8
Jisasi Iqu, wänyimäŋqä-täŋä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä* Makä 1:40-45; Lukä 5:12-15
Iqu qoqoŋä iuŋi äväma quveqeqaŋga, qokä-apäkä kuapänäŋi, Ique qänaki äwivändqa äquveqäkuwi. Iŋgaŋi ämaqä wänyimäŋqä-täŋä hŋqu Ique äwimeqe, qoŋä äwoktäutä ätukqe. “Naqä Iqukiyä. Si äkiŋgaŋgutqe, nyi äŋguä nyimäktŋqeqä.”
I tquaŋga, Iqueqä hipae, ämaqä iqueqä huiwiu itmaqiyätä, “Nyi änyiŋgiyä. Si äŋguä kimänänä” tquaŋga, maqänäŋi wänymäŋqe qäpu eätä, ämaqä iqu äŋguä qe imäŋgqe. Itaŋi Jisasi Iqu iqueŋi, “Si äkimeqeŋqe, ämaqeu mätquä panä. Si äwätnä, tqä huiwi ämaqä Goti Iquenyqä hiqäva-imäkqä ique ämotquetnä, Mosisi iqu hiŋuiqänä ätkqä-pa hiqäva imäkiyä. Tqä yaqe qäpu eqeŋqe, ämaqe, näqŋqä iuta hipŋqeqä” ätukqe.
Mäkä-iqä iutaŋä naqä hŋqueqä quuvqä heqiyqeŋqä Lukä 7:1-10
Jisasi Iqu aŋä-himqä Kapänamäŋi yäŋgisa peyqaŋga, ämaqä Romätaŋä mäkä-iqä iutaŋä naqä hŋqu äwimetä, yatŋqä yäŋänäqŋqä äwikqe. “Naqä Iquki, nyaqä wäuŋuä-nyiyqä hŋqu yaqä vqaŋgi, aŋä du hiqaqä äwinä. Iqueqä yäŋi ŋŋuä itä, täŋä-huŋqä naqänäŋä ämetqäuä.”
Kimaŋi Jisasi Iqu, “Nyi äwätmä äŋguä iwimäkmqänä” ätukqe.
E tquaŋga, ämiqä iqu kimaŋi, tiiŋä ätukqe. “Naqä Iquki, Si nyaqä aŋä täŋgisaŋqä yaptŋqe, nyi ämaqä äŋguänäŋä-qunä hmanjqä. Iŋi Si kukŋuinä tqaŋgti, nyaqä wäuŋuä-nyiyqä iqu äŋguä imänänä. Nyi-pqe inänji. Nyi ämaqä yoqä-täŋä hŋqueqä yäpä imä äpmamä, ique qänaknä inä wimqänä. Nyaqä ämaqä mäkä-iqä nyi ämitŋqä iquauŋi, hŋque ‘Si uvä’ tquaŋgundqe, iqu äwäŋqiyä. Hŋque ‘Si biyä’ tquaŋgundqe, iqu äpäŋqiyä. Itaŋga ŋqä wäuŋuä-nyiyqä hŋque ‘Si tä imäkiyä’ tquaŋgundqe, iqu imäkäŋqiyä” ätukqe.
10 Jisasi Iqu kukŋuä ii qätä äwiyäqe, yäuŋuä itä, ämaqä Ique qänaki wivändätaŋguwä iu ätukqe. “Nyi he etqänä. Ämaqä yäpaqäŋgisaŋä tqueqä quuvqä eqiyätŋqä-paŋä iiŋi, Israitqä duŋi, Nyi hiŋuä mäquŋquä itŋqeqä. 11 Tiiŋä-pqe etqänä. Ämaqä kuapänäŋi mäptqä yapqä iŋgisatä, mäptqä wiqä iŋgisaŋä iqua, qu Goti Qäukuä Yätutaŋä Iqunä miqeu ätimäupu, Aprähamä iqutä, Aisakä iqutä, Jekopä iqutä buayä anä bŋqä quamä pmapnuwiqä. 12 Iŋäqe Israitqä, Goti Hanjuwä Iqunä miqeu pmepŋqä atäuŋuä kiŋganä ikqä iquauŋi, Goti Iqu hiawiqä iŋgisaŋqä huätä dowatäniqeqä. Iqiŋi qu kŋuä kuapänä äqiyäpu, hiquaŋä maŋgtäsqukuä mäuqäpnuwiqä.”
