^
2 Tesalonayka
Tesalonayka binɨb kɨlop gɨ tɨmel gelɨgɨpal ak pen, kɨli kɨles yɨbɨl gɨl yelɨgɨpal
Bɨ God takaw tɨbɨlɨkep ownɨgab
God nɨbop aglɨl agup, Tɨg asɨk dɨnɨm agup, anɨb ak nop nɨŋɨd kɨles gɨl yenɨmɨb
Nɨbi chɨnop gos nɨŋɨd, God nop agnɨgɨnɨmɨb
Binɨb nɨbi okok mɨdupsek yɨlɨk ma nɨgɨnɨgel
Takaw day won ogɨnap