^
1 TIMOTIY-AK
Pol Timotiy-ak wayapiy sidid.
Timotiy nuwukadiy duw takwaam mwugiydikik, miyawa suwaal kaliva maaj kwusi-kwadiy.
God nyanak Mawsisaar kwiydil lo aal viyakita jaaval, nyanak viyakita yaab simakana.
Pol dikidiy vala danik tikuw, God dikik yabiyib vaat kwiy-yaay di kwusida-takaan tikwana mawul kwurid Polak.
Pol yawiy tasakwu-didiy Timotiy kwurdikik.
Kristen duw taakw Godak bas sikwadiy nuwakadiy duw takwak.
Kitawa duw Godak bwula-kwadiy. Taakw yarakara kwakwadiy, duw taakw vagaruwdaak Godak gaba maaj sukwuk.
Kitampika duw atasakw God dikidiy duw taakw dayadi yitaypika duw tidikikik.
Kitampika duw atasakw God dikidiy duw takwaam galab kwurdikik.
Pol sukwudil lapa nyig liki maaw.
Yarakara adakw adiy suwaal maaj kalivanadiy duwak.
Timotiy kitampika yawiy akwur Jisas Krais viyakita yawiy duw titak.
Timotiy dikidiy gwalugwa duw takwak yarakara kwurik-da pik, atampik dikidiy Kristen duw takwak kwurkwaad.
Kitampika tawtaakw kwanadiy takwak galab akwur.
Kitawa akwur gwuradiy yitaypika duwak.
Kitampik kipa wawiy duw dayadiy asaay duw dayadiy majib wuki-wukib tikwadiy.
Duw takwak kwurdakik kaliva-kinadiy kapaba jaav dayadiy mawul jawjaay tidakikik mwugiy-kwanadiy duw taakw-adiy.
God diki maaj liki mwiy
Timotiy Pol diki majib wukikuw, yarakara kwwadanadiy mawulaam. Aw atampika mawul adiy duw takwaam jawjaay kwurkuw, li mwugiy-kiladiy miyawakwaad.
Adiy mwiya samasam tikwanadiy duw viyakita yawiy kwurkwadiy dayadiy javir.
Timotiy adiy God dikik kwurdikik kwiy-didiy jaav yarakara kwurkwaad.