3
Pita Ka Ioni Aitam Tau Penapena Ivo‑vi‑aiaiei
Ka aitam tuta Pita ka Ioni ainua ivanevane Manua Vito‑pota wayahina, e iviama. Iuna viama ana tuta avaha omo, vivane auyewa pouna ka vinanavi niwanina. Ka Manua Vito‑pota‑nana anꞌ awa aitam ivi‑wahani Ahihi‑vainena. Ka babau‑nana wayahina aitam tau penapena yaiana tupwai iavavanei, e awa‑nana inuinu. Ka tau penapenana yana tuta tupua wayahina vi‑penapena. Wayahina, auyewa aitamoata aitamoata wayahia yaiana iomaomanei awa‑nana wayahina, e nepena iboui mamaei. Ka am‑venena‑kavovo hidehidei Manua Vito‑pota a tau totoha wayahia. Ka tau penapenana Pita ka Ioni dueyei eha ani‑hoina inuinu, akaka toea viamei. Akaka Pita ka Ioni ainua matai ine, e idudueyei, ka Pita ivona, “Tauai edueyeai!” Dew 14:9.
Wayahina, tau penapenana dueyei, ka tauna ya nua‑vaniaha nui potapota, e apaina toea ivene. Ka Pita ivona, “Wayahiua eha kina silivaV, ka eha kina goulaV. Ka aviani wayahiua mamaei awawaehina avenem. Iesu Tau Ito‑yavuha, onoto Nasareta, tauna a wavea avonem, emini ka eni‑awana.” Dew 4:10; 16:18. Ka Pita onotona nimana ateina vo‑vi‑avini, e onotona si‑nai. Ka onotona aena kadu ae‑tutuna ibagibagi, e vo‑kwayavoni ni‑ubau ka mini, e vi‑putu ni‑awana. Wayahina, tauna taui nui inu Manua Vito‑pota nihenina, ka onoto‑nana ni‑awana, ni‑ubaubau, ka awa‑davadava Yaubada wayahina. Ka tomotaui habuhabui Manua Vito‑pota nihenina tau penapenana idudueyei venavenau kadu awa‑davadava Yaubada wayahina. 10 Ka taui ianamanei vivane tau penapenana nonova Manua Vito‑pota anꞌ awa ana wava Ahihi‑vainena nepena mamaei ka hidahida. Wayahina, taui nuai vi‑tupatupa ani‑vainena, kadu yai nuanua venau‑tamatamana ya vidoha wayahina.
Pita Ya Nau‑wahe
11 Ka tau penapenana Pita ka Ioni si‑vo‑tani Manua Vito‑pota nihenina, ka yokoia yai nua‑tupatupa nui inau‑bwanunua iomo wayahia aitam tutu‑honota nihenina. Papani tanoi ivi‑wahani Solomoni Ya Tutu‑honota. 12 Ka tutana Pita dewana dueyei, e yokoia vonei, ivona,
“Yaiau, me Isiraeli, aviani wayahina unua‑tupatupa? Ka medeina ududueyeai? Itoai eha onoto taina ata‑vo‑vi‑aiaie vivane venavenau itoai yama bagibagi wayahina, o itoai yama dewa ahiahina wayahina. Eha‑ohota. 13 Unononi. Yaubada ya bagibagi vo‑vi‑aiaiei. Yaubada vivane Abaraham, ka Isaki, ka Iakobo yai Yaubada, ka kadu yaka tupua‑nenenehi yai Yaubada. Ka Yaubadana avaha ya Tau Paisewa Iesu didigana vo‑vi‑natei. Nonova itomi uam‑veneneyei iuna yami nuanua una‑nau‑vi‑anigi. Ka Pilate matana uapa‑goyogoyoei, kate Pilate ya nuanua na‑ito‑yavuhi, ka avaha vi‑nua‑dadani na‑dewe deina. NiT 3:6, 15; Luk 23:13-25; Dew 2:23. 14 Vona ahiahina, Iesu vivane Tau Ahihinata kadu Tau Tunutunuhina, kate itomi uvihahaiei, ka yami nuanua tomotau ai tau nau‑vi‑aniga aitam. Wayahina, Pilate uviamei tauna tau nau‑vi‑aniga‑nana na‑yavuhi wayahimia. 15 Ka tauna yawai a tau vevewana unau‑vi‑anigi deina. Kate Yaubada tauna anigea si‑vi‑mini‑havinei, ka habuhabuai avaha adueyei. 16 Tau penapena taina bagibagi vaniahei vitumahana Iesu‑nana a wavea wayahina. Ka onoto taina ududueyei kadu tauna uanamanei. Vona ahiahina, Iesu ana wava kadu vitumahana tauna wayahina onoto taina vo‑vi‑aiaiei. Ka itomi ami pata udueyei, tauna avaha vidoha ahiahina ka bagibagina.
17 Vavaneiu, avaha anamanemi nonova itomi mwagemwagemi ka Iesu unau‑vi‑anigi, ka kadu ami tau veimea mwagemwagei aitamoata deina. Luk 23:34; 1Ti 1:13. 18 Ka unuani, Yaubada tauna ya tau apa‑taputapu habuhabui mai‑haeyei vivane Tau Ito‑yavuha‑nana nau‑wawani ana inahe vaniahei. Nonova tau apa‑taputapu‑naia iginumi deina, ka tuta ataina dewaia avaha ivinꞌ‑omo. 19 Wayahina, itomi nau‑wawanimi unua‑vinana. Ka aituhu unua‑vinana, Yaubada yami goyona nꞌ‑epa‑yavunei, kadu ami nau‑dadana ahiahina uvaniahei Kauvea wayahina. Dew 2:38. 20 Ka munia, Yaubada Tau Ito‑yavuha‑nana vi‑tunei na‑mavi‑havinei wayahimia. Tuta nonova Yaubada Iesu mai‑vi‑nua‑dadanei, e tauna ana heta vivane yami Tau Ito‑yavuha. 21 Tauna avaha ivane wahuma, ka tuta ataina nau‑wawani tanoi mamaei potapota a itoava Yaubada dewa habuhabui vo‑vi‑vovoui wayahina. Nonova tau apa‑taputapu Yaubada ya vona‑dabadaba imai‑haeyei deina. 22 Ka nonova Mosese kadu apa‑taputapu deinake, ivona,
 
