqä eeqänäŋi qäpu äväqe, hea hŋgaŋqä hiŋuä äqänä pmetŋqä diŋqä ävämakqe.
Jisasi Iqu, Galili iuta wäuŋuä ipäqäkqeŋqä Matiu 4:12-17; Makä 1:14-15
14 Iŋgaŋi Dŋä Äŋguä Iqueqä yäŋänäqŋqä ditä qäsä, Jisasi Iqu Galili duŋqä aŋgumä äukqe. Ämaqä iqi pmeqe, Iquenyqä qätä äwikuwi. 15 Iqi äpme, iquauqä aŋä aquväqŋqä iu näqŋqä äväkiqe, ämaqä eeqänäŋä iuqä hiŋuä iqi, yoqä naqä täŋä-qu emiŋqe.
Nasäretqätaŋä iqua, Jisasi Ique tuwä äwikuwiŋqä Matiu 13:53-58; Makä 6:1-6a
16 Iqisaŋi Iqu Nasäretqäŋqä, aŋä Iqu hiŋuiqänä äpme naqä ekqä duŋqä ävämakqe. Iqi ätimäuqe, Iqueqä suqä dunä itä, Sämbatqä hiunji hapä pmeqäŋgaŋi, aŋä aquväqŋqä yäŋgisa äpeyätä, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui a täutŋqä ätqäukqe. 17 Ämaqä hiŋuä-tqä Asayä iqu bukä äqäkqe, ämaqä bukä miqä iqu ämetä, Jisasi Ique vqaŋga, Iqu ävatäqe, kukŋuä tiiŋä qänätaŋgi äqunätä a ätäukqe.
18  “Dŋä Äŋguä Iqu nyaqä yäpä tämä äpmenä. Ii tiiŋiqä. Naqä Iqu nyi ätenjikqe. Qokä-apäkä nätmatqä maeqä du, Iqueqä kukŋuä äŋgui awä tumqätä, ämaqä guä pmetaŋguwä iquau, ‘Hiŋginä upŋqeqä’ tumqätä, ämaqä hiŋuä quvqä iquau-pqe, ‘Hiŋuä aŋgu qämbŋqeqä’ tumqätä, itaŋga ämaqä, huizi iqua mändi kittqiyätqätaŋguwä iquau, qanyä pmapŋqä iwimäkqämqä änändowatkqeqä. 19 Hea Naqä Iqu ämaqe äŋguä iwimäkäniqeŋqä äpätŋqe, qäqiqiyqä’ awä tquämqä änändowatkqeqä§ Asayä 61:1-2 qänätaŋgi a ätäukqe.
20 Jisasi Iqu a qäpu ätäuäqe, bukä ämuänyätä, aŋgi äväqe, quamä äpmakqe. Iŋgaŋi, ämaqä aŋä aquväqŋqä iu äpmamiŋuwä iqua, qu eeqänä Jisasi Ique hiŋuä yäŋänäqŋqä äqunmiŋuwi. 21 Iiŋä iqaŋguwäŋga, Iqu tii ätukqe. “Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä bukä täu äqänäŋqä tä, he qätä äwiyäŋuwä iuŋi, täŋga ätimäuqiyä.”
22 Iqu i tquaŋga, eeqänäŋä iqua Iquenyqä yeeqä ipu, kukŋuä äŋguä ätpiyi, Iqu kukŋuä äŋguänäŋä tquaŋgqeŋqä kŋuä kuapä indqämbiyi, tiiŋä ätŋguwi. “Tä Josepä iqueqä Hikŋiqueqä. Kukŋuä tä, Iqu äŋgisa ämetä tqiyä?”
