^
Galatia
Nau‑kaiwa
Paulo Ya Viama Me Galatia Wayahi
Paulo Me Galatia Yapoyapoi
Paulo Viviwavina Nau‑viviwavei
Paulo Omo Papani Anata Wayahina
Paulo Pita Ka Iamesa Ainua Nau‑vi‑taui
Paulo Omo Papani Siria Ka Papani Silisia Wayahia
Paulo Ivane Nau‑hohona Meagai Ierusalem Wayahina
Nau‑hohona Meagai Anitioki Wayahina
Paulo Mavina Ya Vo‑vi‑maheta Wayahina
Vitumahana O Veimea?
Pai Dune Abaraham Wayahina
Pai Dune Tomotau Yaka Dewa Wayahina
Vona Tana‑minikuna Kaikaiwabo Natuna Wayahina
Paulo Ya Nua‑vita Me Galatia Wayahi
Paulo Ya Paisewa Wayahina
Tau Viwavenena Vitupu Wayahi
Kadu Aitam Vona Tana‑minikuna
Tau Ekalesia Nau‑wawani Medeina?
Nuaka Ininika Ainua Ai Tana‑vewani
Medeina Vavaneika Kavo‑vi‑tunuhi?
Paulo Ya Iginuma Tauna Nimana Wayahina