^
KOLOSI
Kolosi Onindo Krayisro Nowoondoyemo Hamoo Teyingo
Polndo Kolosi Oniro Anutdo Yanggango Yunoni, Ero Yemboongeyingo
Krayisro Murini, Enengo Koni Nguya
Polndo Kolosi Oni Hoorooweyeroyingo
Oni Ene Komo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yanggango Teya, Ene Godange Mande Ngu Andangeyi
Ye Komo Krayisno Woorogongoyagogo, Ye Keta Oruweroyiga Ngu Yowanggo
Noore Ngu Krayisya Gobooro Kuri Kumooyingo
Anutdo Ngu Ye Krayisya Gobooro Kuri Yokutuyeroyingo
Noore Simoo Bare Keta Tunooteto
Noore Komo Nowoondoyi Teweroyi Muri, Ngu Yowato
Kristen Simoonggoro Nguro Mandeni
Ko Oniro Mandeye, Sobosoboro Mandeye
Yanggango Yemboongero, Nguno Gome Nenengo Endeyowato
Polndo Tikikas, Onisimas, Eraga Sureyeroyingo
Polndo, Kolosi Oni Kambayeroro Mande Soweyoyingo