^
Luk
Lukndo Nga Mandega, Nga Tiyopilaslo Nakangowolo
Anutlo Sambono Oni Oowooyi Engel Onindo Yon Tunoo Teweloyimbolo Sekarayiyano Ewolo
Sambono Engelndo Mariyano Yesus Tunooteweloyi, Ngulo Ewolo
Mariyando Ilisabet Kenowelo Oolouwolo
Mariyalo Yambo
Ilisabetndo Yon Yomoowoowolo
Sekarayiyando Yambo Utolo, Anutlo Bingami Okoowolo
Mariyando Yesus Yomoowoolo
Engel Onindo Sipsip Sobosobo Onino Ewolo
Sipsip Sobosobo Oni Oololo Yesus Kenowonggori
Simiyon, Ana Elagado Anutlo Yambo Ya Ulunggano (Tempel) Nguno Yesus Kenowoliyo
Yosep, Baleyi, Nangoyali, Nasaret Endemo Ko Oolouwoli
Yesuslo Mooma Kande Elaya Kegidembolo Elaya Tetoni, Tempel Yano Oolouwolo
Sono Yeloyingo Yondo Mande Wesiyolo Ewolo
Herod, Mela Sobosobo Oni, Ngundo Yon Yolo, Ya Biyomimo Yewolo
Yondo Yesus Sono Newendemo Utoni Sonwoowolo
Yesuslo Soweni Osi Sembeni Ngulo Oowooye
Setando Yesus Tewoongowolo
Yesus Galili Melako Ko Damoni Yelo Ko Tewolo
Nasaret Ende Ngulo Onindo Yesus Kootu Inowonggori
Yesusndo Oni Gulano Yuka Biyomingga Owewolo
Yesusndo Pitalo Konggeyi Yomosiyowolo
Yesusndo Oni Simoo Bale Oowooyingga Yomosiyelowolo
Yesus Ende Sungomo Nguya Ko Telo Endeyowolo
Yesusndo Etoni, Pitando Iso Oowooyingga Yowolo
Yesusndo Oni Gula Golimambudodomu Yomosiyowolo
Yesusndo Oni Gula Kekandeyi Bingo Yeyingomu Yomosiyowolo
Yesusndo Liwayi Oningga, Ngu Negongowolo
Yesusndo Oo Kundingiyi Teweloyimbolo, Ngulo Ewolo
Yesus Ngu Sabat Nalu, Ngulo Sobosobo Sembuli Ulungga Oolengo
Yesusndo Oni Kandeyi Kumooyingo Yeyingongga Sabat Naluno Yomosiyowolo
Yesus Enengo Sulena Oni Kilalongo Kande Elaya Ke Gidembolo Elaya Yoyowolo
Yesusndo Sayi Oni Oowooyingga Oolengo Yomosiyelowolo
Oni Ene Oni Oni Teweloyi, Ko Kowuli Ingoweloyi Ngulo Mande
Longge oni Nowoondoyi Teyunoweloyi, Ngulo Damoni
Oni Wilikoyeloweloyi, Ngulo Damoni
De Biyomi, Ngundo Biyomi Enggewa
Ya Yeweloyi Damoni Elaya
Yesusndo Me Onilo Tabangongga Ngulo Sulena Oningga Yomosiyowolo
Yesusndo Nayin Endemo Simoo Kosiyi Gula Kumootoni Yokutuwoowolo
Sonoyeloyingo Oni Yondo Enengo Sulena Oni Elaya Yesusno Mande Yolo Oolouwonggori
Mbumbuwadodo Balegado Yesus Keyi Bo Ulumimbo Sonowoowolo
Bale Gidalega Ene Yesus Keyolo Endeyowonggori
Oni Oowali Yuwooyi Kono Kuliyoyingo, Ngulo Mande Yamonggawo
Yesuslo Mande Yamonggawo, Ngulo Damoni Ewolo
Solu Kumbe Newendemo Oongoowolo
Yesus Enengo Nemi, Ko, Konedoboongo
Yesusndo Doogo, Ko, Sono Koongeyingo Nguya Mande Etoni Imakewolo
Yesusndo Gegesa Melasina Oningga Yuka Biyomigado Yoyingo Ngu Owewolo
Yesusndo Tabango Oni Gula Oowooyi Yayiras Namboni Yokutuwoolo, Ko Bale Gula Nguya Yomosiyoyingo
Yesusndo Enengo Sulena Oni Kande Elaya Kegidembolo Elayaga Ngu Ko Yunowonggori
Herodndo Yesuslo Mandeni Ingolo, Ngulo Ingondudu Ulungga Tewolo
Yesusndo (5,000) Oni Simoo Bale Oowali Yunoyingo
Pitando Yesuslo Damoni Yootunolo Eyingo
Yesusndo Kumoolo Ko Ootookooweloyi Ngulo Ewolo
Yesuslo Moondeyi Yowoolengolo Guladilo Tunooteyingo
Yesusndo Simoo Kosiyi Gulano Oomboolo Biyomi Gula Yomosiyowolo
Sulena Oni Onendo Ulungga Oluwa?
