14
Heroti iqu, Jonä ique pizqä äpäkkqeŋqä* Makä 6:14-29; Lukä 3:19-20; 9:7-9
Hea iŋgaŋi ämaqä ämiqä Heroti iqu, qu Jisasi Iqu wäuŋuä imäkqaŋgqeŋqä tqaŋgä qätä äwikqe. Iwä, iqueqä wäuŋuä-wiyqä iquauŋi, tiiŋä ätukqe. “Ämaqä Tqu, Jonä asŋä-qäyqä iqueqä. Iqu qua äptekuwä iuta aŋgumä ävaukqä iqueqä. Iiŋiŋqe Iqu yäŋänäqŋqä-täŋu eä, wäuŋuä ämaqä mimäkqänäŋi, imäkqiyä” ätukqe.
3-4 Kukŋuä iiŋä iqueqä quati, tiiŋiqä. Qäŋganäŋi Heroti iqueqä käta Pilipä iqu, apäkä Herotiyasi ämamiŋqe. Ii Pilipä ique ävämaŋi, Heroti ique ämuaŋgqe. Heroti iqu ii ämakqeŋqe, Jonä iqu iqueŋi tiiŋä ätumiŋqe. “Si apäkä täsi ämeŋi, ii qäyunä hmanjqä.” Iqu e tquaŋgqetaŋi, Heroti iqu iqueŋi a äkiqätätä, guä äkiqiyäutä, guä pmuateqä aŋiu äpmuatekqe. Iqu iqueŋi pizqä päsqäŋqä kŋuä wiyqaŋgqä-qe, qokä-apäkä iqua, “Jonä iqu hiŋuä-tqä-queqä” kŋuä indqänätaŋguwiŋqä, iqu iquauŋqä zä äwiŋgqe.
Hiunji hŋqueŋi ämaqä hŋqua, Heroti iqueqä känai ique ämikqeŋqä kŋuä indqänäpu, iqutä buayä anä äŋguwi. Iŋgaŋi Herotiyasiyqä meqi ätimäuqe, iquauqä awä iqisa yeewä imiŋqe. Itaŋga Heroti iqu iiyqä yeewä iqaŋgqeŋqä kiiŋä wiŋgaŋgi, kukŋuä guä tiiŋä ämäsäukqe. “Si nätmatqä äkitaŋä äkiŋqä kiŋgaŋgi, yatŋqä nyisqe, nyi äktapmqänä” ätukqe. Iiŋä etaŋgi apäkä hitqiyqä kanai, meqiu kŋuä yändqäŋqä vqaŋgi, ii Heroti iqueŋi tiiŋä ätukqe. “Jonä asŋä-qäyqä iqueqä nyuäŋi, ätäväpu hevqä iu eqaŋgpi, si äma äpätnä, nyi dapiyä” ätukqe. Ii Jonä iqueqä nyuäŋi, iiŋä imäkpŋqä ätukqe, “Iqu ae äpäkoŋgqätiyä” tä näqŋqä metŋqä iŋqeyi. Heroti iqu qätä iiŋä äwiyäqe, iqueqä äwqe haŋä qäyä vqaŋgi, iqu kukŋuä guä ae ämäsäukqeŋqä kŋuä indqänätä, ämaqä iqutä buayä anä änmiŋuwä iquauqä hiŋuä iqi womba metŋqe mäwiŋgaŋgi, iqu “Apäkä hitqä ii ätqä-pa, ii imäkpiyä” ätukqe. 10-11 Iqu ämaqä hŋque guä kiqiyäueqä aŋä duŋqä dowatqaŋga, qu Jonä iqueqä hiiŋuä-qo iu häuä ätäväpu, iqueuä nyuäŋi hevqä hŋque ämiqutäwa äma äppiyi, hitqä ii äwikuwi. Ii äma äwätä, känäu äwikqe. 12 Iiŋä imäkqaŋguwäŋga, iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua äppiyi, iqueqä huiwi äma äwäpu, qua äptekuwi. Iqua qua ae äptepiyi, äwäpu Jisasi Ique qe ätukuwi.
