^
Hagai
God uan Dɨpenimɨn ingarasa gumazamizibav gei
God ua uan Dɨpenimɨn ingarasa gumazamizibar avɨsi
Gumazamiziba Godɨn akam baregha an gɨn zui
Godɨn Dɨpenir igiam bar deragham
God deragh gumazamiziba ko, gumazir dapanim Serubabel, damuam
Arazir mɨzɨrɨziba gumazamizibar ofabagh asɨghasɨsi
God uan gumazamiziba deragh me damuasa akam akɨri
Ikiavɨra Itir God, ziar ekiam isɨ Serubabel danɨngam