13 E ätuäqetaŋi, Iqu ämiqä ique, “Si ätuŋqueqä. Nyi imäkmqeŋqä quuvqä ae eqŋä-pa timäuŋqiyä” ätukqe. Iiŋä tquaŋga, asäŋgaŋi ämiqä iqueqä wäuŋuä imäkqä iqu, äŋguä qe imäŋgqe.
Jisasi Iqu, Pitä iqueqä känemisä, ämaqä kuapänä hŋquautä, äŋguä iwimäkkqeŋqä Makä 1:29-34; Lukä 4:38-41
14-15 Iŋgaŋi Jisasi Iqu Pitä iqueqä aŋä yäpä iŋgisa äpaquväqe, Pitä iqueqä känemi huiwä tnäŋä wimäŋgaŋgi, iquvaŋä iu witaŋgi äqunäqe, kiqä hipa iu itmaqiyqaŋga, huiwä tnäŋä iqu ävämeqaŋga, ii ävautä Iquenyqä buayä näwenyä imäkkqe.
16 Mäptqä äwitŋqä iqaŋgaŋi, Jisasi Iquenyqä ämaqä peŋqä-täŋä kuapänäŋä ätuma äpkuwi. Iqu peŋqä iquau kukŋuä ätuätä huätä ändowatätä, yaqä-täŋä iquauŋi äŋguä qe imäkkqe. 17 Iqu iiŋä imäkätä, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, hiŋuä-tqä Asayä iqueqä maŋä iuta ätkqä hŋque, qäyunä imäkqaŋgi ätimäukqe.
Iqueqä-kiuäŋi, neqä yaqä huitaŋä-huitaŋi ämetä, huätä ämamäuqeqä.§ Asayä 53:4
Jisasi Ique qänaki wivändqeŋqä* Lukä 9:57-60
18 Jisasi Iqu, ämaqä kuapänäŋi Ique qäuiqä eŋqä-pa äkutäupu, pämä tqäutaŋgä äqunäqe, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauŋi, “Ne eqä-huäŋä yätäqä näŋgisaŋqä äwanä” ätukqe.
19 Iŋgaŋi ämaqä kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä hŋqu äpäqe, Jisasi Ique tiiŋä ätukqe. “Ämotqueqä Iqukiyä, Si aŋä-himqä eeqänäŋä iuŋqä uwqaŋgtqe, nyi qänaknä kivändmqänä.”
20 Jisasi Iqu kimaŋi tii ätukqe. “Hiveqä hiqiyqä iqua, iquauqä aŋä-täŋiqä. Yŋŋä iqua, aŋä-täŋiqä. Iŋäqe, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu, Iqueqä aŋä hiqaqä wiqe, hmanjqä.”
21 Itaŋga wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä hŋquququ tii ätukqe. “Naqä Iquki, ŋqä apique ganä, qua qäyä mapteumqänä, hiŋuinä ŋqänäwqatiyä.”
22 I tquaŋgaŋi, Jisasi Iqu kimaŋi tii ätukqe. “Qäyä eänä. Ämaqä ae äpäkombqä iqua, Jisasi Iqu ii ätkqe, Iqu ämaqä häŋä yqänä äpmapiyä-qe, quuvqä maeqiyqä iquauŋqä ätkqe. quwqä ämaqä pizqä iqueŋi, qua qäyä ptepŋqeqä. Si Nyi qänaki nyivändiyä.”
Yuŋuä iqutä, eqä iqutä, Jisasi Iqueqä kukŋui qätä äwikiyiŋqä Makä 4:35-41; Lukä 8:22-25