Jisasi Iqu, qokä 5,000 iquau buayä äwikqeŋqä Makä 6:30-44; Lukä 9:10-17; Jonä 6:1-15
13 Jisasi Iqu Jonä ique pizqä äpäkkuwiŋqä qätä äwiyäqe, Iqu aŋä iuŋi äväma, yimba ikuapmäutä aŋä avqŋqä imqä äukqe. Iqutä Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatänä äukuwi. Itaŋgi qokä-apäki, “Jisasi Iqu äwqiyä” tqaŋgä qätä äwipiyi, qu quwqä aŋä-himqä äväma, Iqutä ämimbŋqä eqä maŋä iu qaŋä äukuwi. 14 Iiŋä etaŋgi, Jisasi Iqu iuäqämetäqäŋgaŋi, qokä-apäkä kuapänäŋä pmetaŋgä äquŋgqe. Iqu iquauŋqä huäqä wuŋgaŋgi, iquautaŋä ämaqä täŋä-yaqä iquauŋi äŋguä imäkkqe.
15 Mäptqä äwitŋqä iqaŋgaŋi, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua äpäupiyi, Jisasi Iqueŋi tiiŋä ätukuwi. “Mäptqe ae äquveqetŋqä iqiyä. Täqiŋi qua avqŋqäqiyä-qae, Si ämaqeuŋi aŋä-himqä ämätŋgäwäŋqä iuŋqä ymisaŋä mbqä ipu bŋqä dowatiyä.”
16 Iqu kimaŋi, “Qu täqiŋi suŋqä äväma upŋqäwä? He hiqä-hiuä ymisaŋä wipiyä” ätukqe.
17 Iwä, qu Iqueŋi, “Ne ymisaŋi kuapänä hmanjqä. Bretqä hipa hŋgiŋitä, hämapäkä hŋquaqutänä ämeŋunä” ätukuwi.
18 Iŋgaŋi Iqu “Ymisaŋä iiŋi, Nyinyqä ämappiyä” ätukqe.
19 Itaŋi Iqu ämaqeu, qätaqä iqi quamä pmapŋqä ätukqe. Quamä pmeqaŋguwäŋga, Iqu bretqä hipa hŋgiŋitä, hämapäkä iquaqutä ämeqe, hiŋuä haqä yätu äqänä, Goti Hanjuwä Iquenyqä “äŋguiqä” ätäqe, buayitä hämapäkitä äkutätä, Kiqä ämaqä iquau äwikqe. Iqua ämepu, ämaqä iu äwikuwi. 20 Qu buayä änäpu, äwqä puäsqaŋga, iqi änätqutekuwi, iqua qa naqä 12 ämamikuwi. 21 Qokä iqua buayä äŋguwi, kuapänäŋi 5,000. Apäkiutä ymeqeutäŋi, a matäuqä ikuwi.
Jisasi Iqu, eqä haqeqi qaŋä äukqeŋqä§ Makä 6:45-52; Jonä 6:16-21
22 Qu iiŋi qäpu iqaŋguwäŋga, Jisasi Iqu wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauŋi, “He yimba iu ätkamäupu, eqä yätäqä näŋgisaŋqä hiŋuiqä upuiyä. Nyi ämaqä täu dowatmqänä” ätukqe. 23 Iqu ämaqeu ae ändowatäqetaŋi, Iqueqä-kiuänä qoqoŋä yätuŋqä Kaniquenyqä tääqä tätŋqä ekqe.
