^
1 Yohane
Nuai me ewanana amira Mama.
Zasimaira noise pasina oko bezero puro nuanekai.
Kristo nu sogawai nasokai.
Zasimaira noise otaore dubara dumi pumai awa potai ge seka.
Duba nasokai zebura nenara oko itaise.
Kristora iwo kei awero itia.
Anutu Mamato Maire oko zaumanekai.
Ozana meni ge me namorekai gipinowia.
Anutura mai awiso nonakai amira susu.
Pasina wero Satanra mai wamunora.
Anutura mai wero noise pasina inoise nuai ine tepo.
Yesu meni namorekai dubara dumi pumunua, are da ago wanekai.
Anutura benaura azu tepo nuanekai.
Ozana susu giti nora.
Anutu nu dubara dumi pumai amira mama.
Anutura dubara dumi gosinoise da ago ine wanekai.
Tuma diaire meni zebura etetenai puro osamunoya.
Anutu meni Yesura susu kereninua.