23 Jisasi Iqu kimaŋi, tii ätukqe. “Ämaqe quamä äŋguänäŋä pmeqeuŋqä kukŋuä ätätqäŋuwä-paŋi, he ‘Si duuta iqukiyqä. Tqä-täuä äŋguä imäkinyä’ ändpiyi, itaŋga ‘Nätmatqä Si Kapänamä imäkŋiŋqe, ne qätä äwiyququeqä. Iŋäqe Tqä aŋä täqiŋi, asä i imäkiyä’ dpŋqeqä” ätukqe.
24 Iŋgaŋi Iqu tiiŋä-pqe inä ätukqe. “Nyi naqä-qakuä etqänä. Ämaqe, hiŋuä-tqä quwqä aŋä-himqä iutaŋä iquenyqe, qu yeeqä miqä ipŋqäuä. 25 Nyi naqä-qakuä tiiŋä-pqä etqänä. Kiŋganäŋi, Laisa iqu pmetaŋgaŋi, quväukui hŋquaqui-hŋque, qaŋui 6 iunä piyä maqiyqä itä, buayä dä naqänäŋä ätimäukqeqä. Iŋgaŋi apäqŋqä kuapänä hiua, Israitqä iu äpmamiŋuwiqä. 26 Iŋäqe Goti Hanjuwä Iqu Laisa iqueŋi, apäqŋqä iuautaŋä huinyqä mändowatqä danä ikqeqä. Oeyä. Iqu iqueŋi, apäqŋqä yäpaqäŋgisaŋä aŋä-himqä Säläpatqä pmeqä huinyqä, aŋä-himqä naqä Saitonä iŋgisaŋqä ändowatkqeqä. 27 Tiiŋä-pqä emiŋqe. Hiŋuä-tqä Elisa iqu pmetaŋgaŋi, qokä-apäkä wänyimäŋqä-täŋä kuapä Israitqä iu äpmamiŋuwiqä. Iŋäqe, eeqänäŋä iquauqä wänyimäŋqä qäpu maeqä da ikqe. Naimänä, qua Siliya pmeqä iqunä, äŋguä imäŋgqeqä” ätukqe.
28 Jisasi Iqu e tquaŋga, ämaqä aŋä aquväqŋqä iu äpmamiŋuwä iqua, kukŋuä qätä iiŋä äwipiyi, qu eeqänä äwqä tnäŋä naqänäŋä äwiŋgqe. 29-30 Iiŋä ipiyi, iqua ävaupu, Iqueŋi aŋä-himqä yäpaqäŋgisa äkiwqatämäkuwi. E imäkäpiyitaŋi, qoqoŋä, aŋä-himqä iu mätnätaŋgqä yäŋgisaŋi, iwaqä bu ävqutäumanä-tpu, ätuma yqaŋguwäŋga, Iqu quvaqä awä iqisa äqupäwuŋga äwekqe.
Jisasi Iqu, ämaqä dŋä quvqä-täŋä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä* Makä 1:21-28
31 Iqisaŋi Iqu Kapänamä, aŋä-himqä Galilisäŋä iŋgisaŋqä äwäkqe. Sämbatqä hiunji hapä pmeqäŋgaŋi, Iqu ämaqä iquau näqŋqä äwimiŋqe. 32 Iŋgaŋi Iqu, yoqä-täŋä-qu tquaŋgqeŋqä, qu qätä äwiyäpu, yäuŋuä ikuwi.
33 Iŋgaŋi, ämaqä dŋä quvqä-täŋä aŋä aquväqŋqä iu äpmamiŋqä hŋqu ämävauqe, maŋä yäŋänäqŋqä tiiŋä ätukqe. 34 “Äi! Jisasi Nasäretqätaŋä Iquki, Si squä nemäkätŋqäwä? Si ne qui nemäkätŋqä äpŋätanä? Nyi Sinyŋqe näqŋqä eŋänä. Si Goti Hanjuwä Iqueqä Ämaqä Jänänäŋä Iqukiyqä” ätukqe.
35 E tquaŋga, Jisasi Iqu yäŋänäqŋqä tii ätukqe. “Si kukŋuä matqä panä. Ämaqä iqueŋi huätä vämayä!” E tquaŋga, dŋä quvqä iqu, iqueŋi qu-täŋä awä iqi qua mäŋi äkimäuqe, ique qui mimäkqä itä ävämakqe.
