3
Ämaqä hipa ŋŋuä-täŋä hŋquenyqä* Matiu 12:9-14; Lukä 6:6-11
Itaŋga Jisasi Iqu aŋä aquväqŋqeu aŋgumä äpaqukqe. Aŋä iuŋi, ämaqä hipa hŋgiŋi ŋŋuä-täŋä hŋqu äpmamiŋqe. Iŋgaŋi, Sämbatqä hiunji hapä pmeqäŋgayqae, ämaqä hui Jisasi Iquenyqe, “Iqu ämaqä hipa ŋŋuä-täŋä iqueŋi, äŋguä imäkäŋquti, ä mimäkqä yäŋqutiyä” tpu ikuwi. Iqu äŋguä wimäkqaŋgutqe, “Suqä quvqä imäkqiyä” ätäpu, kukŋuä mitpnuwäŋqeŋqä hiŋuä äqumbu äpmamiŋuwi.
3-4 Itaŋgaŋi Jisasi Iqu ämaqä hipa ŋŋuä-täŋä iqueŋi, “Si täqiŋqä biyä!” ätuäqetaŋi, ämaqeu yatŋqä tii äwikqe. “Neqä suqä Sämbatqäŋgaŋqe, äänä ätnä? Ämaqä huiu yätamäkqä vqäŋqä ätnä, ä qui imäkqäŋqä ätnä? Ämaqä hŋque häŋä iqumuatqäŋqä ätnä, ä pizqä päsqäŋqä ätnänä?” ätukqe. I tquaŋgqeŋqä, iqua kukŋuä hui matqä ikuwi.
Qu kŋui, quwqä äwiŋqä dunä metaŋgä äqunätä yeeqä miqä, äwqä tnäŋitä hiŋuitänä hiŋuä äqunäkiqetaŋi, ämaqä iqueŋi, “Tqä hipae, hiyaepä iyä!” ätukqe. Itaŋi ämaqä iqu hipae hiyaepä iqaŋga, iqueqä hipae äŋguä qe imäŋgqe. I äqumbiyi, Parisi iqua aŋä aquväqŋqä iutaŋi ävämapiyi, Jisasi Ique äpäkpŋqä diŋqä, ämiqä naqä Heroti iqueŋqä äwinyämiŋqä iquatä, kukŋuä ätipäqäkuwi.
Ämaqä kuapänä, Jisasi Ique qänaki äwivändkuwiŋqä
7-8 Itaŋga Jisasi Iqutä, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatä, aŋä iuŋi äväma, eqä-huäŋä Galiliŋqä uwqaŋguwäŋga, ämaqä kuapänä, Ique qänaki äwivändkuwi. Qu qua Galili pmeqä, qua Jutiya pmeqä, aŋä-himqä Jerusälemä pmeqä, qua Itumeä pmeqä, eqä Jotänä yätäqä-hŋgisa pmeqä, aŋä-himqä Tayätä, Saitonätä qäqiqi pmeqe, kuapänäŋi, “Jisasi Iqu, nätmatqä iiŋä hui imäkqiyä” tqaŋgä qätä äwipiyiŋqä, ätimäukuwi.
Ämaqä kuapänäŋä etaŋguwiŋqä, Jisasi Iqu, Iqueqä ämaqä iquauŋi tii atukqe. “Ämaqä kuapänäŋi, Nyi mambutmäuqä da ipŋqänä, he Nyinyqä yimba hŋqu-ganä näwi maepiyä. Ga qokä-apäkä kuapänä äkippisäŋgaŋgpqe, iwä Nyi yimbaeu ikuapmämi, kukŋui iuta tmniŋqänänyä.” 10 Iqu ämaqä täŋä-yaqä kuapänä äŋguä iwimäkqaŋgqeŋqä, ga täŋä-yaqä huizi iquauŋi, Ique itmaqämbŋqeŋqä, Iqu-täŋä iqi änäänä äkippisänmiŋuwi. Iiŋä äqunäqe, Iqu yimbaŋqä ätukqe. 11 Itaŋga dŋä quvqä ämaqeu ätqäuŋuwä iqua, Jisasi Ique hiŋuä äqumbiyäŋgaŋi, qu qoŋä äwoktäupu, maŋä tii ätmiŋuwi. “Si Goti Iqueqä Ymeqä Iqukiyqä!” 12 Itaŋga Jisasi Iqu dŋä quvqä iquauŋi, kukŋuä yäŋänäqŋqä tii ätukqe. “He Nyiŋqe, ‘Iiŋä Iqueyqe,’ awä matqä pambiyä!”