Oni Yeya Mundi Kini, Ngu Yengo Dobooguliye
Sameriya Oni Gidalegado Enengo Ende Solengolo, Yesus Keyowolo
Oni Yesus Keyoweloyimbolo, Ngulo Mande
Yesusndo Oni Onibi Kabusa Ko Kande Elaya (72) Yoyolo Anutlo Kono Suleyelowolo
Ende Gidalegalo Oni Nowoondoye Ma Yowoolengoyingo Ngu Oni Oniyooge!
Ko Oni (72) Ko Yowoolengolo Mayewonggori
Yesusndo Oni Oni Telo, Eweyi Anutno Ese Ewolo
Sameriya Oninggado Longge Oningga Nowoondoyi Teyinowonggori
Mata, Mariya Elayaga Ngulo Mande
Yemboongeweloyi, Ngulo Damoni
Yesusndo Golemboolododo Ko Tetelo Ewolo
Oomboolo Biyomi Ko Ombuwolo
Oni Oni Teweloyi Ngu Yoweloyi Damoni
Oni Gidalega Damoni Sungo Oolengo, Onindo Ma Teweloyimbolo, Ngu Kenowelo Ewolo
Goweyebolo Solu
Parisi Oniya Mamana Mande Etuyeloyingo Oniya Damoni Biyomi Tewolo
Mande Ebe Ganagana Ngulo Ingondale Teyi
Oni Ene Anutlo Nangge Sosolewanggo
Yesus Oowooyi Yootunolo Eweloyi Ngulo Damoni
Oni Sitowiyedodo Teweloyimbolo Nangge Ingootenggoku Ngulo Mande Yamonggawo
Mela Ngalo Oo Sitowi Oowalilo Ingondudu Ulungga Telo Ngulo Ingowatoku Teweloyi
Sambo Endemo Oo Gome Gooboongooweloyi, Ngulo Damoni
Doongedoongoodoongoo Telo Sobowoolo Oluweloyi
Sulena Oni Gome ko Sulena Oni Biyomi Ngulo Mande Yamonggawo
Yesus Ngu Oni Simoo Bale Wesowooyelowelo Ombuwolo
Oo Tunooteweloyi, Ngulo Sunggi
Oni Yeya Sanggili Mande Etenggoku, Nguya Mande Yoonenengowanggo
Oni Gula Ene Newende Ma Yowoolengolo, Ngu Ene Oonatewa
De Ma Enggeteku, Ngulo Mande Yamonggawo
Kengeyingo Naluno Yesusndo Bale Gula Yomosiyowolo
Yesusndo Mastet, Yis Oo Ngulo Mande Yamonggawo Eyingo
Anutlo Yoyo Pawano Uweloyi Ngu Ooleyi Ulu Kini Bodaga
Yesusndo Yerusalem Ende Sendoluwoowolo
Yesusndo Oni Gula Moondeyi Bidodo Koongeyingongga Yomosiyowolo
Oni Enengombo Enengo Dowooni Uweloyi Mande
Oo Simbo Ulungga Ngulo Mande Yamonggawo
Oni Ene Ingondudu Gome Teyago, Yesus Keyoya Endeyoni
Wendeyi Nembo Ngu Yanggangoni Kini
Bo Sipsip Oonatetelo Ngulo Mande Yamonggawo
Bobeye Toongewolo Ngulo Mande Yamonggawo
Simoo Kosiyiga Eweyi Yokolo Toongeyingo, Ngulo Mande Yamonggawo
Ko Sobosobo Oni Metemi, Ngulo Mande Yamonggawo
Anutlo Mamana Mande Ngulo Ewolo
Yesusndo Elambalisa Toongooweloyi, Ngulo Damoni Ewolo
Owoolongo Oni Lasaras Ko Beye Sitowinidodo Oni Ulungga Nguya Ngulo Mande
Damoni Biyomi, Ngundo Simoo Balelo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yombuliyoote
Nowoondoyemo Hamoo Teweloyi Ngulo Damoni