Mäptqä ae äquvqaŋga, Iqu Iqueqä-kiuänä qoqoŋä iu yqänä äpmamiŋqe. 24 Iŋäqe yimbae kiiŋä näŋi ae äwqaŋga, yuŋui himäŋgisa yäŋänäqŋqä äqunätä, eqä änyämäwa äpeyätä, yimba iqueŋi ämäquvasämäuqänä itä, näŋgi-täŋgi ämimiŋqe. 25 Zä vätŋqä qäqiqiŋi, Jisasi Iqu eqä-huäŋä haqeqä iquau wimetŋqä äukqe. 26 Iqua Iqu eqä-huäŋä haqeqi qaŋä quvepqaŋgi äqumbiyi, “Hiwiyqeqä” kŋuä indqänäpu, zä kiiŋä ipu, zä-zääqä, ätkuwi. 27  Itaŋgi maqänäŋi, Iqu iquauŋi ätukqe. “He zä miqä pambiyä! Yäŋänäqŋqä pmapiyä! Ii Nyinjqä.”
28 I tquaŋga, Pitä iqu kimaŋi, “Naqä Iquki, Si Qäquki etaŋgutqe, ‘Eqä haqeqi qaŋä biyä’ diyä” ätukqe. 29 Itaŋi Jisasi Iqu, “Si yqä biyä!” ätukqe. I tquaŋga Pitä iqu yimba iu ävämaŋi, eqä-huäŋä haqeqi Jisasi Ique wimetŋqä äukqe. 30 Itaŋi yuŋui yäŋänäqŋqä yqänä qunätqätaŋgi äqunäqe, iqu zä äwiŋgqe. Ga eqä-huäŋä yäpä iŋgisa quveqetŋqänä tii itäqäŋgaŋi, zääqä ätätä tiiŋä ätukqe. “Naqä Iquki, nyi yätamäkqä nyiyä!” 31 Maqänäŋi Jisasi Iqu iqueŋi a äkiqätätä ätukqe. “Si ämaqä quuvqä wäŋqäpu heqiyä iqukiyqä. Kŋuä hŋquaquŋi, suŋqä indqänätqäŋinyä?” 32 E ätuäqetaŋi, iquaqu yimba iu ikuapmäuqaŋgiyäŋga, yuŋui qäpu qe ämŋäŋgqe. 33 Iŋgaŋi ämaqä yimba iu äpmamiŋuwä iqua, qu Ique qoŋä äwoktäupu, Iqueqä yoqe, haqeqä ämamäupu tii ätkuwi. “Naqä-qakuiqä. Si Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Qäqukiyqä.”
Jisasi Iqu, Genesäretqä pmeqä iquau äŋguä iwimäkkqeŋqä* Makä 6:53-56
34 Itaŋga iqua eqä-huäŋä iuŋi qäyakämä ipiyi, qua Genesäretqä iu iuäqämakuwi. 35 Ämaqä aŋä iutaŋä iqua Ique hiŋuä äqunäpu, Jisasi Iqu iqi timäuqaŋgi näqŋqä epiyi, qu kukŋuä aŋä qäqiqiŋiuŋqä ändowatkuwi. Itaŋi qu ämaqä täŋä-yaqä-täŋä eeqänäŋä iquauŋi, Iquenyqä qe ätuma äpkuwi. 36 Äwimapiyi, qu Iqueŋi yatŋqä änäänä äväpu, tiiŋä ätukuwi. “Ämaqä yaqä-täŋä iqua hipae tqä gquä hämänäŋä iu qäyä itmaqämbŋqä hiŋuinä qunyä.” Itaŋi qokä-apäkä inyänä ipiyitaŋi, qu eeqänäŋi äŋguä imäŋguwi.

*^ Makä 6:14-29; Lukä 3:19-20; 9:7-9

14:8 Ii Jonä iqueqä nyuäŋi, iiŋä imäkpŋqä ätukqe, “Iqu ae äpäkoŋgqätiyä” tä näqŋqä metŋqä iŋqeyi.

14:12 Makä 6:30-44; Lukä 9:10-17; Jonä 6:1-15

§14:21 Makä 6:45-52; Jonä 6:16-21

*14:33 Makä 6:53-56