23 Kukŋuä e ätmbiyitaŋi, Jisasi Iqu yimba iu tkamäuqaŋga, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua anä ätkamäukuwi. 24 Qu eqä-huäŋä Galili awä iqi wätqätaŋguwäŋga, yuŋuä naqänäŋä hŋqu ätimäutä, eqä änyuämäwa äpäyätä, yimba iqueŋi qui imäkätŋqä iqaŋgqä-qe, Jisasi Iqu hiqaqä yqänä äwämiŋqe. 25 Iiŋqe qu äwäpu, Ique ämeŋä äväpu tii ätukuwi. “Naqä Iquki, ne qui imäknatŋqä iqunä. Yätamäkqä neyä.”
26  Iwä Iqu, “Täukueqä! Hiqä quuvqä heqiyqe, wäŋqäpiyqä. He ze, suŋqä eŋgiyä?” ätukqe. Itaŋi Iqu yuŋuä iquesä, eqä iquesä, “Iiŋi miqä manyinyqä” tquaŋga, iquaqu ämŋäŋgiyi.
27 Iŋgaŋi ämaqä iqua yäuŋuä ipu, tii ätŋguwi. “Ae! Ämaqä Tqu äkitaŋä änääŋukä? Yuŋuä iqutä, eqä iqutä, Iqueqä kukŋui qätä äwiyqiyiuä.”
Ämaqä peŋqä-täŋä hŋquaquinyqä§ Makä 5:1-20; Lukä 8:26-39
28 Itaŋi Jisasi Iqu eqä-huäŋä yätäqä näŋgisa ätimäuqe, qua Gatala iu iuäqämakqe. Iqiŋi ämaqä peŋqä-täŋä hŋquaqu hikä hovqä ämaqä pizqä emiŋuwä iuta äpäsinyä äwimakiyi. Iquaqu hiqi tqäutaŋginyiŋqä, ämaqe huäŋqä iuŋi mäwqä imiŋuwi. 29 Ique äwimayi, zääqä yäŋänäqŋqä ätukiyi. “Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Iquki, squä nemäktŋqäwä? Hea qäyuŋi matimäuqä qäyä etaŋgi, Si qui nemäktŋqä äpinyä?” 30 Yaqueqä kuapänäŋi kiŋä näŋi ätqäupu, ymisaŋä änmiŋuwi. 31 Itaŋga peŋqä iqua yatŋqä yäŋänäqŋqä äväpu, “Si huätä nandowatqaŋgtqe, ne yaqueqä iquau-mända paquvatuŋquä hiŋuinä naqänyä!” ätukuwi.
32 I tquaŋguwäŋga, Iqu “He upuiyä” ätukqe. Itaŋi peŋqä iqua ämaqä iquaquiŋi äväma, yaqueqä iquauqä yäpä iŋgisa äpaqukuwi. Iŋgaŋi yaqueqä eeqänäŋä iqua tnäŋä äwäpu, iwaqä iuta eqä-huäŋä buŋqä äpäquveqäpiyi, eeqänäŋi eqä änyuäpätäkqe.
33 Ämaqä yaqueqä miqä iqua hiŋuä e äqumbiyi, zä aŋä-himqä iuŋqä äwäpu, iiŋä timäuqaŋgqeŋqätä, itaŋga ämaqä peŋqä-täŋä iquaqui äwimakqeŋqätäŋi, ämaqeu ätukuwi. 34 Itaŋga ämaqä aŋä iutaŋä eeqänäŋi, Jisasi Ique wimapŋqä äpkuwi. Qu Ique hiŋuä ae äqumbiyi, Iqu qua iu ävämetŋqä yatŋqä yäŋänäqŋqä äwimiŋuwi.

*^ Makä 1:40-45; Lukä 5:12-15

8:4 Lukä 7:1-10

8:13 Makä 1:29-34; Lukä 4:38-41

§8:17 Asayä 53:4

*8:17 Lukä 9:57-60

8:22 Jisasi Iqu ii ätkqe, Iqu ämaqä häŋä yqänä äpmapiyä-qe, quuvqä maeqiyqä iquauŋqä ätkqe.

8:22 Makä 4:35-41; Lukä 8:22-25

§8:27 Makä 5:1-20; Lukä 8:26-39