4
Jesus e haaiteria Satan
(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)
Ki oti raa Jesus ku taakina TeAitu Tapu raa ki loto mouku ki hanake Satan no haaiteria. Heb 2.18; 4.15 Jesus ni hakapakuu ana aso ma naa poo e matahaa, teenaa lono iloo Ia i tana hiikai. Satan ni hanatu kiaa Ia no vanaake peelaa, “Ki mee maa koe naa ko te Tama maaoni TeAtua, taratara ake ki naa tamaa hatu nei ki ffuri no mee ma ni haraoa.”
Jesus ki mee ake, “Te Laupepa Tapu raa e taratara peenei, ‘Te tama see lavaa te ora i te haraoa koi, seai. Te tama e ora i naa taratara katoo e tarataraina TeAtua.’ ” Deut 8.3
Teenaa Satan ki toa a ia Jesus ki Jerusalem, te matakaaina e tapu, no hakatuuria i aruna te taffuu te Hare Tapu raa no vanaake kiaa Ia, “Ki mee maa koe ko te Tama maaoni TeAtua, koe ku sopo ki laro. I te Laupepa Tapu raa e mee maa, ‘TeAtua ma ki mee ake ki ana ensol raa ki saapai atu kiaa koe; koe ma ki tauhia naa ensol raa ki see pakkuu oo vae i naa hatu i laro.’ ” Ps 91.11-12
Jesus ki mee ake, “Te Laupepa Tapu raa e taratara hoki peelaa, ‘Au see haaiteria a koe TeAriki, too Atua.’ ” Deut 6.16
Ki oti raa Jesus ku taakina Satan ki aruna te mouna e lasi no hakaari ake naa nohorana hakamaatua katoo i te maarama nei, teenaa a ia ki mee ake ki Jesus, “Ki mee maa koe e ttuu ki oo turi no lotu mai kiaa nau, teenaa nau ma ki kauatu naa mee naa hakkaatoa kiaa koe.”
10 Araa mee ake iloo Jesus, “Satan, hakataha iaa nau! Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa, ‘Koe ki lotu ka heheuna koi i TeAtua too Ariki.’ ” Deut 6.13
11 Araa Satan ku tiiake ia Jesus, teenaa oo ake iloo naa ensol raa no tokonaki ake ki Jesus.
Jesus ku kaamata ana heuna i Galilee
(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)
12 Te saaita Jesus ni lono maa John ku ponotia ki loto te hare karapusi raa, ahe iloo Ia ki Galilee. Mt 14.3; Mk 6.17; Lk 3.19-20 13 A Ia ni see noho i Nazareth; a Ia ni hano are no noho i Capernaum, te matakaaina i te vasi te Namo Galilee. Te matakaaina naa e tuu iloto naa matakaaina Zebulun ma Naftali. Jn 2.12 14 Jesus ni hano no noho i te kina naa ki ttino naa taratara Isaiah, te pure TeAtua, ni mee imua:
15 “Te henua Zebulun ma Naftali,
e tuu ki te ara e tere ki tai,
i telaa vasi te Riva Jordan, iloto Galilee,
teenaa ko te matakaaina naa tama i naa henua sara!
16 Naa tama e nnoho i te poouri raa
ma ki kkite te maasina e lasi.
Naa tama e takkoto i laro te maru te mate raa,
te maasina naa ma ki too i laatou.” Is 9.1-2
17 E kaamata i te saaita naa raa, Jesus ku kaamata te hakaea i te Nohorana te Lani: “Tiiake naa haisara kootou naa, i te Nohorana te Lani ku saaita mai!” Mt 3.2
Jesus e aru ana disaipol mua
(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)
18 I te aso tokotasi Jesus e sasare vaatai i te Namo Galilee raa, a Ia ni lave i te haanau Simon (e ttapa ma ko Peter) laaua ma Andrew, e haanota ki laaua kupena i tai. 19 Jesus ki mee ake, “Koorua oomai no tautari kiaa nau, aa nau ku ako atu ki illoa koorua te haanota tama.” 20 Takarua naa ni tiiake koi naa kupena laaua naa no tautari iloo ki Jesus.
21 Jesus ni sare atu hakamaarie no kite hoki i telaa haanau, James ma John, naa tama Sebedii. Te takarua naa e nnoho ma laaua tamana iloto te poti laatou raa ka onoono naa kupena laatou. Teenaa Jesus ni kannaake hoki ki laaua ki tautari kiaa Ia. 22 Te haanau naa ni massike koi i te poti laatou naa, ka tiiake laaua tamana raa, no tautari ki Jesus.
Jesus e haia a Ia naa tama e maki raa no taukalleka
(Lk 6.17-19)
23 Jesus ni hano ki naa matakaaina hakkaatoa i Galilee raa no akonaki te henua iloto naa hare lotu naa Jew ka hakaea te Lono Taukareka i te Nohorana te Lani, teenaa naa tama e laavea te kau maki raa ni haia a Ia no taukalleka. Mt 9.35; Mk 1.39 24 Te lono i naa vana Jesus ni mee naa ni tere vaaroto Syria hakkaatoa. Teenaa ki too ake naa tama raa naa tama e mmaki raa ki Jesus. Naa tama naa ni tama e laavea te lopo maki; naa tama e tauria naa tipua hakallika, naa tama e laavea te maki tekiteki, aa naa tama see lavaa te sassare. Jesus ni haia a Ia naa tama naa hakkaatoa no taukalleka.
25 E tammaki iloo naa tama i Galilee, Dekapolis, Jerusalem, Judea, aa ma naa matakaaina i telaa vasi Jordan ni tautari atu vaamuri Jesus.

4.1 Heb 2.18; 4.15

4.4 Deut 8.3

4.6 Ps 91.11-12

4.7 Deut 6.16

4.10 Deut 6.13

4.12 Mt 14.3; Mk 6.17; Lk 3.19-20

4.13 Jn 2.12

4.16 Is 9.1-2

4.17 Mt 3.2

4.23 Mt 9.35; Mk 1.39