‘Apaina Yaubada aitam onoto vi‑tunei
na‑omo wayahimia,
ka tauna vi‑tau apa‑taputapu, yauke deina,
ka nau‑wawanimi yana hae habuhabui unononi. V.V 18:15, 18-19.
23 Ka aituhu aviyaivia tau apa‑taputapu‑nana
yana vona ivihahaiei,
akanai Yaubada tomotaui vi‑goyoi,
ka tana‑wavini ya tomotau wayahia.’
 
24 Ika, tau apa‑taputapu habuhabui Samuela a itoava tau apa‑taputapu ataina tuta wayahina dewana imai‑haeyei. 25 Ka taumi tau apa‑taputapu‑naia yai tupua‑nenenehi, o kana‑vona itomi tau apa‑taputapu yai gabu uvaniahei. Wayahina, vona‑dabadaba‑nana Yaubada waka Abaraham venei, itomi kadu uvaniahei. Vona‑dabadaba‑nana ivona,
 
‘Apaina aitam yam tupua‑nenenehi na‑omo,
ka tauna wayahina tomotau habuhabui
tanopi taina wayahina nau‑iaiava ivaniahei.’ Nao 22:18.
 
26 Ka tutana Yaubada tauna ya tau paisewa Iesu vi‑tunei, vona ahiahina, tauna vi‑tunei omo naona itomi me Iudea wayahimia. Iuna Yaubada ya nuanua itomi nau‑iaiava uvaniahei. Ka aituhu itomi yami dewa goyona wayahia unua‑vinana, akanai nau‑iaiavana uvaniahei deina.” Dew 13:46.

3:4: Dew 14:9.

3:6: Dew 4:10; 16:18.

3:13: NiT 3:6, 15; Luk 23:13-25; Dew 2:23.

3:17: Luk 23:34; 1Ti 1:13.

3:19: Dew 2:38.

3:22: V.V 18:15, 18-19.

3:25: Nao 22:18.

3:26: Dew 13:46.