^
Matayu
Pitiiŋ to Yesu pughu toni
Aŋela ivot to Yosep ve ipaloti
Yes ŋgara to ndag pughu tila tighita Yesu
Yosep igham Yesu yesuru tina Maria, ve tighau tila pa Isip
Erod irab ndipain to ndug Betelem
Yosep igham Yesu yesuru tina Maria, ve timuul tila pa taan to Israel
Yoan ŋgeu rughuzaaŋa igharaat ataam pa Yesu Krisi
Yesu igham ya
Sadan itoov Yesu
Yesu ipamundigin uraat toni izi Galilaia
Yesu ipoi tamtoghon paaŋ tinim taghoniiŋa toni
Yesu igham uraat izi Galilaia ve ival tiina titaghoni
Yesu ivotia mos izala lolooz
Sei masin to titaghon pooz to ndug sambam ŋgara ve poia to Maaron iza todi?
Iit tanimale te ve lam to taan
Yesu ipaghazoŋan tutuuŋ to Maaron pughu
Taghur koi pa tamtoghon malep
Rikia ve tagharaat saveeŋ toit toman tamtoghon ve Maaron paam
Tawaghamun vaiuuŋ malep
Saveeŋ to rabuuŋ motin vaiuuŋ
Tawaat mbeb izadi pa tapariaaŋ saveeŋ toit malep
Tayat sosor to tamtoghon malep
Taghur lolood pa koiaad
Taparim tauud pa ŋgar popoia to tagham di ne malep
Ataam to suŋuuŋ
Ighaze taŋgun tauud pa ghaniiŋ aniiŋ, tamtoghon tiwatag ghiit pani malep
Mbeb to sambam, nene mbaliiŋ tau
Mataad, nene inimale yaryarooŋa to anoŋaad
Irau tambees pa daba ru maau
Lolood imbumbu malep. Maaron pale mata pait
Taŋgabiiz tamtoghon taghaze yes samsamiadi rikia malep
Maaron pale ilooŋ suŋuuŋ toit
Ataam to tagham nepooŋ poia ila to Maaron, nene taanda maau. Kainaŋen kat
Tapatum ghiit pa propet kaaromŋa
Tawaat sorokin Yesu iza malep
Ndiran ru tirei ruum
Yesu igharaat ŋgeu eez to kolekole (o sik lepra) ighami
Daba eez to iŋgin ndaaba to Rom ighur ila ariaŋa
Yesu igharaat moroghooŋ to Petrus rawa liva le tini poia
Yesu igharaat moroghooŋa katindi
Ataam to tataghon Yesu
Yesu isaav, ve yaghur ve dibom imaat
Yesu indiir avuvu samsamiadi pa ndiran ru izi ndug Gadara
Yesu igharaat ŋgeu narape eez ve ireu sosor toni
Yesu ipoi Matayu inim taghoniiŋa toni
Ghasoniiŋ pa ŋgar to ŋgunuuŋ tauud pa ghaniiŋ aniiŋ
Ataam muŋgina irau ilup toman ataam paghu to Yesu maau
Yesu igharaat liva eez, ve ipamundigin liva kainaŋen eez pa mateeŋ
Yesu igharaat matadi pisi ru ve ŋgeu eez to avo maau
Uraata to Maaron naol maau
Yesu ighur tamtoghon saaŋgul ve ru tinim taghoniiŋa toni
Yesu ipatoot taghoniiŋa toni pa ataam to laghooŋ todi
Muri tamtoghon pale tighur pataŋani pa taghoniiŋa to Yesu
Tamatughez pa Maaron moghon
Tapesamun Yesu iza malep
Yesu pale inim pughu pa tamtoghon tivalag di
Ataam to tataghon Yesu
Ighaze tauul Krisi tamtoghon toni, ye pale igham atia poia pait
Yoan imbaaŋ taghoniiŋa toni pida tila to Yesu
Yesu ipait Yoan
Yesu iyaan ndug pida to titoor ŋgar todi maau
Yesu ipakur Tama Maaron
Yesu ipoi ghiit ighaze tala toni. Leso igham ghiit ateed izi
Tamtoghon Natu iŋgin umbom patabuaŋ to Maaron
Yesu igharaat ŋgeu eez to nima imaat
Yesu, ye mbesooŋa to Maaron
Yesu koia tighaze ye igham uraat toman Sadan tapiri
Taghilaal ai ila anoŋadi
Yesu inim ghilalooŋ pa tamtoghon itaghon ŋgar tau muuŋ Yona ighami
Saveeŋ palelaaŋ to avuvu samia to ighau ila ve imuul inim
Yesu tina ve nditazi
Saveeŋ palelaaŋ to suruvuuŋ uuv
Pughu to Yesu isavsaav ila saveeŋ palelaaŋ
Saveeŋ palelaaŋ to suruvuuŋ uuv pughu
Saveeŋ palelaaŋ to wit olia to titub ila uum
Saveeŋ palelaaŋ to mastet uve
Saveeŋ palelaaŋ to yis
Saveeŋ palelaaŋ to wit olia pughu
Saveeŋ palelaaŋ to ŋgeu to ighita mbaliiŋ tau
Saveeŋ palelaaŋ to ŋgool atulu
Saveeŋ palelaaŋ to malum
Tamtoghon to Nasaret matadi velegin Yesu
Mateeŋ to Yoan ŋgeu rughuzaaŋa
