Taitusi
Polokafo Taitusi ya lufuwa i fulo edaibo ha
Homu Ha
Taitusi ya Giliki we nebo, ya Polo welaloti Yesu hala ukuwa holito lula-hala li elepa ito holi hikitaibo yagunu Polokafo ya mono hipane ne, loto lo edaibo ne. (Taitusi 1:4) Wewa ya Pologi maina mono onona lito, ana li faka loto mono wenina eba nedo-nedo ya lutina-hatina li auba i betito mono ha api itibibo we ya ne. (2 Kolinti 7:5-7, 8:6, Galesia 2:1-3)
Ena Kiliti no lusaku nebo ebalo ya maina moniti Yesu hala ukuwa lo oloto bibo hamenalo ya Polo eba maleka unowe, loto holibo, ya Taitusi ya Kiliti ebalo aifa minoto mono onona onuwa aifa nebo ya lifefe loto hulanane, loto fulo edo itoto wiye. (Taitusi 1:5) Uto eba maleka monito, aliga ya Kiliti weninawa api itibinaibo ha ma lomunowe, loto lufuwa me ya i fulo edaibo ne. Kiliti wenina muki monatina ya nosa naba áminako, yagunu maleka lutina-hatina li elepa iti Yesu holi hikito muwabo wenina ya monatina yagunu ha auba ito api itibiyo, loto lufuwa meu ya lomuibo ne. (Taitusi 1:10-14, 16, 2:1, 15)
Timoti lufuwa i fulo edaibo yamaidana oto Taitusi yagi lomuibo ha me ya ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, maina holi hikitonibo hipane ona Taitusiyo, nemo Polo, Goti houba-nabala we ido Yesu Kilisto aposolola ya lufuwa me ya i fulo hedowe. Wao.
Ononawalo fulo nedaibo, ya Gotikafo wa molo betibo wenina holi hikitanae, loto, ido ha ona hula yakafo monate li fele lo ledaibo ha ya holifefe lanae, loto ononawalo ya fulo nedaibo ne. Nomude hofawa minowa-minowa anubo hawa holi hikitoto holifefe lonibo ya Goti ha sugi ladámibo we yakafo homu aidena okuluma mika li oloto piyámibo hamenaloti ya lo molo ledaibo yamagunu holito hiyaba minone. Hawa ya aidenati libo nefa, ido eimola hamenalalo ya hala lo oloto molonido li oloto pibo ne. Hawa ya li nomude waibo we Gotikafo anelo moloto lo oloto molanane, loto lo moloto numibo ne.
Maina holi hikitonibo hipane ona Taitusiyo, Metefo Gotidokati ido li nomude waibo we Kilisto Yesudokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya mino hedanaiye.
Mono hiyaba we hatina
Ena onona onuwa ma aifa nebo ya lifefe loto hulanane, loto, ido numudo-namado ya nemo lohomodo ayalo ya mono hiyaba we buli betimo unane, loto Kiliti ebau ya fulo hedo itoto oboma ne. Yagunu ya mono wemoli masi monatina fefe loti molo minoti, wena makoko liyabo we ya olufotina yagi holi hikitoti minanabo yako mono hiyaba we buli betiyo. Ido olufotina ya ha holámoti hopa mona molae, loti wenina masi lanabo, ya mono hiyaba we onona ma biyámo. Hiyaba we yakafo Goti ononala hiyaba aiboma nenako, ya monala fefe lotoko minanaibo yako ononawa linaibo ne. Yagunu eimola lula-hala holi dowa libo mona molámoto, sebala hala-kala aloko ladámoto, no noto lula-hala u hopa anaibo mona molámoto, fina aloko fiyámoto, hefana-huwamena yagunu holámoto minanaibo, ido wenina aifa li dowa lo betito, mona dowa lula-hala muto, hala kifefe loto, monala fele fefe lotoko moloto, lula-hala-ula hiyaba dowa otoko minanaibo, ido mono weninala holi hikitoti mona dowa molanae, loto adina li faka loto ha mono hula ya api itibito, ido ha mono li hopaitabo wenina hatina ya ito lumunowe, loto ha mono auba ibo ha, api-napi itibi-itibi onibo ha ya li hiki loto li minanaibo we ya mono hiyaba we dowa minanaiye. Yaidana feyabo wemoli yako mono hiyaba we ya buli betiyo.
No lusaku nebo eba Kilitilo minabo wenina monatina ha
10 Wenina abi yasi ha holámoti, aifa ha loti hotina iti minabo wenina ya minae. Ido aya wenina minagu ya Yuda wenina, Goti anela utinau fukabo wenina ya oto yoti feto fe minae. 11 Feto fe minabo weninawa ya hefana-huwamena aifa linune, loti wemoli olodinafo olufotina weninatina malekama muki ya api itibiyámabo idafa ya api itibiti li hopa o beti minanako, wetina guninubo ya fefe lanogolaiye. 12 Kilitilo minabo wenina minaguti ya eimotina polofetitina makafo ya feto libo, Kiliti wenina ya aidenati ha sugiko lo minoti, liye-idafa yaidana oti hasuwala fi minoti, idafa nanabo yagunuko holiti, onona eleka fiyabo minae, loto 13 wa betifefe lototo libo hawa ya ona ne. Yagunu hemo ya auba ito lo fuko betiyo. Feto feyageto ya holi hikitabo mona hula molanabo, 14 ya Yuda wenina ifaga hatina ido wenina ha ona hula metina muwabo wenina lo fukabo hatina ya holámanae, loto auba ito lo fuko betiyo.
15 Lutina-hatina hiluwa libo wenina yasi idafa-adafa muki yagunu holiyato hiluwa liboko nefa, ido nosámibo monakafo lutina-hatina li hopa o betibo wenina, holi hiki ladámabo wenina ya weudina-lutina-hatina muki ya fumako i fulitainako, idafa magunu holiyato hiluwa libo ma minámiye. 16 Weninawa ya Gotigi hutifina one, loti wetina yakafo lafa, ido monatina yakafo E'e, lo ne. Ya wenina ya unamawa minoti, ha holiti holámoti abo ya mona dowa molanabo ma minámiye. Yagunu mono hiyaba we dowa, auba iyabo we yako buli betiyo.