Ko Oni Damoniyembolo Mande
Yesusndo Goli Mambudodo Oni Kande Elaya Yoyeni, Mete Tewolo
Anutndo Enengo Simoo Bale Sobowooweloyi Nalungga, Ngu Ombuwa
Bale Nggaminggado Mande Wilikoyingo Onindo Hoolooweneloyi Elo Ngulo Mande Yamonggawo
Parisi Oni Ko Gabmanlo Beye Yolo Goobooyingo Oni, Ngulo Mande Yamonggawo
Yesusndo Simooye Bobodi Kumana Yunowolo
Sitowinidodo Oni Tabangonggado Ombulo, Yesus Sumoo Inowolo
Yesusndo Enengo Kumoolo Ko Ootookooweloyi, Ngulo Tambu Kabusayi Ewolo
Yesusndo Oni Doongeyi Kilingongga Yomosiyoyingo
Sakiyaslo Mande
Ko Oni Kande Elaya Beye Yowolo Elo Ngulo Mande Yamonggawo
Yesus Yerusalem Endemo Bingami Ngguyidodo Oololo Uyingo
Yesusndo Yerusalem Ende Sendowooyingo
Yesusndo Tempelno Oni Oo Uliyolo Beye Koyi Tetoyi Oweyelolo Tempel Yomosiyowolo
Tabango Onindo Yesuslo Koni Ngulo Sumoo Inowolo
Oowali Ko Oni Sobosobo Biyomi Ngulo Mande Yamonggawo
Ngu Onikundo Bobeye Gabmanlo Tabango Koleteyingo Inoweloyi Ngulo Yesus Sumoo Inowonggori
Oni Kumoolo Ko Ootookooweloyi Ngulo Yesus Sumoo Inowonggori
Yesusndo Parisi Oni Kristus Oowooyingga Ngulo Sumoo Yunowolo
Mamana Mande Etuyeloyingo Oni Ngulo Damoniye
Bale Nggami Owoolongonggado Enengo Beyeku Bidodo Anutlo Kolo Yewolo
Yesusndo Oo Kowuli Ulungga Oolengo Kootusina Tunootewalo Ewolo
Yesusndo Yerusalem Kootusina Biyomi Yeweloyi, Ngulo Ewolo
Kootusina Anut Nangoni Oni Kilalongo Ngu Ombuwa
Kopi Dega, Ngundo Ngu Nalungga Ngu Logowoote
Sulena Oni Ene Komo Doongedoongoodoongoo Teya Oliyi
Yudasndo Tabango Onino, Yesus Yootunolo Yunowelo Tolige Ewolo
Yesuslo Sulena Oni Elaya Pasowa Neweloyimbolo Yomosiyowoli
Yesusndo Enengo Sulena Oni Oowali Kundingiyi Yunowolo
Sulena Onikundo, Onendo Oni Ulungga Koleteyingo Oluweloyi, Ngulo Longgeyowonggori
Pitando Yesus Kootu Inoweloyi, Ngulo Ewolo
Beye Sili, Kingo Si, Ko Duge Sanggayi Ngulo Mandeni
Yesusndo Gesemanino Yemboongewolo
Yudasndo Yesus Dowoolo Longge oni Kandeyemo Yewolo
Pitando Ewolo. No Yesus Oningga Ngu Watayi Kini
Yesus Yumooyinolo Mande Elo Uleyingo
Yesus Yolo Mande Wilikoyingo Tabango Onino Yeyi Dikawolo
Yesus Yolo, Payilatno Oololo, Nguno Mande Ingowelo Yolo Oolouwonggori
Payilatndo Yesus De Mombimo Sanggaweyilo Ewolo
Yesus De Mombimo Sanggawewolo
Yesus Kumoowolo
Yesus Kumootoni Melengoowonggori
Yesus Ko Ootookoowolo
Oni Elayagobo Emeyas Ooleko Yesus Kenowoliyo
Sulena Onindo Yesus Kenowonggori
Anutndo Yesus Yolo, Sambono Oolewolo