7
Pai Dune Tavine Wayahina
Me Isiraeli, itomi vavaneiu, ka avaha Mosese ya veimea kanamanei. Wayahina, unononi. Mosese ya veimea yawaika veimeyei a itoava kanꞌ‑aniga wayahina. Ka munia, aituhu aviyaivia avaha ianiga, akanai veimeana iakwa taui wayahi, a? Pai dune aitam matamia aboui udueyei tavine wayahina. Aitam veimea mamaei, ivona vaivine tavitavinei nau‑wawani yai onoto nui imamaei a itoava yai onoto ianiga wayahina. Aituhu yai onoto avaha ianiga, veimeana eha aitam aviani vaivinei wayahia. Iuna ataina vaivinei eha tavitavinei. Ka aituhu yai onoto yawayawai imamaei, ka aituhu vaivinei ini‑tawanei, e mani ononoto itavine‑tamanei, kana‑vona vaivinei vivane tau kenekenenei. Kate aituhu vaivinei yai onoto avaha inusi, tavine a veimea eha vaivinei ta‑veimeye. Aituhu vaivinei yai nuanua mani ononotoi itavine, akanai itavine. Dewana eha kenene. Iuna yai onoto naona avaha inusi.
Wayahina, vavaneiu, itomi tau ekalesia vaivinei deina. Mosese ya veimea wayahina aipuipupu unononi. Nonova Mosese ya veimea habuhabuna veimeyemi, ka kana‑vona tuta nonova veimeana awami deina. Ka tutana Iesu aniga, e yanꞌ aniga anꞌ anamana wayahimi vivane itomi kadu uaniga aitamoata deina. Wayahina, ataina, aituhu itomi aninigami deina, vona ahiahina, Mosese ya veimea eha ana pata na‑veimeyemi. Ka Iesu yanꞌ aniga munina, tauna anigea mini‑havine. Ka ataina kadu itomi tauna nui umini‑havine deina. Ka kana‑vona ataina itomi vivane Iesu ininina hutana avaha Iesu utavinei deina. Wayahina, ataina awami vovouna Iesu, ka kadu ataina tauna ya nuanua Yaubada ya paisewa upaipaisewei. Rom 6:2, 11.
Nonova itoka yaka nuanua tutuaina kavi‑muniei, ka ataina taui eha Yaubada itꞌ‑anamane idedewei deina. Ika, nonova yaka nuanua goyona vivane waipei deina. Ka tutana Yaubada ya veimea kanononi veimeana wei deina. Wayahina, goyona gabuna itabotabo waipei‑naia wayahia, e dewa goyona vinꞌ‑omo‑nananena ininikaia deina. Wayahina, yaka dewa habuhabuna a pai nau‑yehata vivane aniga.
Nonova veimeana yohonika ka yawaika veimeyei. Kate ataina tuta, yaka nuanua goyona kadu tutuaina avaha aniga. Ka Iesu Tau Ito‑yavuha avaha veimeana wayahina ito‑yavuhika. Wayahina, tuta ataina yaka dewa eha ta‑vinꞌ‑omo veimeana tutuaina nonova Mosese ginumi wayahina. Eha. Tuta ataina yaka dewa vinꞌ‑omo etawana vovouna wayahina, vivane Yaubada Nuana Ahihinata wayahina. Rom 8:2; 6:4.
Wayahina, tuta ataina medeina kana‑vona Mosese ya veimea wayahina? Kaiwadi, kana‑vona Mosese ya veimea ana heta vivane goyona? Eha‑ohota! Iuna Mosese ya veimea dewa ahiahina taina dedewei. Veimeana yaka dewa goyona viwaveneka kanꞌ‑anamanei. Naona eha nuanua goyona katꞌ‑anamane. Ka tutana veimeana anononi, ivona, “Eha nuanuam goyona,” e auyewana wayahina nuanua goyona niheniua avaniahei. NiT 20:17; V.V 5:21. Ka munia dewa goyona veimeana bagibagi‑tawanei, e avi‑putu nuanuau dewa goyona habuhabui. Mosese ya veimea avi dewa ahiahina, kadu avi dewa goyona mataedaka. Ka unononi. Aituhu veimea eha mamae, dewa goyona eha ana pata. Ka dewa goyona ivinꞌ‑omo iuna veimeana dewaia vito‑potai.
Yauke kadu avaniahei deina. Tuta nonova yauke amamaei ahiahiu, iuna eha Yaubada ya veimea atꞌ‑anamane. Kate tutana veimeana anononi, tuta aitamoata wayahina goyona vinꞌ‑omo wayahiua, 10 e yauke aniga nuau nihenina. Yaubada ya nuanua yawaiu vidoha veimeana wayahina. Kate veimeana wayahina yau aniga nuau nihenina vinꞌ‑omo. 11 Udu. Goyona aitam tuta ahiahina vaniahei veimeana a vinꞌ‑omana wayahina, e goyona nonou. Ika, goyona voneu aituhu yauke yau nuanua adedewei, ka aituhu veimeana atana‑bwegebwegei deina, akanai munia adewa‑haiawa. E goyona nau‑vi‑anigiu nuau nihenina deina. Iuna avaha veimeana atana‑bwegei, au dewa‑yaiyai Yaubada wayahina vivane aniga! Nao 3:13.