Jisasi Iqu, ämaqä 12 iquaunä atäuŋuä ikqeŋqä Matiu 10:1-4; Lukä 6:12-16
13 Itaŋgaŋi Jisasi Iqu qoqoŋä yätuŋqä äyäqe, ämaqä hŋquau Iqueqä äwiŋqä iutanä, “Eä eänä” tquaŋga, qu Iqueŋqä ekuwi. 14 Ique i wimeqaŋguwäŋga, Iqu ämaqä 12 iquaunä atäuŋuä ikqe. Itaŋga Iqu iquauŋi, yoqe, “Aposälqäuä” änyuätkqe. Yoqä iqueqä qakui tii etaŋgi, ‘ändowatqä iquae’. Iqua Iqutä anä ikipu äpmapu, itaŋga Iqu iquauŋi, wäuŋuä hŋquaquiŋqä ändowatätŋqä äwiŋgqe. Wäuŋuä hŋqu, iqua Goti Iqueä kukŋuä äma awä täkiqä iqueyi. 15 Wäuŋuä huiziqu, iqua yoqä naqä Iquesa ämepu, dŋä quvqeuŋi huätä mamäuqä iqueyi. 16 Itaŋga tä, ämaqä 12, Iqu itmakqä iquayi. Saimonä iqueŋi, “Pitäuä” änyuätkqe. 17 Itaŋga Sepri iqueqä hikŋä Jemisi, Jonä gueqiŋi, yoqä “Bonäŋgesi” änyuätkqe. Yoqä iqueqä qakui, ‘käkaqä eŋqä-paŋä-quaquvi.’ 18-19 Itaŋga Iqu, Endru ique, Pilipä ique, ä Batromi ique, Matiu ique, ŋŋ Tomasi ique, Aläpiyasi iqueqä hikŋä Jemisi ique, Tatiyusi ique, Saimonä Selotqä iquautaŋä ique, itaŋga Jutasi Iskariotitaŋä, Jisasi Iquenyqä täkqä ätukqä ique, iquayi.
Jisasi Iqueqä känaisä, käŋguäkatä, äwäwa ikuwiŋqä
20 Itaŋga Jisasi Iqu aŋä hŋque äpaquvä pmetaŋga, ämaqä kuapänä aŋgumä aquvä qäŋgaŋguwitaŋi, Jisasi Iqutä, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatäŋi, buayä änä yasämä maŋqä da ikuwi. 21 Jisasi Iqueqä känaisä, käŋguäkatä, Iqueŋqä iiŋä tqaŋgä qätä äwipiyi, qu, “Iqu qämä-qämä iqiyä” ätnäpu, itmapŋqä äukuwi.
‘Belsäpulä iqu, Jisasi Ique äminyasäuqiyä’ ätukuwiŋqä Matiu 12:22-32; Lukä 11:14-23
22 Itaŋga kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä Jerusälemä iuta äpkuwä iqua, “Peŋqä iquauqä naqä Belsäpulä iqu, Jisasi Iqueŋi äminyasäuqaŋgi, dŋä quvqä huiziquau huätäŋi, iuta ändowatätqänä” ätukuwi.