36 Ämaqe yäuŋuä ipiyi, tii ätŋguwi. “Kukŋui äkitaŋäwä? Iqueqä yoqetä yäŋänäqŋqä iutatä tquaŋga, dŋä quvqä iqua qätä äwiyäpu ävämeqäuä.” 37 Jisasi Iqu nätmatqä iiŋä imäkkqeŋqä tiwiqe, aŋä-himqä im-imä äwekqe.
Jisasi Iqu, Pitä iqueqä känemisä, ämaqä kuapänä hŋquautä, äŋguä iwimäkkqeŋqä Matiu 8:14-17; Makä 1:29-34
38 Jisasi Iqu aŋä aquväqŋqä iuŋi ävämaŋi, Saimonä iqueqä aŋä iu äpaqukqe. Iqiŋi Saimonä iqueqä känemi, huiwä dŋä tnäŋä iqaŋgi witaŋgqeŋqä, qu Iqu yätamäkqä vätŋqä diŋqä yatŋqä äwikuwi. 39 I tquaŋguwäŋga, Iqu äwäqe, apäkä ii-säŋä qäqiqi ätqäuqe, yaqä huätä wätŋqänä kukŋuä yäŋänäqŋqä ätukqe. Iqu e tquaŋga, yaqä qäpu eqaŋgi, ii äŋguä maqänä imänäqe, ymisaŋä näwinyä imäkekqe.
40 Maptqä äqukunätŋqä itqätaŋga, qu ämaqä täŋä-yaqä huitaŋä-huitaŋä-täŋi, Jisasi Iquenyqä ätuma ätimäukuwi. Iiŋä iquauŋi, Iqu hŋqunä-hŋqunä hipa haqeqi äwiyätä, äŋguä iwimäkkqe. 41 Iqu e imäkätqätaŋga, dŋä quvqe ämaqä kuapänäŋä iuŋi ävämakuwi. Ävämepiyäŋgaŋi, qu Iqueŋi, “Si Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Iqukiyqä” ätukuwi. Qu, “Tqu Kraisi, Ämaqä mitŋqä Goti Hanjuwä Iqu ätekqä Iqueqä” näqŋqä etaŋguwitaŋi, Iqu, qu äkasuwä ätuätä, “He matqä pambiyä-qe,” yäŋänäqŋqä ätukqe.
Jisasi Iqu, aŋä-himqä huiu awä ätuäkämiŋqeŋqä Makä 1:35-39
42 Ziŋuäŋgaŋi, Jisasi Iqu aŋä avqŋqä duŋqä äväma äukqe. Iŋgaŋi ämaqe, qu Iquenyqä qävqä ikipu, ämäqumuapiyi, iquau mävämeqä yätŋqä, iqi ätäuqumuatekuwi. 43 E iqaŋguwiŋqä Iqu iquau tii ätukqe. “Henyä ma, aŋä-himqä huiuŋi, Goti Hanjuwä Iqunä miqeŋqä awä inä tumqeqä. Goti Hanjuwä Iqu iiŋiŋqä änändowatkqeqä” ätukqe. 44 Iqiŋi ävämaŋi, Iqu qua Jutiya iu ikitä, iquauqä aŋä aquväqŋqä iu awä ätuäkämiŋqe.

*^ Matiu 4:1-11; Makä 1:12-13

4:4 Kukŋuä-suqä 8:3

4:8 Kukŋuä-suqä 6:13

§4:11 Apqä Bukä 91:11-12

*4:12 Kukŋuä-suqä 6:16

4:13 Matiu 4:12-17; Makä 1:14-15

4:15 Matiu 13:53-58; Makä 6:1-6a

§4:19 Asayä 61:1-2

*4:29-30 Makä 1:21-28

4:37 Matiu 8:14-17; Makä 1:29-34

4:41 Makä 1:35-39