12 Wayahina, kadueyei Yaubada ya veimea habuhabuna ahihinata, ka kadu tauna ya vito‑pota aitamoata aitamoata ahihinata kadu tunutunuhina. 1Ti 1:8. 13 Kate, medeina kana‑vona? Aituhu kana‑vona, “Yaubada ya veimea ahihinata nau‑vi‑anigiu nuau nihenina,” vonana vona ahiahina? Eha‑ohota! Eha nau‑wawanika kavonavona deina. Vona ahiahina, goyona nau‑vi‑anigiu nuau nihenina. Goyona veimea ahihinata epei ya punumai deina, e veimeana wayahina vunu nau‑vi‑anigiu. Wayahina, itoka tomotau aka pata dewana kadueyei, kadu aka pata kanꞌ‑anamanei goyona ana dewa vivane goyogoyonata akanai.
Nuaka Kadu Ininika Ainua Yai Dewa
14 Avaha kanamanei Yaubada ya nuanua nuaka vidoha tauna ya veimeana wayahina. Kate eha au pata veimeana avi‑ateteye tunuhina, iuna yauke tau maꞌ tanopi, ka ininiu ihanua. Wayahina, kana‑vona yauke vivane dewa goyona a tau paisewa‑kavokavovo aitam. 15 Ka kadu yauke yau dewa eha avi‑nua‑uye ahiahina. Iuna aituhu yau nuanua dewa ahiahina adedewe, eha au pata. Vona ahiahina, avi dewa goyona anau‑nikonikoiei, akanai dewaia adedewei. Gal 5:17. 16 Wayahina, udu! Aituhu yauke avaha dewaia goyona anau‑nikonikoiei, ka aituhu dewaia adedewei, vona ahiahina, yauke Yaubada ya veimea awaehei vivane tunutunuhina. 17 Yauke au heta eha dewa goyo‑naia ata‑dedewe, kate goyona niheniua mamaei, ka vona ahiahina, dewa goyo‑naia ivinꞌ‑omo‑nananena goyo‑nana niheniua wayahina. 18 Yauke avaha anamanei eha aitam dewa ahiahina ininiu nihenina mamae. Iuna yau nuanua dewa ahiahina adedewe, kate au heta eha au pata adedewe deina.
19 Wayahina, kadueyei yau dewa eha ivinꞌ‑omo yau nuanua wayahina. Iuna yau nuanua dewa ahiahina adedewe, kate dewa goyona ivinꞌ‑omo‑nananena wayahiua. 20 Unononi. Aituhu yau dewa eha ivinꞌ‑omo yau nuanua wayahina, vona ahiahina, yauke au heta eha yau dewa aveimeye. Kate goyona niheniua mamaei, e goyo‑nana veimeyeu kadu dewa goyo‑naia dedewei.
21 Wayahina, yawaiu a venavenau taina. Avi tuta nuanuau dewa ahiahina adedewei, akanai tuta aitamoata wayahina kadu goyona nui amamaei. 22 Yauke Yaubada ya veimea habuhabuna awaehei ahiahina nuau nihenina. 23 Kate mani veimea paipaisewa ininiu hutana nihenia. Wayahina, tuta tuta veimea‑naia ainua ivi‑naua ananina. Yaubada ya veimea nuau veimeyei, ka kadu goyona ininiu hutana veimeyei. Ka tuta tuta goyona yohoyohoniu, e yauke avi‑tau paisewa‑kavokavovo goyona ya nuanua wayahina. Gal 5:17; 1Pi 2:11. 24 Aioi! Goyou! Ininiu ana dewa goyona taina a pai nau‑yehata vivane aniga ana heta. Koiaka ana pata na‑ito‑yavuhiu? 25 Ataina anau‑kaiwa ananina Yaubada wayahina, iuna Iesu Tau Ito‑yavuha yaka Kauvea ana pata na‑ito‑yavuhiu akanai!
Wayahina, yau ipupu avo‑vi‑kutei taina deina. Nuau nihenina yauke Yaubada ya veimea awaehei vivane dewa ahiahina, ka kadu nuau nihenina avi‑tau paisewa‑kavokavovo tauna ya veimeana wayahina. Kate ininiu nihenina goyona veimeyeu avi‑tau paisewa‑kavokavovo goyona wayahina. 1Ko 15:57.

7:4: Rom 6:2, 11.

7:6: Rom 8:2; 6:4.

7:7: NiT 20:17; V.V 5:21.

7:11: Nao 3:13.

7:12: 1Ti 1:8.

7:15: Gal 5:17.

7:23: Gal 5:17; 1Pi 2:11.

7:25: 1Ko 15:57.