23 Itaŋga Jisasi Iqu iquau tääqä ätuätumeqe, kukŋuä ktqä tii ätukqe. “Setänä, Goti Iqueqä himä-wiuŋqä iqu, iqueqä-kiuä huätä äänä dowatnätŋqäwä? 24 Itaŋga qua naqänäŋä hŋquesaŋä ämaqe, quwqä-quwä iwäsänäpu mäkä äuŋgpi, qu yäŋänäqŋqä matqäuqä ipnä. 25 Itaŋga hueqä-himqä hŋquesaŋä iwäsänäpu, quwqä-quwä mäkä äuŋgpi, qu yäŋänäqŋqä matqäuqä ipnä. 26 Iŋi Setänä iqu, iqueqä-kiuä mäkä äpäkŋgqe, ga iqueqä dŋä iqua-pqe, ipipiyqä iwäsänäpu mäkä äuŋgpi, iutaŋi iqu yqänä mäpmeqä, qäpu hiänä. 27 Itaŋga quwä-meqä hŋqu, ämaqä yäŋänäqŋqä hŋqueä aŋiuŋi otasqiyätä, iqueqä nätmatqä mämeqä da yänä. Ämaqä yäŋänäqŋqä iqueŋi, guä ganä äkiqiyeqe, iŋgaŋi ämaqä iqueä aŋiuŋi otasqiyätä nätmatqä ämenä.
28 Iiŋä etaŋgi, Nyi kukŋuä naqä-quäkuänäŋi, tii etmqe.§ Matiu 12:31-32; Lukä 12:10 Ämaqä suqä quvqä huitaŋä-huitaŋä imäkäpu, itaŋga ämaqeuŋqä kukŋuä quvqä ätämipqe, Goti Iqu äwqä haŋuä imäknätä, quwqä quvqe huätä muämäuniqe. 29 Itaŋga ämaqä hŋqu, Dŋä Äŋguä Iquenyqä qui kukŋuä ätätä, Ique äkittqiyemitätqe, Goti Iqu suqä quvqä iiŋi, äwqä haŋuä mimäkŋqä itä, huätä mämuämäuqä yäniqe. Suqä quvqä iiŋi, hea ique-ique yqänä i witäniqeqä” ätukqe.
30 Jisasi Iqu i ätkqe, iqua Iquenyqe, “Dŋä quvqä-täŋä-queqä” tätqätaŋguwiŋqä, ii ätukqe.
Jisasi Iqueqä känainyqätä, käŋguäkauŋqätä* Matiu 12:46-50; Lukä 8:19-21
31 Iŋgaŋi Jisasi Iqueqä känaisä, käŋguäkatä ätimäukuwi. Qu yäpaqä mäŋgisa ätqäpiyäŋga, ämaqä hŋque, Jisasi Iqueŋi, ätämäkäqäka pätŋqä ändowatkuwi. 32 Itaŋga ämaqä kuapänäŋi, Jisasi Ique iŋgi-iŋgisa äwqäqämapiyä iqua, Ique ätukuwi. “Tqä tnatä, tuŋguäkatä, Sinyŋqä yäpaqä mäŋgisa äpmeŋäuä.”
33 I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu, “Ŋqä nipaisä, ä guäkatäŋi, tqukuawä?” ätuätä yatŋqä ikqe. 34 Itaŋgaŋi Iqu ämaqä qäqiqi pmetaŋguwä iu äqunä, “He hiŋuä qumbiyä! Ŋqä nipaisä, guäkatäŋi, täsä äpmeŋäuä” ätukqe. 35 “Ämaqä Goti Iqueä äwiŋqä dunä imäkätqäŋuwä iqua, ii Ŋqä guäka, ä napqa, itaŋga nipaqayqä.”

*^ Matiu 12:9-14; Lukä 6:6-11

3:12 Matiu 10:1-4; Lukä 6:12-16

3:21 Matiu 12:22-32; Lukä 11:14-23

§3:28 Matiu 12:31-32; Lukä 12:10

*3:30 Matiu 12:46-50; Lukä 8:19-21