Yesu ipan tamtoghon ndiŋndiŋ liim (5000)
Yesu ilaagh izala ya pogho
Yesu igharaat moroghooŋa katindi izi ndug Genesaret
Tutuuŋ to Maaron ilib pa tutuuŋ to Yuda nditimbudi
Ŋgar to igham tamtoghon tasami ila Maaron mata
Kanaan tidi eez ighur ila to Yesu ariaŋa
Yesu igharaat moroghooŋa katindi
Yesu ipan tamtoghon ndiŋndiŋ paaŋ (4000)
Ndiran tutuuŋa tighaze Yesu igham mbeb gharatooŋa eta inim ghilalooŋ padi
Yis to ndiran tutuuŋa ve yes Sadusi
Petrus ivotia Yesu ighaze ye Mesia
Yesu isavia mateeŋ ve mundigiiŋ toni
Ataam to tataghon Yesu
Yesu ipatooŋ ŋguruba ivot ighazooŋ
Taghoniiŋa to Yesu tighasoni pa mulaaŋ to propet Ilia
Yesu indiir avuvu samia pa pain kainaŋen eez
Yesu iyol aliŋa muul pa mateeŋ ve mundigiiŋ toni
Yesu ipiyaav takes pa Rumai Tiina
Sei to iza tiina kat
Tagham nditaad titap pa ghurla todi malep
Saveeŋ palelaaŋ to sipsip to ilale
Ataam to gharatooŋ saveeŋ to toŋvetaz to Krisi
Saveeŋ palelaaŋ to mbesooŋa to lolo isamin ita ite maau
Saveeŋ to rabuuŋ motin vaiuuŋ
Yesu ipalot ndipain geegeu
Mbaliiŋ tau eez isavsaav toman Yesu
Saveeŋ palelaaŋ to uum vaen tau to igham poian yes uraata toni
Yesu isaav muul pa mateeŋ ve mundigiiŋ toni
Yakobus ve Yoan tighaze tinim tintina
Yesu igharaat matadi pisi ru igharau Yeriko
Yesu izala pa Yerusalem
Yesu izurun tamtoghon to raukoliiŋ tighau pa Rumai Tiina
Yesu isaav, ve ai fik igorgor
Yes daba tighason Yesu pa sei to ighuri pa uraat toni
Saveeŋ palelaaŋ to ŋgeu eez toman ndinatu ru
Saveeŋ palelaaŋ to uraata samsamiadi to tiŋgin uum vaen
Poiŋ to Maaron to inim pait ne, tayasiil pani malep
Ghasoniiŋ to piyavooŋ takes ila pa kinik tiina to Rom
Ghasoniiŋ pa mundigiiŋ to yes mateeŋa
Tutuuŋ sine to tiina kat ilib pa tutuuŋ tisob?
Ighaze Mesia ivot ila siŋ to kinik David, pale iza irau ilib pa David vena?
Yesu iveivei pa tamtoghon pa ŋgar pakuruuŋ to ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ
Yesu iyaan ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ
Atia to pale iza to ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ
Yesu lolo ipataŋan pa Yerusalem
Yesu isaav pa rewaaŋ Rumai Tiina to Maaron
Pataŋani naol pale tivot muuŋ, ghoro tireu Rumai Tiina izi
Tamtoghon pale tighur pataŋani pa yes to titaghon Yesu
Pataŋani tiina kat pale ivot pa Yerusalem
Mulaaŋ to Tamtoghon Natu
Saveeŋ palelaaŋ to ai fik
Sawa kat to Tamtoghon Natu mulaaŋ toni, tamtoghon eta iwatagi maau
Saveeŋ palelaaŋ to mbesooŋa poia ve mbesooŋa samia
Saveeŋ palelaaŋ to ndiliva papaghu saaŋgul
Mbeb to Maaron ighuri inim nimaad, iit irau taŋgin poiani ve tagham uraata
Tamtoghon Natu pale iŋgabiiz tamtoghon ve ighur atia padi
Yes daba tikaal ataam pa tirab Yesu imaat
Liva eez iliŋ ŋgoreeŋ to vuzi poia ne izala Yesu daba
Yudas isaav ighaze ye pale ighur Yesu ila koia nimadi
Taghoniiŋa to Yesu tila tigharaat aniiŋ to Pasova
Yesu toman taghoniiŋa toni tighan aniiŋ to Pasova
Yesu irei mberet ve vaen pa taghoniiŋa toni
Yesu isaav ighaze Petrus pale ipesamun iza
Yesu isuŋ izi Getsemane
Tikis Yesu
Tipayoon Yesu pa savsaveeŋ ila daba to yes Yuda matadi
Petrus ipesamun Yesu iza
Tighur Yesu ila to Piladus
Yudas iliis lua ve imaat
Tipayoon Yesu pa savsaveeŋ ila Piladus mata
Piladus iyok ighaze tirab Yesu izala ai pambarooŋ
Yes ndaaba tipamogheran Yesu ve tilosi
Tirab Yesu izala ai pambarooŋ
Yesu imaat
Tighur Yesu paatu ila naal lolo
Yes ndaaba matadi pa naal to Yesu
Yesu imundig pa mateeŋ
Paesiiŋ to yes ndaaba
Yesu ivot to taghoniiŋa toni
Yesu ighur uraat pa taghoniiŋa toni