^
Filipai
Paulo nu Tuare kokopai asenua.
Paulo benai sora itisonua ami Oziga Ewanana soremunua.
Paulo nu nuaire betaire emo yaba wenua.
Kristo emo zewai wero dopanekai.
Duba da wero dumi ina-pa wewo.
Yesu meni ebata gita wenua da awa patanekai.
Kokopai wero baitamukai zewai-zawai wanekai.
Timotira ge.
Epafoditora ge.
Ema Kristo tuma didinowera nukare awa ge ema me.
Zewai wero sumuro simai panekai.
Nakai utu natara gegenai.
Paulo otao mamaira ge.
Yawa sara waira ge.
Paulo emo wau nena potiwa.